Prawo narodów do rozwoju i przyjęcia Ewangelii poprzez działalność misyjną Kościoła realizacją powszechnych praw człowieka

Sylwester Kasprzak

Abstrakt


W artykule autor scharakteryzował ważność działalności misyjnej Kościoła wobec współczesnych kultur i narodów, ponieważ głosi on Ewangelię i promuje rozwój podstawowy w wielu zakątkach świata. Kościół, posyłając misjonarzy uczy wiary, katechizmu, praktyk religijnych, życia zgodnego z przykazaniami Bożymi, udziela sakramentów i troszczy się o formację chrześcijańską dla wiernych w danym Kościele partykularnym. Organizuje apostolaty pastoralne i biblijne, by proklamować na sposób pojmowania współczesnego człowieka przez światło i nadzieję Ewangelii. W artykule wykazano, że właściwe rozumienie działalności misyjnej Kościoła, w swej istocie, jest realizacją powszechnych prawa człowieka. Kościół dostrzega potrzebę poszanowania praw człowieka przez decydentów światowych, uznaje pracę misjonarzy dla dobra narodów i kultur, widzi wspólny mianownik dla ewangelizacji i rozwoju narodów łączących te problemy w przestrzeganiu praw człowieka. Przepisy zawarte w paktach i traktatach, gwarantujące prawo do życia i rozwoju cywilizacyjnego wszystkich ludzi, są często nieprzestrzegane, dlatego Kościół Chrystusowy angażuje swój autorytet w procesie działań ewangelizacyjnych i wszelkich aktywności zmierzających do poprawy życia społecznego ludzi dobrej woli.


Słowa kluczowe


prawa człowieka; misje; Ewangelia; ewangelizacja; rozwój

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejczuk Robert: Jednostka jako podmiot w prawie międzynarodowym a prawa człowieka, Roczniki Nauk Prawnych 9 (1999), nr 1, s. 79-109.

Andrzejczuk Robert: Nadużycie prawa w świetle Art. 17 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Roczniki Nauk Prawnych 16 (2005), nr 1, s. 72-80.

Colombo Pino: Ewangelizacja a promocja ludzka, Communio 2 (1982), nr 6, s. 60-74.

Graf Ballestrem Karl: Kościół katolicki a prawa człowieka, Communio 28 (2008), nr 3, s. 86-110.

Hołda Joanna, Hołda Zbigniew, Ostrowska Dorota [i in.]: Prawa człowieka. Zarys wykładu, wyd. 3, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2011.

Kasprzak Sylwester, Communio jako punkt docelowy obowiązywalności prawa kościelnego, [w:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz [i in.], Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 1035-1051.

Kasprzak Sylwester: Ewangelizacja kultur przez inkulturację, Nurt SVD 38, z. 4 (2004), t. 108, s. 75-109.

Kasprzak Sylwester: Fidei donum jako idea pomocy personalnej w misji ewangelizacyjnej Kościoła, Nurt SVD 41, z. 1-2 (2007), t. 117-118, s. 77-101.

Kasprzak Sylwester: Normatywny wymiar ekologicznych i sozologicznych idei w systemie prawa państwowego i kościelnego, Lublin: „Bamka” Studio Komputerowo-Wydawnicze 2003.

Kasprzak Sylwester: Organizacja działalności misyjnej Kościoła katolickiego w świetle prawa kanonicznego, Lublin: Pracownia Poligraficzna przy PKLO, „Petit” s.c. 1999.

Kasprzak Sylwester: Posługa pastoralno-duszpasterska Kościoła łacińskiego i jej publiczne oddziaływanie na współistnienie państwa, [w:] Problemy prawnicze i kanoniczne, red. S. Kasprzak, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2002, s. 91-126.

Kasprzak Sylwester: Prawnokanoniczne implikacje nakazu misyjnego, Roczniki Nauk Prawnych 25 (2015), nr 2, s. 129-150.

Kasprzak Sylwester: Proces przygotowawczy Synodu Biskupów o Kościele w Afryce i adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, Nurt SVD 309, z. 1 (2005), t. 109, s. 7-42.

Kasprzak Sylwester: Teologiczny charakter prawa kanonicznego i jego porządkująca rola w społeczności Kościoła, Roczniki Nauk Prawnych 15 (2005), nr 2, s. 313-349.

Kasprzak Sylwester: Wiara motywem podejmowania działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, [w:] Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła, red. A. Kaczor, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2012, s. 113-128.

Kasprzak Sylwester: Wybrane zagadnienia z Prawa Kościelnego, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2000.

Kasprzak Sylwester: Zadania misyjne wszystkich wiernych w Kościele partykularnym, Nurt SVD 39, z. 3 (2005), t. 111, s. 87-124.

Krąpiec Mieczysław A.: Człowiek i prawo naturalne, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1993.

Krucina Jan: Sprawiedliwość społeczna jako korelat ewangelizacji, Chrześcijanin w świecie 10 (58) 1977, s. 20-36.

Lewek Antoni: Adaptacja kulturowa jako zasada Ewangelizacji, Chrześcijanin w świecie 14 (1982), nr 9, s. 69-72.

Lopetegui Joaquin M.G.: Duch misyjny. Vademecum, przekł. A. Kajzerek, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum 1991.

Luzbetak Luis J.: Kościół a kultury. Nowe perspektywy w antropologii misyjnej, przekł. S. Tokarski, Warszawa: Wydawnictwo Verbinum 1998.

Luzbetak Luis J.: Międzykulturowe przygotowanie misjonarzy, Nurt SVD 32, z. 3 (1998), t. 82, s. 3-12.

Mantovani Ennio: Canon law and the bush missionary, Verbum SVD 24 (1983), nr 2, s. 173-191.

Mazurek Franciszek J.: Prawa i obowiązki człowieka w świetle katolickiej nauki społecznej, Kościół i Prawo 11 (1993), s. 27-53.

Mazurek Franciszek: Nauczanie Kościoła o prawach człowieka, Chrześcijanin w świecie 18 (3) 1986, t. 150, s. 9-16.

Orzeszyna Krzysztof: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Prawo – Administracja – Kościół 2-3 (10-11) 2002, s. 175-195.

Orzeszyna Krzysztof: Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do Kościołów, Roczniki Nauk Prawnych 10 (2000), z. 2, s. 225-235.

Ozdowski Jan: Rozwój integralny w świetle „Ad gentes” i „Evangelii nuntiandi”, Zeszyty Misjologiczne 1982, s. 185-200.

Piechowiak Marek: Filozofia praw człowieka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1999.

Pietrzak Andrzej: Kościół katolicki wobec procesu urbanizacji w Ameryce Łacińskiej, [w:] Pluralizm religijny i kulturowy współczesnego świata, Księga pamiątkowa dedykowana księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70 rocznicę urodzin, red. Z. Kupisiński, S. Grodź, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 237-247.

Rosik Seweryn: Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne, Lublin: Wydawnictwo KUL 1992.

Słownik wyrazów obcych. 17 000 wyrazów, red. Z. Rysiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964.

Sobański Remigiusz: „Jako zaczyn i niejako dusza społeczności ludzkiej” (obecność jako zasada stosunku Kościoła do państwa), Prawo Kanoniczne 25 (1982), nr 1-2, s. 31-42.

Sobański Remigiusz: Inspiracje dla zagadnienia rozwoju wypływające z pojęcia Communio, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 8 (1975), s. 224-265.

Sorge Bartomello: Ewangelizacja i rozwój człowieka. Synteza prac rzymskiego zgromadzenia Kościoła włoskiego 30 X – 4 XI (1976), Chrześcijanin w świecie 9 (56-57) 1977, s. 129-149.

Strzeszewski Czesław: Integralny rozwój człowieka według wskazań encykliki Pawła VI „Populorum Progressio”, Zeszyty Naukowe KUL 12 (1969), nr 2, s. 17-22.

Śliwiński Andrzej: Kościół jest misją. Z problematyki teologii i realizacji misji w Kościele, Studia Pelplińskie 11 (1980), s. 151-162.

Świerszcz Katarzyna: Postęp czy zagrożenie? Niepokoje współczesnego człowieka, Communio 28 (2008), nr 2, s. 3-19.

Waśkiewicz Hanna: Prawa człowieka a prawa rodziny, [w:] Prawa człowieka. Wybór źródeł, oprac. K. Motyka, Lublin: Wydawnictwo KUL 1996, s. 17-37.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)