Reforma funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Kamila Sobieraj

Abstrakt


Upływ ponad dziesięciu lat od rozpoczęcia funkcjonowania systemu EU ETS oraz upływ trzech lat od rozpoczęcia już trzeciego okresu rozliczeniowego tego systemu nałożył się z okresem pogłębiającego się kryzysu (określanego nawet załamaniem) tego systemu, coraz częściej powtarzanymi wątpliwościami odnośnie do tego, czy system ten jest zdolny osiągnąć nałożony na niego cel, czy nie powinien zostać zastąpiony innym instrumentem. Brak było i jest jednak nadal pomysłów na nowy instrument umożliwiający redukcję emisji zanieczyszczeń w sposób skuteczny i efektywny ekonomicznie, który mógłby zastąpić obecny system EU ETS. Wraz z upływem ponad dziesięciu lat od rozpoczęcia funkcjonowania tego systemu oraz upływem trzech lat od rozpoczęcia już trzeciego okresu rozliczeniowego systemu EU ETS rozpoczęły się zatem intensywne prace nad strukturalną reformą tego systemu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prac w zakresie reformy systemu EU ETS, wskazanie głównych kierunków i celów tych zmian, a także podjęcie próby ich oceny.


Słowa kluczowe


polityka klimatyczno-energetyczna; prawo ochrony środowiska; redukcja emisjami; gazy cieplarniane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alenka Kuhelj: EU climate change policies and actions, Review of Comparative Law 16 (2011), s. 51-72.

Baran Jolanta, Janik Agnieszka, Ryszko Adam: Handel emisjami w teorii i praktyce, Warszawa: CeDeWu sp. z o.o. 2011.

Bukowski Zbigniew, Nowacki Konrad: Prawnomiędzynarodowa ochrona klimatu i jej zastosowanie w prawie krajowym, [w:] Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i Niemczech, red. J. Boć, K. Nowacki, Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited 2006, s. 151-171.

Ciechanowicz–McLean Janina: Globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne: przegląd międzynarodowych działań prawnych, Prawo i Środowisko 3 (2001), s. 85-87.

Ciechanowicz–McLean Janina: Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Gdańskie Studia Prawnicze 14 (2005), s. 705-714.

Ciechanowicz–McLean Janina: Odpowiedzialność prawna w konwencji klimatycznej, Gdańskie Studia Prawnicze 25 (2011), s. 493-505.

Ciechanowicz–McLean Janina: Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Warszawa: Difin 2015.

Czembor Piotr, Blockloading – zmiana zasad aukcji uprawnień do emisji, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 3 (2013), s. 104-109.

Dyduch Justyna: Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2013.

Elżanowski Filip M.: Proces inwestycyjny w kontekście pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej, [w:] Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, red. M. Cherka, F.M. Elżanowski, M. Swora [i in.], Warszawa: Wolters Kluwer 2010, s. 121-134.

Górski Marek: Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w świetle ustawy z 22 grudnia 2004 r., [w:] Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i Niemczech, red. J. Boć, K. Nowacki, Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited 2006, s. 173-194.

Graczyk Andrzej: Ograniczenie i handel emisjami dwutlenku węgla – regulacje europejskie a problemy polskich przedsiębiorstw, [w:] Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej, red. R. Grzeszczak, M. Piotrowska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, s. 123-133.

Kępa Katarzyna: Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych, Warszawa: BEL Studio 2013.

Lipiński Aleksander: Z problematyki prawnej podziemnego składowania dwutlenku węgla, [w:] Zmiany klimatu a społeczeństwo, red. L. Karski, I. Grochowska, Warszawa: C.H. Beck 2010, s. 387-395.

Marchewska–Bartkowiak Kamila: Wpływy budżetowe ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w systemie ETS oraz możliwe warianty ich alokacji, [w:] Polityka klimatyczna, red. M. Sobolewski, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 29 (2012), nr 1, s. 137-160.

Nowacki Marcin, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego, Warszawa: Wolters Kluwer 2010.

Przyborowska–Klimczak Anna: Zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi i przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom na forum międzynarodowym, [w:] Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, red. J. Symonides, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2010, s. 433-436.

Stochlak Janusz: Podstawy prawne gospodarki niskoemisyjnej, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Problemy, wyzwania, nadzieje. Wybrane aspekty prawne, międzynarodowe i społeczno-gospodarcze, red. C.T. Szyjko, Warszawa: Wydawnictwo MM Marek Makuliński 2014, s. 147-165.

Stoczkiewicz Marcin: Dyrektywa w sprawie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, [w:] Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej w Polsce, red. M. Stoczkiewicz, Warszawa: ClientEarth 2013, s. 12-19.

Szyjko Cezary T.: Polskie prawo energetyczne wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej, [w:] Prawo i gospodarka UE, red. C.T. Szyjko, Warszawa: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych 2013, s. 83-94.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)