Struggle for the Polish Insurance Market in the Initial Years of Poland’s Regained Independence

Waldemar Bednaruk

Abstrakt


Walka o polski rynek ubezpieczeń gospodarczych w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości

Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości był zdominowany przez zagraniczne towarzystwa, które korzystając z protekcjonistycznej polityki swoich rządów w minionym okresie rozwijały się lepiej niż polskie zakłady. Polskie władze podjęły udaną próbę objęcia nadzorem całego sektora asekuracji, dążąc jednocześnie do tego, by krajowi inwestorzy mogli zaistnieć na większą skalę w tej branży oraz, by przy prowadzeniu tego typu działalności przestrzegana była zasada wzajemności w stosunku do państw pochodzenia obcego kapitału. Jednakże cały ten wieloletni trud został zniweczony przez niekorzystne procesy zachodzące na rodzimym rynku na początku lat dwudziestych, przede wszystkim zaś przez galopującą inflację, która podkopała podstawy finansowe polskich ubezpieczycieli.


Słowa kluczowe


ubezpieczenia gospodarcze; dwudziestolecie międzywojenne; zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe; obcy kapitał; II Rzeczpospolita

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Biskupski Ignacy: O ubezpieczeniach, Poznań: Fiszer i Majewski, Kraków: Drukarnia Narodowa 1925.

Bitner–Nowak Anna: Kształtowanie się rynku ubezpieczeń w Wielkopolsce (1793-1918), Poznań: Wydawnictwo PSO 1995.

Chomicz Bolesław: Ze wspomnień działacza ubezpieczeniowego, [w:] 150 lat ubezpieczeń w Polsce, red. E. Kreid, t. I, Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze 1958, s. 179-194.

Dębski Jan: Z historii walk o społeczny charakter instytucji ubezpieczeń, [w:] 150 lat ubezpieczeń w Polsce, red. E. Kreid, t. I, Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze 1958, s. 195-208.

Działalność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w latach 1926-1933, red. W. Strzelecki, Warszawa: Nakładem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Drukarnia W. Łazarski 1934.

Jakubecki Andrzej, Kidyba Andrzej, Mojak Jan [i in.]: Prawo spółek. Zarys, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN 1999.

Kozłowski Władysław: Ubezpieczenia prywatne w rokowaniach polsko-niemieckich, Przegląd Ubezpieczeniowy 3 (1922), s. 1-7.

Sangowski Tadeusz: Rozwój ubezpieczeń gospodarczych na ziemiach polskich w latach 1803-1945, [w:] 185 lat ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, red. T. Sangowski, Warszawa: Wydawnicza Oficyna Drukarska Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu 1988, s. 9-28.

Szczęśniak Marian: Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich, Warszawa: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)