Media and Political Communication

Monika Podkowińska

Abstrakt


Media i komunikacja polityczna

Artykuł prezentuje znaczenie mediów w sferze komunikacji politycznej. Obecnie jednak trudno mówić o komunikacji politycznej, nie zwracając uwagi na rolę, jaką w sferze wymiany informacji między aktorami politycznymi a obywatelami odgrywają media, zwłaszcza Internet, który znacząco zmienił charakter komunikacji politycznej. Nowe media zapewniają obywatelom możliwości w zakresie komentowania i dostarczania natychmiastowych informacji zwrotnych do nadawców przekazów politycznych.


Słowa kluczowe


komunikacja polityczna; media; aktorzy polityczni

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Castells, Manuel. Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Dobek-Ostrowska, Bogusława. Komunikowanie polityczne i publiczne Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Filipiak, Marian. Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.

Hordecki, Bartosz and Dorota Piontek. “Journalists and Politicians in Television Interviews after Elections: A Redefinition of Roles?” Central European Journal of Communication 7(2014).

Jeziński, Marek. “Po co politykom nowe media? O politycznym istnieniu w wirtualnej przestrzeni.” Nowe Media 2(2011).

Kampka, Agnieszka. Debata publiczna. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2014.

Kudra, Barbara. “O komunikacji społecznej.” In Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, edited by Barbara Kudra and Elwira Olejniczak, 9-24. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Leszczuk-Fiedziukiewicz, Anna. “Internet jako narzędzie kreowania wizerunku polityka.” Nowe Media 2(2011).

McNair, Brian. An Introduction to Political Communications. New York: Routledge, 2011.

Mikołajewski, Krystyna. “Komunikowanie polityczne w kontekście zmian technologicznych i społecznych współczesnego świata”. In Komunikacja społeczna – tendencje, problemy, wyzwania, edited by Monika Podkowińska, 9-30. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2014.

Parnes, Jakub. “Internet Media as the Digital Public Sphere: Possibilities and Problems.” Central European Journal of Communication 1(16) (2016).

Płudowski, Tomasz. Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

Przybysz, Łukasz. Komunikowanie polityczne 2.0. Analiza amerykańskiej i polskiej kampanii prezydenckiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.

Stefanowicz, Karolina. “Portale społecznościowe jako narzędzie wpływu politycznego”. Nowe Media 2(2011).

Szkudlarek-Śmiechowicz Ewa. “Komunikowanie polityczne.” In Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, edited by Barbara Kudra and Elwira Olejniczak, 25-48. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Winiarska-Brodowska, Małgorzata. “Political Communication in the EU: Civic Potential of New Media (Case Study: Poland).” Central European Journal of Communication 1(16) (2016).

Winiarska-Brodowska, Małgorzata. Europa Obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2018.46.3-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)