El futuro de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Asuntos juridicos (según los programas de los partidos politicos a las elecciones generales del 2015)

Remigio Beneyto Berenguer

Abstrakt


Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Zagadnienia prawne (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)

Prof. dr Remigiusz Beneyto Berenguer, profesor prawa wyznaniowego na Uniwersytecie Kardynała Herrery w Walencji, od 2015 r. członek Królewskiej Akademii Jurysprudencji i Legislacji, w opracowaniu złożonym z trzech artykułów, analizuje programy wyborcze partii politycznych prezentowane w związku z wyborami generalnymi w grudniu 2015 r. w odniesieniu do zagadnień wolności religijnej, zasad kierunkowych hiszpańskiego prawa wyznaniowego, a zwłaszcza ich stosunku do obowiązujących układów ze Stolicą Apostolską.

W pierwszym artykule – dotyczącym spraw osobowości prawnej kościelnych jednostek organizacyjnych, regulowanej między innymi w układach parcjalnych z 1979 r. – po wprowadzeniu (I), ukazuje ich walor prawny (II); wskazuje na formułę konkordatową jako normę podstawową w Europie, także tej współczesnej (III). Analizując stanowiska partii względem zagadnień prawnych regulowanych we wspomnianych układach (IV), dochodzi do konkluzji (V), że programy Partii Ludowej oraz Partii Obywateli nie czynią żadnych odniesień do przedmiotowych układów, pozostałe zaś postulują ich wypowiedzenie przez rząd, bez liczenia się z art. 27 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, czy art. 96.2 Konstytucji (że przy wypowiadaniu umów międzynarodowych należy zachować procedurę ich ratyfikowania, wg art. 94) i art. 94.1 domagającego się zgody Parlamentu, gdyż traktaty te dotyczą prawa wolności religijnej. Podkreśla, że postulujący zapominają, iż wypowiedzenie umów z Kościołem katolickim pociągnęłoby konieczność wypowiedzenia umów z Federacją Ewangelickich Gmin Wyznaniowych w Hiszpanii, Federacją Gmin Żydowskich oraz z Komisją Islamską z Hiszpanii z 1992 r. Poza tym, proponowana akcja nie byłaby zrozumiała na forum międzynarodowym, jeśli większość państw Unii Europejskiej reguluje stosunki z Kościołem katolickim na drodze umów międzynarodowych, biorąc pod uwagę uznany fakt osobowości prawnej Stolicy Apostolskiej. Natomiast dla samego Kościoła katolickiego postulowana zmiana stanowiłaby zagrożenie dla swobody działania, wykonywania funkcji nauczycielskiej i jurysdykcyjnej, związanych z jego misją. Zwłaszcza przy proponowanym decydowaniu o tym, co jest „religijne”, a co nie jest, przez administrację rządową.


Słowa kluczowe


Konwencja wiedeńska o prawie traktatów; Parlament; wolność religijna; konkordat

Pełny tekst:

PDF (Español (España))

Bibliografia


Beneyto Berenguer Remigio, La reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, [en:] M. Martínez Sospedra (Coordinador), La Constitución española de 1978 después de su trigésimo aniversario, Tirant lo Blanch, Valencia 2010, p. 71-112.

Llamazeres Fernảndez Dionisio, Derecho de la libertad de conciencia I. Libertad de conciencia y laicidad, Civitas, Madrid 1997.

Mantecón Sancho Joaquín, España: ¿Y si se denunciaran los Acuerdos con la Santa Sede?, [en:] „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 39 (2015).

Minnerath Roland, L´Église Catholique face aux États. Deux siècles de pratique concordataire (1810-2010), Cerf, Paris 2012.

Corral Salvador Carlos, Los sistemas político-religiosos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y sus correlativos principios constitucionales. Cuadernos de Integración Europea, 2006, 7, pp. 5-18, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi go=2392763; http:// www. Cuadernosie .info [15.04.2016].

Meseguer Velasco Silvia, “Avances y retrocesos en la protección jurídica de la libertad e igualdad religiosa en España”, [en:] „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 39(2015), Iustel, http://www. iustel.com/v2/ revistas/ detalle_revista.asp?id=2&numero=39 [15.04.2016].

Olmos Maria Elena, Legislación eclesiástica, Civitas Thomson Reuters, 22ª edición, Cizur Menor (Navarra) 2010.

Beneyto Berenguer Remigio, Problemas jurídicos del patrimonio de la Iglesia Católica [en:] „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 39 (2015), Iustel, http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2&numero=39 [15.04.2016].

Herrera Ceballos Enrique, El registro de entidades religiosas: estudio global y sistematico, S.A. Eunsa, Navarra 2012.

Herrera Ceballos Enrique, Hacia la construcción de un Registro fiel reflejo de la Realidad. La reforma del Registro de Entidades Religiosas, [en:] „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 39 (2015), Iustel, http://www. iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2&numero=39 [15.04.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.2-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)