Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym. Wybrane elementy

Mirosław Sitarz

Abstrakt


Jednym z aspektów władzy biskupa diecezjalnego jest sprawowanie władzy ustawodawczej po-przez wydawanie aktów normatywnych – dekretów ustawodawczych i dekretów wykonawczych, które rządzą się przepisami o ustawach. Kongregacja ds. Biskupów w dyrektorium z 2004 r. Apostolorum successores określiła ogólne wytyczne, jakie powinny zostać zachowane przy redagowaniu aktów normatywnych. Również w dokumentach roboczych II Polskiego Synodu Plenarnego ojcowie synodalni zwrócili uwagę na to, aby wszystkie ustawy partykularne były redagowane popraw-nie, pod względem merytorycznym i formalnym. Jednak do tej pory nie udało się określić konkretnych wymogów, jakimi powinien się kierować biskup diecezjalny. W związku z tym Autor w artykule proponuje sięgnąć do aktualnych i przyjętych dyrektyw prawodawczych, wypracowanych na gruncie prawa świeckiego, zgodnych jednak z powołaniem i misją Kościoła, które służyłyby pomocą prawodawcy partykularnemu, wskazując mu, w jaki sposób rozwiązywać typowe problemy legislacyjne. Jeden z podziałów dyrektyw wydaje się odpowiedni do próby dostosowania go do wymogów prawodawcy kościelnego, zawiera on pięć typów kryterium podziału dyrektyw, mianowicie: 1) język; 2) jednolitość i kompletność; 3) systematyka; 4) adresat; 5) forma regulacji.


Słowa kluczowe


stanowienie prawa; prawodawca; dyrektywy legislacyjne; II Polski Synod Plenarny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aymans Winfried: Rozważania o wewnętrznych cechach istotnych kanonicznego pojęcia ustawy, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 25/26 (1992-1993), s. 197-204.

Bista Stanisław: Doradcze gremium legislacyjne, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 8 (1975), s. 182-184.

Błachut Michał, Gromski Włodzimierz, Kaczor Jacek: Technika prawodawcza, Warszawa 2008.

Gerosa Libero: Interpretacja prawa w Kościele. Zasady, wzorce, perspektywy, Kraków 2003.

Grocholewski Zenon: Nauczanie prawa kanonicznego po promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., [w:] 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Z. Tracz, Łódź 2009, s. 23-43.

Krukowski Józef: Kanoniczne prawo powszechne i prawo partykularne w Polsce. Konferencja Episkopatu Polski i Synody, [w:] 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Z. Tracz, Łódź 2009, s. 59-85.

Krukowski Józef: Wstęp do nauki o państwie i prawie, wyd. 2, Lublin 2004.

Pawluk Tadeusz: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. I: Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 2002.

Pawluk Tadeusz: Uwagi na temat ustawodawstwa diecezjalnego, Prawo Kanoniczne 34 (1991), nr 1-2, s. 25-36.

Prusak Feliks, Sitarz Mirosław: Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawo-we, Warszawa 2000.

Sitarz Mirosław, Wasilewicz Urszula: Termin portio populi Dei w Kodek-sie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i jego tłumaczenia na język polski i francuski, Roczniki Humanistyczne 61 (2013), z. 8, s. 163-175

Słowikowska Anna: Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Lublin 2014.

Sobański Remigiusz: Kościół – prawo – zbawienie, Katowice 1979.

Sobański Remigiusz: Merytoryczne i metodologiczne problemy wykładu podstaw prawa kościelnego, [w:] W kierunku chrześcijańskiej kultury. Praca zbiorowa poświęcona biskupowi Michałowi Klepaczowi, red. B. Bejze, Warszawa 1978, s. 149-169.

Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. XIII: Prawo (1-2. 90-105), przekł. P. Bełch, Londyn 1985.

Wronkowska Stanisława, Zieliński Maciej: Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., wyd. II, Warszawa 2012.

Wronkowska Stanisława: O meandrach skuteczności nowych zasad techniki prawodawczej, Przegląd Legislacyjny 4 (2004), s. 9-26.

Wróblewski Jerzy: Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)