Filozofia polityki Victora Frankla w cieniu Holocaustu. Refleksje politologa

Mateusz Nieć

Abstrakt


The article presents the biography and works of Victor Frankl (1905-2007), the creator of existential analysis and logoteraphy, often called the “Third Viennese School of Psychoteraphy”. Moreover Frankl is also a famous political philosopher. The author regards V. Frankl’s biography in connection with the history of his work and show how experience concentration camps (1942-1945) influences his political philosophy. In the camp, while walking, Frankl found “the way to Damascus” and unconscious God. In his opinion, after World War II the man is still injured, is “homo patients”. People are in the existential vacuum. Why? Frankl found his own way – man has to understand the “meaning and value of life”. He rejects the pessimistic opinion of French existentialism (J.P. Sartre, P. Camus) and expresses his own theses.


Słowa kluczowe


psychiatria polityki; człowiek cierpiący; egzystencjalizm; logoterapia; nieuświadomiony Bóg

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adler L.: Śladami Hannah Arendt, Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl 2008.

Arendt H.: Odpowiedzialność i władza sądzenia, Warszawa: Prószyński i Ska 2003.

Arendt H.: Polityka jako obietnica, Warszawa: Prószyński i Ska 2005.

Arystoteles: Metafizyka, Warszawa: PWN 2001.

Arystoteles: Polityka, Warszawa: PWN 2001.

Buksiński T.: Współczesne filozofie polityki, Poznań: UAM 2006.

Chudy W.: Prawda człowieka i prawa o człowieku w: Człowiek – wartość – sens. Studia z psychologii egzystencjalnej. Logoterapia i nooteoria. Logoterapia i nooterapia, red K. Popielski, Lublin: KUL 1996.

Człowiek – wartość – sens. Studia z psychologii egzystencjalnej. Logoterapia i nooteoria. Logoterapia i nooterapia, red K. Popielski, Lublin: KUL 1996.

Dubel P., Wróbel Sz.: Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa: Fundacja Aletheia 2008.

Goethe J.W.: Faust, Warszawa: PIW 1977.

Gorgiasz: Pochwała Heleny, „Przegląd Humanistyczny” 3(1984).

Foucault M.: Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa: Fundacja Aletheia 1993.

Frankl V.: Człowiek wolny. Wykłady metakliniczne w: Frankl V.: Homo patiens, Warszawa: Pax 1998.

Frankl V.: Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa: Czarna Owca 2009.

Frankl V.: Homo patients, Warszawa: Pax 1998.

Frankl V.: Logoterapia i jej kliniczne zastosowanie w: Frankl V.: Homo patiens, Warszawa: Pax 1998.

Frankl V.: Pluralizm nauk a jedność człowieka w: Frankl V.: Homo patiens, Warszawa: Pax 1998.

Frankl V.: Psychoterapia dla każdego, Warszawa: Pax 1978.

Frankl V.: Nieuświadomiony Bóg, Warszawa: Pax 1978.

Frankl V.: Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, Warszawa: Czarna Owca 2010.

Habermas J.: Teoria i praktyka. Wybór pism, Warszawa: PIW 1983.

Jaeger W.: Paidea. Formowanie się człowieka greckiego, Warszawa: Fundacja Aletheia 2001.

Janet P.: Historia doktryn politycznych wraz z historią filozofii prawa, Poznań: Fiszer i Majewski 1923.

Le Bon G.: Psychologia tłumu, Warszawa: PWN 1986.

Malinowski B.: Problem znaczenia w językach pierwotnych, w: Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, red. K. Pisarek, Kraków: Universitas 2000.

Mann T.: O Niemczech i Niemcach, w: Wobec faszyzmu, red. H. Orłowski, Warszawa: PIW 1987.

Marody M.: Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania, Warszawa: PWN 1987.

Marrou H.-I.: Historia wychowania w starożytności, Warszawa: PIW 1969.

Mazur M.: Victor E. Frankl i logoterapia, „Znak” 1(1967).

Michalski J.T.: Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla, Toruń: UMK 2011.

Mikołajewska B.: Zjawisko wspólnoty. (Wybór tekstów), New Heven: The Linton’s Video Press 1999.

Nieć M.: Rozważania o pojęciu polityki w kręgu kultury attyckiej. Studium z historii polityki i myśli politycznej, Kraków–Wrocław: Księgarnia Akademicka 2006.

Nieć M.: Tetralogia klasycznej nauki o polityce. Z samowiedzy politologa, w: Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, red. Ł. Młyńczyk, B. Nitschke, Toruń: Adam Marszałek 2013.

Platon: Gorgiasz, Menon, Kęty: Antyk 2002.

Platon: Państwo, Warszawa: Akme 1990.

Popielski K.: Psychologiczno-egzystencjalna interpretacja problematyki sensu i sensowności w: Człowiek – wartość – sens. Studia z psychologii egzystencjalnej. Logoterapia i nooteoria. Logoterapia i nooterapia, red K. Popielski, Lublin: KUL 1996.

Popielski K.: Pytanie o człowieka w: Człowiek – wartości – sens, Studia z psychologii egzystencjalnej. Logoterapia i nooteoria. Logoterapia i nooterapia, red K. Popielski, Lublin: KUL 1996.

Popielski K.: Viktor E. Frankl. Analiza egzystencjalna i logoterapia, „Zeszyty Naukowe KUL” 2(1977).

Pratkanis A., Aronson E.: Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie propagandy na co dzień, Warszawa: PWN 2003.

Seneka: Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa: PWN 2010.

Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu, red. P. Śpiewak, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)