Emancypacja dzieci i młodzieży a wychowanie chrześcijańskie w rodzinie

Beata Parysiewicz

Abstrakt


The article analyzes the effect of emancipation of children and youths on the structure of the family and on putting into effect the idea of Christian family education. It characterizes the mentioned phenomena and assesses them in the context of their usefulness in realization of the ideal of Christian education.


Słowa kluczowe


rodzina; emancypacja; wychowanie chrześcijańskie; dzieciństwo; młodzież; młodość; powołanie; Kościół

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arcimowicz K.: Obraz mężczyzny w Polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp, Gdańsk 2003.

Brezinka W.: Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007.

Buliński T.: Kulturowy wymiar wychowania: praktyki i ideologie, [w:] Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, red. H. Dudzikowa, M. Czerepaniak--Walczak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2007, s. 95-138.

Chrobak S.: Współczesne dylematy wychowania: ponowoczesna względność a niezmienność norm wychowawczych, „Seminare” 23(2006), s. 335-345.

Chudy W.: Istota pedagogiki personalistycznej, [w:] Wychowanie chrześcijańskie, red. A. Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 271-295.

Cichoń M.: Aksjologiczne ujęcie procesu wychowania, [w:] Człowiek – wychowanie – kultura, red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo WAM 1993, s. 114-130.

Cichosz M.: Wychowanie chrześcijańskie – perspektywa teoretyczna i praktyczna koncepcji, [w:] Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997, s. 177-186.

Czerepaniak-Walczak M.: Stereotypy młodzieży: konieczność imożliwość odczarowania młodości, [w:] Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, red. H. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2007, s. 173-203.

Dyczewski L.: Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2003.

Dziekoński S.: Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła. Od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2006.

Hessen S.: Studia z filozofii kultury, Warszawa 1986.

Kuźma J.: Prawa i dobro dziecka, deklaracje i rzeczywistość, [w:] W służbie dziecku – blaski i cienie, red. J. Wilk, Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL 2003, t. 1, s. 73-86.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008.

Matulka Z.: Wartości u podstaw wychowania personalistycznego, [w:] Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo WAM 2005, s.225-236.

Mierzwiński B.: Mężczyzna istota nieznana, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” 1999.

Muszyński H.: Wstęp do metodologii pedagogiki, Warszawa: PWN 1970.

Olbrycht K.: O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2007.

Parysiewicz B.: Macierzyństwo w nauczaniu Kościoła Polskiego w latach 1945-1994. Wybrane aspekty, RT 46(1999), z. 6, s. 399-423.

Parysiewicz B.: Rola matki w przedpoborowym nauczaniu Kościoła, RT44(1997), z. 6, s. 183-199.

Pasternak W.: Dydaktyka wartości, [w:] Człowiek – wychowanie – kultura, red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo WAM 1993, s. 146-157.

Poręba P.: Ideał wychowawczy w Deklaracji, AK 60(1968), t. 71, s. 406-413.

Posłuszna M.: Władza rodzicielska a prawo dziecka do prywatności, [w:] Wsłużbie dziecku – blaski i cienie, red. J. Wilk, Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL 2003, t. 1, s. 241-246.

Renzetti C. M., Curran J.: Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

Rzeszewski M.: Wzorce i ideały w wychowaniu, AK 60(1968), t. 71, s.430-439.

Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980.

Smolińska-Theiss B., Theiss W.: Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem, [w:] W służbie dziecku – blaski i cienie, red. J. Wilk, Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL 2003, t. 1, s. 87-97.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis” (28.10.1965), [w:] Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań: Pallottinum, wyd. 3 [1968], s. 313-324.

Sośnicki K.: Istota i cele wychowania, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” 1967.

Śliwerski B.: Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne & Bogusław Śliwerski 2006.

Tarnowski J.: „Gravissimum educationis”, AK 60(1968), t. 71, s. 397-405.

Titkow A., Domański H.: Co to znaczy być kobietą w Polsce, Warszawa: 1995.

Wilk J.: Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin: Instytut Pedagogiki KUL 2002.

Woronowski F.: Cywilizacja miłości – kluczowe zadanie duszpasterstwa, „Studia Teologiczne Białostocko-Drohiczyńsko-Łomżyńskie” 11(1993), s. 119-133.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk o Rodzinie | ISSN 2081-2078

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii