Antropologia polityczna – między etnologią a politologią

Elżbieta Muciek

Abstrakt


The purpose of this article is to present the political anthropology as a subdiscipline of anthropology and political science, because the term exists in both.However, both the term and the subject of research, as well as methodological approaches are differ.

This situation should develop political anthropology, especially in political science, but it didn’t. Political anthropology has a long tradition in Western science. As a field of anthropology has a little over 100 years,from the position of political science dates back to its origin in ancient Greece. Political anthropology was included in the curriculum in higher education.


Słowa kluczowe


antropologia; etnologia; nauka o polityce; antropologia polityczna; polityka; myśl polityczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adorno T.W.: Osobowość autorytarna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.

African Political System, ed. by M. Fortes, E. E. Evans-Pritchard, London: Oxford University Press [1941] 2006.

Almond A.G, Coleman J.S.: The Politcs of the Developing Areas, Princeton: Princeton University Press 1960.

Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, IAiE PAN 2011.

Antropologia polityczna, http://pl.wikipedia.org/wiki/Antropologia_polityczna (15.05.2012).

Antropologia polityczna, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo (15.05.2012).

Arendt H.: O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa: Aletheia 1999.

Balandier G.: Anthropologie politique,Paris: Presses Universitaires de France 1967.

Baszkiewicz J.: Myśl polityczna wieków średnich, Warszawa: Wiedza Powszechna 1970.

Borkowski R.: Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2006.

Cetwiński O.: Filozofia politycznej praktyki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2003.

Chodak Sz.: Systemy polityczne czarnej Afryki, Warszawa: Książka i Wiedza 1963.

Chojnicka K., Olszewski H.: Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań: ARS BONI ET AEQUI 2004.

Czekanowski J.: Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa: PWN 1967.

„Cywilizacja i Polityka: Zeszyty Naukowe” 1(2003).

„Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni. Zeszyty Naukowe”, 1(1994).

Dictionary of Anthropology, London and Basingstoke: Macmillan Press Ltd., England 1987.

Dohnal W.: Antropologia polityczna – w poszukiwaniu tożsamości dyscypliny, w: Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. M. Drozd-Piasecka, A. Posern-Zieliński, Warszawa: IAiE PAN 2010.

Easton D.: The political system: an inquiry into the state of political science, New York: Alfred A. Knopf 1959.

Encyklopedia politologii, t. I. Teoria polityki, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 1999.

Gluckman M.: Order and Rebellion in Tribal Africa, Glencoe: Free Press 1960.

Gluckman M.: Custom and Conflict in Africa, New York: Barnes & Noble 1969.

Etnologia http://www.etnologia.dswe.pl (15.05.2012)

Huntington S.: Zderzenie cywilizacji, Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA 1997.

Informator. Wydział Politologii, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008; http://politologia.umcs.lublin.pl (1.03.2009).

Jan Paweł II: Laborem exercens, Wrocław: Wydawnictwo TUM 1995.

Jelonek W.A.: W stronę nieliberalnej demokracji. Szkice z antropologii politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2002.

Klementewicz T.: Antropologiczne i socjologiczne przesłanki teorii polityki, w: Czym jest teoria w politologii, red. Z. Blok, Warszawa: ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy 2011.

Koneczny F.: O wielości cywilizacyj, Warszawa: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski [1935], 1999.

Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P.: Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, t. I, Kraków: Wydawnictwo UJ 2011.

Kwaśniewski K.: Antropologia polityczna, w: Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań: PWN 1987.

Leach E.: Political Systems of Highland Burma, Boston: Beacon Press 1954.

Lewellen T.C.: Antropologia polityczna. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo UJ 2012.

Lipset S.M.: Homo politicus: społeczne podstawy polityki, Warszawa: PWN 1995.

Lowie R.H.: Primitive Society, New York: Boni&Liveright 1920.

Lowie R.H.: The Origin of theState, New York: Harcourt, Brace&Comp. 1927.

Mach Z.: Symbols, Conflict and Identity, Kraków: Wydawnictwo UJ 1989.

Machiavelli N.: Książę, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2009.

Maffesoli M.: Czas plemion, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

Maine H.: Ancient Law: Its Connection with the Early History of Societey and Its Relation to Modern Ideas, New York: [Charles Scribner] [1867] Cosimo Inc. 2005.

Malewska-Szałygin A.: Antropologia polityczna – subdyscyplina antropologii czy perspektywa refleksji antropologicznej, w: Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze dla profesor Zofii Sokolewicz, red. J.S. Wasilewski, A. Zadrożyńska, A. Bruczkowska, Warszawa: DiG 2005, s. 355-365.

Między socjologią polityki a antropologią polityki, red. J. Wódz, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2009.

Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce. Szkice z antropologii polityki, red. B. Szklarski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2008.

Morgan L.H.: Społeczeństwo pierwotne, czyli Badanie kolei ludzkiego postępu od dzikości przez barbarzyństwo do cywilizacyi, Warszawa: [Nakładem redakcyi „Prawdy”] [1887], Repozytorium cyfrowe http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=31240&from= publication (1.01.2013).

Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, red. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Warszawa: Wydawnictwo UW 2010.

Porębski A.: Europejskie mniejszości etniczne. Geneza i kierunki przemian, Warszawa-Kraków: PWN 1991.

Rittel S.J.: Antropologia polityczna. Modele językowo-holistyczne, Kielce: Oficyna Wydawnicza „Marka” 2007.

Ritzer G.: Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa: MUZA 2009.

Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków: WAM 2004.

Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań: PWN 1987.

Steward J.H.: Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution, Urbana: University of Illinois Press 1958.

Steward J.H.: The People of Puerto Rico; A Study of Social Anthropology, Urbana: University of Illinois Press 1956.

Strzeszewski Cz.: Katolicka nauka społeczna, Lublin: Wyd. KUL 2003.

Szahaj A., Jakubowski M.N.: Filozofia polityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

The Early State; A Structural Approach, red. H. Claessen, P. Skalnik, Haga: Mouton 1978.

Thoreau H.D.: Obywatelskie nieposłuszeństwo, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2006.

Toffler A.: Szok przyszłości, Warszawa: PIW1974.

Toffler A.: Trzecia fala, Warszawa: PIW 1997.

Tymowski M.: Państwa Afryki przedkolonialnej, Wrocław: Leopoldinum 1999.

Uniwersytet Warszawski – Katalog ECTS http://www.ects.uw.edu.pl/ przedmioty. php? (8.09.2010).

Vorbrich R.: Plemię, państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich, Poznań: Biblioteka Telgte 2007.

Wielka Encyklopedia PWN, t. II, Warszawa: PWN 2001.

Zdybel L.: Idea spisku i teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych i badań historycznych, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2002.

Zieliński E.: Nauka o państwie i polityce, Warszawa: „Elipsa” 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)