Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Roczniki Nauk Społecznych mają charakter otwarty – na ich łamach publikują pracownicy naukowi z wielu różnych środowisk krajowych i zagranicznych. Publikacje wchodzą w zakres trzech dyscyplin (socjologii, politologii i katolickiej nauki społecznej) i obejmują artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki.

 

Działy

Artykuły

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Autorzy, przesyłając artykuł do "Roczników Nauk Społecznych", wyrażają tym samym zgodę na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania.

2. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

3. Nadesłane teksty - w ramach tzw. recenzji wstępnej - oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. W przypadku braku większych uwag, artykuł zostaje skierowany do dwóch rzetelnych recenzentów spoza redakcji, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł. Recenzenci nie mogą pochodzić też z placówki, w której afiliowany jest autor recenzowanego tekstu. Osoba recenzenta nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych (konflikt interesów) z autorem recenzowanego dzieła.

4. Prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy (na zasadach double-blind review). Zachowana jest więc zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu.

5. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją. 

6. Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji (formularz do wglądu/ *doc) swoją opinię, która powinna być brana pod uwagę przez redakcję czasopisma:

- tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci
- tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek
- tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania
- tekst nie nadaje się do publikacji

7. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach oraz otrzymuje dwie recenzje do wglądu, ale bez ujawniania nazwisk recenzentów. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją podawane są raz w roku do publicznej wiadomości.

8. W przypadku decyzji o publikacji tekstu, dochodzi do konsultacji na linii autor - redakcja, co do wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek w tekście.

9. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.

 

Polityka Open Access

Treści zawarte w czasopiśmie "Roczniki Nauk Społecznych" udostępniane są w otwartym dostępie gratis.

 

Rada Naukowa

Robert Gascoigne (Australian Catholic University, Australia)
Peter Gostmann (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Niemcy)
ks. Janusz Mariański (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Paul Mojzes (The Journal of Ecumenical Studies, Rosemont College, USA)
Wiktor E. Pushkin (Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku, Ukraina)
Lyudmyla H. Sokuryanska (Narodowy Uniwersytet Charkowski im. Wasyla Karazina, Ukraina)
Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Joachim Wiemeyer (Ruhr-Universität w Bochum, Niemcy)
Stanisław Wójcik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Recenzenci

RECENZENCI TOMU 10(46) 2018

Wiesław GUMUŁA, Krzysztof JUREK, Agnieszka KASIŃSKA, Martyna KAWIŃSKA, Anna KWAK, Ewa MARCINIAK, Jan MAZUR OSPPE, Mirosław MURAT, Monika PRZYBYSZ, Grzegorz RONEK, Anna SZAFRANEK, Anna ŚLIZ, Dariusz WADOWSKI, Bogdan WIĘCKIEWICZ, Waldemar WOJTASIK, Dariusz WYBRANOWSKI, Agnieszka ZARĘBA

RECENZENCI TOMU 9(45) 2017

Małgorzata ADAMIK-SZYSIAK, Jerzy BABIAK, Dawid BŁASZCZAK, Olga BRUSYLOVSKA, Krzysztof JUREK, Vazha KAKABADZE, Elena KOVSHAR, Mariusz KOLCZYŃSKI, Stanisław KOWALCZYK, Artur J. KOŻUCH, Piotr KULAS, Jan MAZUR, Mirosław MURAT, Grażyna ROMAŃCZUK-WORONIECKA, Tomasz SŁOMKA, Jacek SOBCZAK, Matteo TARANTINO, Simone TOSONI, Agnieszka ZARĘBA, Maciej ZASTEMPOWSKI, Mariusz ZEMŁO

RECENZENCI TOMU 8(44) 2016

Przemysław ADAMCZEWSKI, Joanna BIELECKA-PRUS, Andrzej GIL, Grzegorz GIL, Spasimir DOMARADZKI, Dariusz KONDRAKIEWICZ, Kazimierz KORAB, Anna KRASNODĘBSKA, Anna KWAK, Mariusz RUSZEL, Tomasz STĘPNIEWSKI, Jacek SOBCZAK, Urszula SOLER, Andrzej SZABACIUK, Justyna SZULICH-KAŁUŻA, Andrzej TARCZYŃSKI, Łukasz TOMCZAK, Dariusz WADOWSKI, Wojciech WCISEŁ, Bogdan WIĘCKIEWICZ, Agata WŁODKOWSKA-BAGAN, Agnieszka ZARĘBA, Radosław ZENDEROWSKI

RECENZENCI TOMU 7(43) 2015

Małgorzata ADAMIK-SZYSIAK, Alina BETLEJ, Wojciech FURMAN, Andrzej GIL, Mariusz KOLCZYŃSKI, Stanisław KOWALCZYK, Katarzyna MACIEJEWSKA-MIESZKOWSKA, Agnieszka MAREK, Jan MAZUR, Sebastian PIĘTKOWSKI, Sławomir PILIPIEC, Maciej RAŚ, Aleksandra SEKLECKA, Małgorzata STEFANIUK, Agnieszka STĘPIŃSKA, Wioletta SZYMCZAK, Robert WISZNIOWSKI, Marcin ZAREMBA, Radosław ZENDEROWSKI

RECENZENCI TOMU 6(42) 2014

Henryk CHAŁUPCZAK, Leon DYCZEWSKI OFMConv, Marian FILIPIAK, Wojciech FURMAN, Agnieszka MAREK, Halina MIELICKA-PAWŁOWSKA, Dorota PIONTEK, Beata PISKORSKA, Marcin POMARAŃSKI, ks. Paweł PRÜFER, Maciej RAJEWSKI, Marek REMBIERZ, Beata ROMISZEWSKA, Grzegorz RONEK, Michał SKRZYPEK, Anna SUGIER-SZEREGA, Adam SZAFRAŃSKI, Agnieszka TURSKA-KAWA, Krzysztof WIELECKI, Marek WIERZBICKI, Jacek WOJNICKI, Waldemar WOJTASIK, Grażyna WORONIECKA, Mariusz ZEMŁO, Wojciech ZIĘTARA

RECENZENCI TOMU 5(41) 2013

Joanna BIELECKA-PRUS, Zbigniew CZACHÓR, Marek CZAJKOWSKI, Leon DYCZEWSKI OFMConv, Aniela DYLUS, Marian FILIPIAK, Grzegorz GAWRON, Wojciech GIZICKI, Iwona HOFMAN, Tomasz JAROCKI, Kazimierz KONDRAT,

Justyna KOWALCZYK, Stanisław LIS, Jan MAZUR OSPPE, Andrzej MISZCZUK, Andrzej PIASECKI, Krzysztof PIRÓG, Jadwiga PLEWKO, Katarzyna RADZIK-MARUSZAK, Beata ROMISZEWSKA, Tadeusz SZCZUREK, Beata SZLUZ, Zenon TREJNIS, Dariusz WADOWSKI

RECENZENCI TOMU 4(40) 2012

Bożena DZIEMIDOK-OLSZEWSKA, Marian FILIPIAK, Małgorzata HALICKA, Iwona HOFMAN, ks. Stanisław KOWALCZYK, ks. Janusz MARIAŃSKI, Jan MAZUR OSPPE, Peter-Ulrich MERZ-BENZ, Włodzimierz PAWLUCZUK, Jadwiga PLEWKO, Katarzyna POKORNA-IGNATOWICZ, Wojciech SOKÓŁ, Beata SZLUZ, Piotr SZULICH, Robert SZWED, Stanisław WÓJCIK

RECENZENCI TOMU 3(39) 2011

Ks. Janusz Balicki, Jacek Dąbała, Leon Dyczewski OFMConv, Roman Dzwonkowski SAC, ks. Stanisław Fel. Marian Filipiak. Małgorzata Halicka, Arkadiusz Jabłoński, Stanisław Jedynak, Jan Mazur OSPPE, Krzysztof Motyka, Janusz Mucha, Andrzej Sadowski. Wojciech Sokół. Józef Styk, ks. Jan Szymczyk, Elżbieta Tarkowska

RECENZENCI TOMU 2(38) 2010

Ewa Albińska, Leon Dyczewski OFMConv, Roman Dzwonkowski SAC, . Stanisław Fel, Stanisław Kosiński, Piotr Kryczka, Maria Libiszowska-Żółtkowska, ks. Stanisław Lis, ks. Janusz Mariański, Daniel Markowski, Jan| Mazur OSPPE, Grażyna Woroniecka, Stanisław Wójcik

RECENZENCI TOMU 1(37) 2009

Ks. Czesław Bartnik, Leon Dyczewski OFMConv, Roman Dzwonkowski SAC, ks. Stanisław Fel, Marian Filipiak, Jan Jachymek, Stanisław Jedynak, Stanisław Jędrzejewski, Stanisław Kosiński, Piotr Kryczka, ks. Janusz Mariański, Jan Mazur OSPPE, Grażyna Woroniecka

 

Standardy etyczne

Redakcja czasopisma "Roczniki Nauk Społecznych" dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i podejmuje wszelkie możliwe działania przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor czasopisma naukowego, recenzent pracy naukowej, wydawca są zobligowane do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.
Poniższe zasady opracowano na podstawie Elsevier oraz zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers(Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych) oraz opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Decyzja o publikacji
Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały publikowane w czasopiśmie "Roczniki Nauk Społecznych". Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu danej pracy naukowej opiera się na jej znaczeniu, oryginalności i przejrzystości, a także na zasadności badań oraz ich odniesieniu do tematyki czasopisma.

Zasada fair play
Artykuły są oceniane na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla czasopisma naukowego, bez względu na pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie.

Poufność
Redakcja czasopisma zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych na każdym etapie procesu publikacji, dotyczących pracy, z wyłączeniem informacji ujawnionych przez czasopismo naukowe.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Informacje pozyskane w procesie publikacji nie mogą być wykorzystywane przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Zaangażowanie i współpraca w dochodzeniach
Redakcja podejmie stosowne działania w przypadku podejrzenia lub zarzutu o nieprawidłowe zachowanie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i nieopublikowanych prac.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych w procesie publikacji.

Terminowość
Recenzent powinien wyrażać zgodę na recenzowanie wyłącznie tych prac, z zakresu których posiada odpowiednią wiedzę, umożliwiającą mu wydanie stosownej opinii w określonym czasie.

Poufność
Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufnego charakteru recenzji naukowej i nieujawniania żadnych szczegółów dotyczących pracy, jak i recenzji.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być obiektywną i konstruktywną oceną recenzowanej pracy. Wyrażanie obraźliwych  czy poniżających komentarzy względem autorów jest zachowaniem niewłaściwym.

Potwierdzenie źródła
Recenzenci powinni zidentyfikować opublikowane prace, które nie zostały przywołane przez autora. Jakiekolwiek podobieństwo do prac innych autorów powinno zostać zgłoszone do redaktora naczelnego.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Informacje pozyskane w procesie recenzowania pracy naukowej nie mogą być wykorzystywane na korzyść własną recenzenta. Recenzenci są zobowiązani do poinformowania redaktora naczelnego o wszystkich ewentualnych przypadkach konfliktu interesów (recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa, z autorem recenzowanej pracy).

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Dostęp i przechowywanie danych
Autor powinien prowadzić dokładną ewidencję danych źródłowych związanych z jego publikacją i może zostać poproszony o zapewnienie dostępu do tych danych do wykorzystania w procesie wydawniczym.

Oryginalność i plagiat
Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca jest oryginalna. Przytoczona treść powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Wielokrotne, zbędne lub równoległe publikacje
Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca nie została opublikowana i nie podlega procesowi weryfikacji/ewaluacji w innym wydawnictwie. Złożenie tej samej publikacji w więcej niż jednym czasopiśmie jest zachowaniem nieetycznym i jest nieakceptowalne.

Potwierdzenie źródeł
Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na jego pracę we właściwy sposób. Informacje uzyskane prywatnie nie mogą być wykorzystane bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstanie, realizację i interpretację pracy. Autor ma obowiązek wskazania wszystkich współautorów mających wkład w powstanie publikacji, a także uzyskania od nich zgody na publikację.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Autor powinien ujawnić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz zadeklarować wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów.

Zasadnicze błędy w publikowanych pracach
Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.