Poszanowanie praw człowieka a zasoby kapitału społecznego

Monika Dorota Adamczyk

Abstrakt


Społeczeństwa potrzebują do swojego istnienia i rozwoju zasobów w postaci: zaufania, wartości, norm rozbudowanych pionowych i poziomych sieci interakcji. Wielkość tych zasobów w istotny sposób zależy od typu ładu społecznego funkcjonującego w danym społeczeństwie. Demokratyczne państwo istnieje, rozwija się lub podlega degeneracji wraz z zasobami, którymi dysponuje. Zasób, jakim jest kapitał społeczny, stanowi jeden z kluczowych czynników decydujących o dyspozycji danego społeczeństwa do rozwoju i utrzymania ładu społeczno-moralnego opartego na demokratycznych zasadach życia społecznego i poszanowaniu praw człowieka.


Słowa kluczowe


kapitał społeczny; ład społeczny; zaufanie; prawa człowieka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa: IPiSS 2004.

Bourdieu P., Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, w: R. Kreckel (red.), Soziale Welt, Soziale Ungleichheiten, Sonderband 2, Göttingen 1983, s. 183-98.

Bourdieu P., Wacquant L., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza 2001.

Broda-Wysocki P., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego. Analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego, „Polityka Społeczna” 2002, nr 2, s. 12-19.

Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, Cambridge: „American Journal of Sociology” 94(1988), s. 95-119.

Coleman J., Foundations of Social Theory, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press 1990.

Domański S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.

Franzen A., Pointner S., Sozialkapital: Konzeptualisierungen und Messungen, w: A. Franzen, M. Freitag (red.), Sozialkapital. Grundlagen und Anwendungen, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 47,VS Verlag, Wiesbaden 2007, s. 66-90.

Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe Warszawa–Wrocław: PWN 1997.

Jarosz E., Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2008.

Jarosz E., Kapitał społeczny a ochrona praw dziecka, w: K. Marzec-Holka, Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2009, s. 248-257.

Kmieciak B., Prawa człowieka chorego psychicznie: historia i współczesność, w: J. Maciaszek, P. Bucoń (red.), Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne, Stalowa Wola: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2011, s. 60-76.

Kmieciak B., Głos osoby chorej w szpitalu psychiatrycznym: refleksje o nowym ombudsmanie, w: J. Maciaszek, P. Bucoń (red.), Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne, Stalowa Wola: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2011, s. 94-111.

Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych 2007, s. 41-65.

Kriesi H., Sozialkapital. Eine Einführung, w: A. Franzen, M. Freitag (red.), Sozialkapital. Grundlagen und Anwendungen, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 47, Wiesbaden 2007, s. 21-45.

Młokosiewicz M., Kapitał społeczny i kapitał ludzki a kwestia ubóstwa, w: D. Kopocińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2003, s. 91-100.

Moroń D., Kapitał społeczny i ludzki. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009.

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń: Wydawnictwo Graffiti 1997.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/ Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 26.05.2015].

Program Spójności, Wspólności i Integracji Programme for Cohesion, Sharing and Integration (CSI), http://www.ofmdfmni.gov.uk/csi_executive_summary-polish.pdf [dostęp: 28.05.2015].

Przybysz J., Sauś J., Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 2004.

Przygodzki Z., Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, w: A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004, s. 93-107.

Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków: Znak 1995.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak 2002.

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Test 2002.

Znaniecki F., Funkcja społeczna nowoczesnej szkoły, „Praca Szkolna” 1927, nr 8, s. 226-228.

Zasady ogólnych praw o obowiązków, Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, Preambuła, Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro 3-14 czerwca 1992, http://mipe.oswiata.org.pl/rozwoj/doc/deklaracja_z_rio.pdf [dostęp: 27.05.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2015.7(43).4-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)