Status prawny mediatora w sprawach cywilnych. Stan obecny i propozycje zmian

Włodzimierz Broński, Marek Dąbrowski

Abstrakt


Przedmiotem artykułu są zadania oraz wymogi odnoszące się do mediatorów w sprawach cywilnych. W artykule przedstawiono podstawowe funkcje jakie pełni mediator w sprawach cywilnych, omówione również w kontekście zasad mediacji. Ponadto  analizie poddany został status mediatora określonego  w art. 1832 § 1 k.p.c. w zestawieniu z tzw. stałym mediatorem. Omówiono również kryteria jakie powinien spełnić mediator w sprawach cywilnych, poddając analizie obecne, jak wskazano, niewystarczające rozwiązania w tym zakresie. W artykule wskazano na potrzebę regulacji w zakresie określenia minimalnych standardów szkoleń zwiększając tym samym kryteria dla kandydatów na mediatorów. W ostatniej części artykułu omówiono najważniejsze propozycje zmian regulujących status mediatorów zawarte w projekcie założeń do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów z 16 września 2014 r. Analizie poddano propozycje w zakresie podniesienia kryteriów dla mediatorów wraz z regulacjami w zakresie kontroli jakości usług mediacyjnych, a także propozycje w zakresie wprowadzenia definicji mediatora stałego oraz utworzenia centralnej bazy mediatorów.


Słowa kluczowe


mediator; mediacja; kwalifikacje; propozycje; wymogi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białecki Marcin: Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.

Bieliński Arkadiusz: Mediator w sprawach cywilnych − wybrane zagadnienia regulacji obcych i polskich, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, nr 3, s. 12-21.

Bobrowicz Maciej, Mediacje gospodarcze − jak mediować i przekonywać, Warszawa 2004.

Ereciński Tadeusz [i in.]: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze, t. I, red. T. Ereciński, Warszawa 2012.

Jaksa Michał: Mediacja cywilna z perspektywy doświadczeń mediatora. Analiza za-sad mediacji w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Alternatywne for-my rozwiązywania sporów w teorii i praktyce, red. H. Duszka-Jakimko, S.L. Stadniczeńko, Opole 2008, s. 75-91.

Kalisz Anna, Zienkiewicz Adam: Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa 2009.

Morek Rafał: Mediacja w sprawach cywilnych, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2014, s. 179-190.

Sądy polubowne i mediacja, red. J. Olszewski, Warszawa 2008.

Tabernacka Magdalena: Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009.

Zienkiewicz Adam Z.: Mediator w sprawach cywilnych, Rejent 2005, nr 5, s. 137-152.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)