O pojmowaniu antropologii politycznej na gruncie politologii

Michał Gierycz

Abstrakt


In its first part, the article shows the variety of interpretations of “political anthropology” within scientific research and proposes their classification. Coming from that point, in the second part of the article, the author presents the arguments on the need of different from up to date existing anthropological approach within political science research. Taking into account that crucial problems of current political discourse are connected with different visions of man presented by different political actors, the author shows that only by integrating the two methodological approaches in political anthropology (philosophical and ethno-cultural) political science can successfully tackle the most important issues of current political discourse.


Słowa kluczowe


antropologia polityczna; koncepcja człowieka; politologia; antropologia filozoficzna; antropologia kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


An Anthropology of the European Union : Building, imagining, experiencing Europe, ed. I. Bellier, T. Wilson, Oxford: Berg 2000.

Anthropology of Policy. Critical perspectives on governance and Power, ed. C. Shore, S. Wright, London & New York: Routledge 1997.

Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. M. Drozd-Piasecka, A. Posern-Zieliński, Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN 2010.

Arystoteles: Polityka, tł. Ludwik Piotrowski, Warszawa: PWN 2004.

Benedykt XVI: Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa, Przemówienie w Bundestagu, „L’Osservatore Romano” 2011, nr 10-11.

Berg-Schlosser D., Stammem T.: Einfuehrung in die Politikwissenschaft, Muenchen: C.H. Beck 2003.

Błąd antropologiczny, A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2003.

Frank J.: The political theory of classical Greece, w: ed. J.S. Dryzek, B. Honig, A. Philips, The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford & New York: Oxford University Press 2006.

Fukuyama F.: Koniec człowieka, Kraków: Znak 2008.

Gierycz M.: Chrześcijańscy politycy w sporach o wartości. Perspektywa europejska, w: red. A. Solarz, H. Schreiber, Religia w stosunkach międzynarodowych, Warszawa: WUW 2012, s. 421-449.

Gierycz M.: Elastyczna aksjologia Unii Europejskiej. Źródło tożsamości czy napięć?, „Więź” 1(2012), s. 45-60.

Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Warszawa: Łośgraf 2011.

Jan Paweł II: Encyklika Centesimus annus, w: Jan Paweł II, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. II, Kraków: Wydawnictwo M i Wydawnictwo Św. Stanisława BM 1996, s. 463-530.

Kapuściński R.: Heban, Warszawa: Czytelnik 1998.

Kołodziej J.K.: Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, Kraków: Księgarnia Akademicka 2011.

Kowalczyk S.: Antropologia filozoficzna – koncepcja, metody, problematyka, w: Janeczek S.:, Antropologia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 17-42.

Kowalski K.: Europa: mity, modele, symbole, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2002.

Kula M.: Najpierw trzeba się narodzić, Warszawa: WUW 2011.

Ladaria L.F.: Wprowadzenie do antropologii teologicznej, Kraków: WAM 1997.

Lewellen T.C.: Antropologia polityczna. Wprowadzenie, Kraków: WUJ 2010.

Lobkowicz N.: Czas kryzysu, czas przełomu, Kraków: WAM, Znak 1994.

Luzbetak L.J.: Kościół a kultury: nowe perspektywy antropologii misyjnej, Warszawa: Verbinum 1998.

Mazurkiewicz P.: Europeizacja Europy, Warszawa: UKSW 2001.

Mazurkiewicz P.: Wokół Karty Praw Podstawowych, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” 7(2010), s. 28-32.

Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, red. B. Szklarski, Warszawa: Scholar 2008.

Nowicka E.: Świat człowieka-świat kultury, Warszawa: PWN 2006.

Ostasz L.: Rozumienie człowieka. Antropologia filozoficzna, Olsztyn: Adiafora 2003.

Piechowiak M.: Filozofia praw człowieka, Lublin: TN KUL 1999.

Platon: Państwo, Warszawa: Alfa 1994.

Plessner H.: Władza a natura ludzka. Esej o antropologii światopoglądu historycznego, Warszawa: PWN 1994.

Ratzinger J.: Europa Benedykta w kryzysie kultur, Kielce: Jedność 2005.

Ratzinger J.: Prawda, wartości, władza, Kraków: Znak 1999.

Schafft G.E., Zeidler G.: „Antropologia” Trzeciej Rzeszy, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” 47(2003), http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/47/01/05.html (13.09.2011).

Schmitt C.: Teologia polityczna i inne pisma, tł. Marek Cichocki, Kraków: Znak 2000.

Shore C.: Building Europe. The cultural politics of European Integration, London & New York: Routledge 2005

Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: PWN 2011.

Śpiewak P.: Ideologie i obywatele, Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1991.

Śpiewak P.: Voegelina poszukiwanie Boga, w: E. Voegelin, Od Oświecenia do Rewolucji, Warszawa: WUW 2011, s. I-XV.

Stawrowski Z.: Niemoralna demokracja, Kraków: OMP 2008.

Stawrowski Z.: Teologia polityczna Tomasza Hobbesa, „Civitas” 4(2008).

Szczeniowski J.: Metaantropologia filozoficzna. Zarys antropologii krytycznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1997.

Tischner J.: Etyka wartości i nadziei, w: Tischner J., Kłoczowski J.A.: Wobec wartości, Poznań: W drodze, Poznań 2001, s. 9-132.

Ullmann W.: Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1985.

Vattimo G.: Kościół popełnia samobójstwo, „Europa. Tygodnik Idei” 14-15.03.2009.

Yanov D.: Conducting Interpretive Policy Analysis, Thousand Oaks, London, New Dehli: Sage Publications 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)