Związki nauki prawa administracyjnego z naukami o zarządzaniu

Jan Izdebski

Abstrakt


Szczególną cechą nauki prawa administracyjnego jest konieczność współpracy z innymi dziedzinami wiedzy; których przedmiotem zainteresowania są administracja publiczna i administrowanie. W związku z tym prawo administracyjne jest dyscypliną nauk prawnych; którego rozwój i koncepcje badawcze w istotnym stopniu zależą od współpracy i interakcji z innymi dziedzinami wiedzy. Związki prawa administracyjnego z naukami; które badają praktyczne aspekty struktury administracji publicznej i procesów administracji; polegają – z jednej strony – na budowaniu wskazanego zaplecza dla nauki prawa administracyjnego; z drugiej – wskazywania kierunków badań nad administracją publiczną i administrowaniem. Zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej ze swojej natury są wynikiem określonego porządku normatywnego – uregulowanego prawem administracyjnym. W sferze realizacji zadań; procesów; które są przedmiotem administracji publicznej; problematyka organizacji i funkcjonowania administracji publicznej ma istotne aspekty; podlegające analizie metodami wypracowanymi w ramach nauk o zarządzaniu; w szczególności ich subdyscypliny zarządzanie publiczne. Z tego względu współpraca w obrębie nauki prawa administracyjnego i zarządzania publicznego jest nieodzowna.


Słowa kluczowe


prawo administracyjne; administracja publiczna; zarządzanie publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dawidowicz Wacław: Zagadnienia teorii i kierowania w administracji państwowej; Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Warszawa 1972.

Jełowicki Michał; Kieżun Witold; Leoński Zbigniew; Ostapczuk Bronisław: Teoria organizacji i kierownictwa; Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Warszawa 1979.

Hausner Jerzy: Zarządzanie publiczne; Wydawnictwo Naukowe Scholar; Warszawa 2008.

Izdebski Hubert; Kulesza Michał: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne; Liber; Warszawa 1999.

Kasiński Michał: Poszukiwanie paradygmatu integracyjnego nauk administracyjnych; „Studia Prawnicze” 2010; nr 4; s. 33-49.

Kożuch Barbara: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji; Wydawnictwo PLACET; Warszawa 2004.

Kożuch Barbara: Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia; „Współczesne Zarządzanie” 2002; nr 2; s. 21-37.

Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie; Wydawnictwo KUL; Lublin 2002.

Kulesza Michał: Sześciło Dawid: Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne; Wolters Kluwer SA; Warszawa 2013.

Lang Jacek: Zagadnienia wstępne; [w:] Marek Wierzbowski (red.); Prawo administracyjne; Lexis Nexis; Warszawa 2009; s. 17-27.

Leoński Zbigniew: Materialne prawo administracyjne; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2009.

Lipowicz Irena: Dylematy zmiany siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego; [w:] Jan Zimmermann (red.); Koncepcja systemu prawa administracyjnego; Wolters Kluwer SA; Kraków 2007; s. 21-42.

Opałek Kazimierz: Problemy metodologiczne nauki prawa; Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Warszawa 1962.

Opałek Kazimierz: Problemy „wewnętrznej” i „zewnętrznej” integracji nauk prawnych; „Krakowskie Studia Prawnicze” 1968; z. 1-2; s. 7-30.

Rybicki Zygmunt; Piątek Stanisław: Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji; Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Warszawa 1984.

Schmidt-Aßmann Eberhard: Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia i zadania systemu prawno administracyjnego; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2011.

Sługocki Janusz: Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe; Wolters Kluwer SA; Warszawa 2007.

Starościak Jerzy: Prawo administracyjne; Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Warszawa 1977.

Supernat Jerzy: Techniki decyzyjne i organizatorskie; Kolonia Limited; Wrocław 2000.

Szumowski Witold: Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji; „Nauki o Zarządzaniu/Management Sciences” 2014; nr 4; s. 86-98.

Wrzosek Stanisław: System: administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji; Wydawnictwo KUL; Lublin 2008.

Zimmermann Jan: Aksjomaty prawa administracyjnego; Wolters Kluwer SA; Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.4-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)