Społeczne aspekty prawa do dobrej legislacji

Piotr Zamelski

Abstrakt


Niniejsze opracowanie podejmuje zagadnienie wybranych elementów prawa do dobrej legislacji oraz jego znaczenia w życiu społecznym. Przedmiotowe prawo nie zawsze znajduje dostateczne zrozumienie i umocowanie prawne, tymczasem jego funkcją jest właśnie zabezpieczenie odpowiedniej jakości materialnej i formalnej prawa stanowionego. Podjęte rozważania mają na celu ukazanie tych aspektów prawa do dobrej legislacji, które w szczególny sposób oddziałują na życie społeczeństwa. W toku rozważań podjęto zagadnienia katalogu najważniejszych zasad przyzwoitej legislacji wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz wybranych problemów związanych z zagadnieniem racjonalności prawa stanowionego. Na zakończenie rozważań dokonano ich podsumowania.


Słowa kluczowe


socjologia prawa; pedagogika prawa; akscjologia prawa; technika prawodawcza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kojder A., Godność i siła prawa, Warszawa: Oficyna Naukowa 2001.

Krucina J., Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna 1972.

Kulicki J., Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa podatkowego, „Analizy”, Biuro Analiz Sejmowych, 4/29 z 12 stycznia 2010 r.

Maritain J., Człowiek i państwo, tłum. A. Grobler, Kraków: Znak 1993.

Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012.

Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin: TN KUL 1999.

Radbruch G., Filozofia prawa, tłum. E. Nowak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.

Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN 1998.

Szlachta B. (red.), Słownik społeczny, Kraków: Wydawnictwo WAM 2004.

Wołodkiewicz W. (red.), Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2001.

Wołpiuk W.J. (red.), Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, Warszawa: Wydawnictwo WSZiP 2008.

Wronkowska S., Zmierczak M. (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, wyd. IX uaktualnione, Warszawa: Wydawnictwo PWN 2005.

Zwierzchowski E. (red.), Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2015.7(43).4-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)