Jawność postępowania karnego z perspektywy bezpieczeństwa prawnego w świetle nowelizacji art. 357 k.p.k. z dnia 10 czerwca 2016 roku

Kamila Kwarciana

Abstrakt


Niniejszy artykuł omawia kwestię jawności zewnętrznej postępowania karnego z perspektywy bezpieczeństwa prawnego. Przejawem urzeczywistniania się tejże jawności jest ustawowe zagwarantowanie przedstawicielom środków masowego przekazu możliwości utrwalania oraz transmisji przebiegu procesu. Opracowanie jest także próbą dokonania oceny nowelizacji przepisów prawa zawartych w art. 357 k.p.k. z dnia 10 czerwca 2016 r. pod kątem urzeczywistnienia wartości bezpieczeństwa prawnego. Autorka w sposób pozytywny ocenia kierunek zmian w polskim prawie, jednakże stara się też wskazać uregulowania prawne mogące godzić w pewność prawa, tym samym ujemnie wpływając na możliwość urzeczywistniania się idei bezpieczeństwa prawnego na gruncie prawa karnego.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo prawne; pewność prawa; jawność zewnętrzna; jawność wewnętrzna; postępowanie karne; proces karny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dylus Aniela: Aksjologiczne podstawy jawności i jej ograniczenia. Perspektywa etyki politycznej, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. II: Podstawy aksjologiczne, red. Z. Cieślak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2013, s. 12-52.

Filipczyk Hanna: Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa: Wolters Kluwer SA 2013.

Gizbert–Studnicki Tomasz: Postulat jasności i zrozumiałości tekstów prawnych a dostęp do prawa, [w:] Prawo i język, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa: Lingua Iuris 2009, s. 9-19.

Jasiński Wojciech: Jawność zewnętrzna posiedzeń sądu (nawiązanie do artykułu M. Rogackiej–Rzewnickiej), Prokuratura i Prawo 4 (2010), s. 27-41.

Karolczak Krzysztof: Bezpieczeństwo jednostki i narodu – mrzonka czy realność w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Warszawa: Difin 2011, s. 11-27.

Koper Radosław: Jawność rozprawy głównej, a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o. 2010.

Potrzeszcz Jadwiga: Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Potrzeszcz Jadwiga: Podmiot bierny a podmiot czynny bezpieczeństwa prawnego, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie t. VIII (2015), s. 76-93.

Skorupka Jerzy: Paradygmat współczesnego polskiego procesu karnego – próba ujęcia, [w:] Współczesne tendencje rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, red. J. Skorupa, I. Hayduk–Hawrylak, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o. 2011, s. 15-33.

Skorupka Jerzy: Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne podstawy jawności procesu karnego, [w:] Jawność procesu karnego, red. J. Skorupka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o. 2012, s. 42-95.

Skrzydło Wiesław: Komentarz do art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowano w: system informacji prawnej LEX 2013 [dostęp: 20.09.2016].

Spyra Tomasz: Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Kraków: Wolters Kluwer SA 2006.

Stańczyk Jerzy: Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 1996.

Sztompka Piotr: Teoria kontroli społecznej: próba systematyzacji, Kultura i Społeczeństwo 3 (1967), s. 131-149.

Waltoś Stanisław: Proces karny. Zarys systemu, Warszawa: Wolters Kluwer SA 2009.

Waltoś Stanisław, Hofmański Piotr: Proces karny. Zarys systemu, Warszawa: Wolters Kluwer SA 2016.

Wróblewski Jerzy: Wartość a decyzja sądowa, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk Ossolineum 1973.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)