Психологічні аспекти міжособистісної перцепції в системі педагогічних взаємин „студент-викладач”

Nadia Hapon, Julia Gorbaniuk

Abstrakt


Psychologiczne aspekty percepcji interpersonalnej w relacji pedagogicznej „student-wykładowca”

Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych dotyczących narracji studentów wobec nowoczesnego wykładowcy (nauczyciela akademickiego). Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że w pełni odzwierciedlają one wyobrażenie studenckiej młodzieży o osobistych i zawodowych cechach współczesnego nauczyciela. Podkreśla na jest konieczność kształtowania postawy samooceny nauczyciela. Refleksja nad własnym wizerunkiem może być wzbogacona o postrzeganie studentów swojego wykładowcy, które stanowi jednocześnie informację zwrotną odnośnie do wielu wymiarów interakcji między studentem a nauczycielem.

W artykule zostały zaproponowane i opisane dwa sposoby wzmacniania wizerunku wykładowcy: relacja dialogu ze studentami i budowanie własnego potencjału wartości. Dialog jest pierwszym warunkiem do przekształcenia humanistycznych wartości edukacji w przedmiot duchowych potrzeb studentów. Dialog interakcyjny jest możliwy przy akceptacji nauczyciela akademickiego przez studentów i pełnej tolerancji studentów przez ich wykładowcę - pomijając własne interesy, potrzeby i aspiracje. Funkcja pedagogiczna dialogu jest możliwa tylko wówczas, gdy inicjuje ją wykładowca dysponujący znacznym zasobem „pozytywnych emocji”. Drugim warunkiem przekształcenia humanistycznych wartości edukacji w przedmiot duchowych potrzeb studentów jest zakres hierarchii wartości wykładowcy. Wartości humanistyczne muszą być uznawane przez wykładowcę za podstawowe w tej hierarchii, jak również orientacja „ku człowiekowi” powinna stanowić trwałą cechę jego osobowości. Realizacja tego warunku jest możliwa przede wszystkim poprzez odpowiedzialne podejście do przedmiotu nauczania. Rolę wewnętrznego motywatora pełni tu stałe monitorowanie oraz ocena jakości własnej pracy metodycznej, a także dążenie do utrzymania jej na wysokim, profesjonalnym poziomic. Zewnętrznym zaś motywatorem jest zrównoważona kontrola administracji szkolnictwa wyższego odnośnie do zdobywania kwalifikacji dydaktycznych przez nauczycieli akademickich oraz ich doskonalenia.


Słowa kluczowe


student; nauczyciel akademicki; metoda narracji; metoda dialogu; wartości humanistyczne; wizerunek nauczyciela akademickiego

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk o Rodzinie | ISSN 2081-2078

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii