Criteri di ragionamento giuridico presso sistemi legali contemporanei

Przemysław Michowicz

Abstrakt


Kryteria rozumowania prawnego na przykładzie orzecznictwa sądowego we współczesnych systemach prawnych

Zamierzeniem niniejszego artykułu jest nakreślenie procesu kształtowania się ostatecznego wyroku sądowego na przykładzie współczesnych systemów prawnych jak civil law, common law wraz z uwzględnieniem prawa kanonicznego.

Celem lepszego zrozumienia rozumowego procesu dochodzenia do wyroku sądowego, konieczna była synteza cech charakterystycznych dla każdej z wyżej wymienionych ordynacji prawnych wraz z lekturą wybranych wyroków sądowych, zwłaszcza Najwyższych Trybunałów określonego państwa. Pod uwagę czytelnika został poddany również proces logicznego rozumowania i argumentacji orzeczenia sądowego z uwzględnieniem ram systemowych (sensu largo) każdej ordynacji.

Idea rozważań stawia sobie za cel poszukiwania możliwego wspólnego mianownika dla wybranych ordynacji prawnych w kwestii ostatecznego wyroku sądowego, wskazując istotność argumentacji (jak również jej konieczność) i użyteczność technik logicznych w dochodzeniu do odkrycia prawdy materialnej procesu i określenia praw i obowiązków stron po procesie.


Słowa kluczowe


prawo porównawcze; civil law; common law; prawo kanoniczne; rozumowanie prawne; orzeczenie sądowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Begus C.: Adnotationes in Decreta, “Apollinaris” 84 (2011), n° 2, p. 475-501.

Bombín L.M.: Decidere 'per criteri': il giudizio in common law, in: Decidere e giudicare nella Chiesa. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare, ed. P. Gherri, Roma 2012, p. 160-179.

Calasso F.: Medioevo del diritto. I° – Le fonti, Milano 1954, p. 607-631.

Caberletti G.: La motivazione nella Sentenza canonica, in: Decidere e giudicare nella Chiesa. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare, ed. P. Gherri, Roma 2012, p. 220-242.

Cabreros de Anta M.: Comentario al Can. 1868, in: Comentarios al Codigo de Derecho Canónico, III, ed. S. Alonso Morán, M. Cabreros de Anta, Madrid 1964, p. 608-609.

Corte di Cassazione, Sez VI. 24 ottobre 2013, n° 51488, in: URL: www.cortecostituzionale.it [consultato: 28.12.2013].

Cour de Cassation, 3éme Civ. du 4 mars 1998, “Bulletin” 1998 II n° 75, p. 40-56.

David R., Jauffret-Spinosi C.: I grandi sistemi giuridici contemporanei, Padova 2004, p. 87-131; 238-257.

di Bernardo E.: Il sillogismo giudiziale. Prerogative e limiti di applicabilità nel Processo canonico, “Apollinaris” 77 (2004), p. 426-453.

Grossi P.: Europa del diritto, Roma–Bari 2011, p. 54-60; 177; 187-188.

Giudice di pace: Firenze, 24 Aprile 2007, Hewlett Packard Italiana SRL, in: URL: http://www.aduc.it/generale/files/allegati/sentenza_hp.pdf [consultato: 12.01.2014].

Guastini R.: Giuridico, ragionamento, in: Enciclopedia delle scienze sociali, vol. IX, Roma 2002, p. 125-158.

Koszowski M.: Anglosaska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyką orzeczniczą, Warszawa 2009, p. 113-144.

Kruger P.: Corpus Iuris civilis, volumen secundum, Codex Iustinianus, 15 ed. Dublin–Zurich 1970, p. 316.

Leone G., Mencarelli F.: Processo penale (diritto vigente), in: Enciclopedia del diritto, vol. XXXVI, Milano 1987, p. 1-35.

Padoa-Schioppa A.: Italia e Europa nella storia del diritto, Bologna 2003, p. 345-350.

Martin J.: The english legal system, London 2010, p. 22-23; 82-83.

Megale F.: Lo stile delle sentenze francesi e angloamericane. Analisi delle variabili e strategie di traduzione, in: URL: http://www.intralinea.org/print/article/1802 [consultato: 30.04.2013].

Merryman J.H.: Common law (Paesi di), Diritto degli Stati Uniti d'America, in: Istituto della Enciclopedia Italiana, Enciclopedia giuridica, vol. VII, Roma 1988, p. 1-8.

Moccia L.: Comparazione giuridica e diritto europeo, Milano 2005, p. 299.

Monateri P.G.: Pensare il diritto civile, Torino 1997, p. 63; 82-83.

Rotae Romanae Tribunal, coram Burke, decisio diei 19 aprilis 1988, “Rotae Romane Decisiones”, vol. 80, p. 250-278.

Rotae Romanae Tribunal, coram Palestro, decisio diei 5 aprilis 1989, “Rotae Romanae Decisiones”, vol. 81, p. 234-249

Rotae Romanae Tribunal, coram Stankiewicz, decisio diei 5 februarii 2004, “Periodica” IIIC/3 2008, p. 534-536.

Scarpa F., Riley A.: La fisionomia della sentenza in Inghilterra e in Italia: un'analisi orientata alla tradizione. Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traducente e comparazione del discorso giuridico, Bologna 2000, p. 259-262.

Somma A.: L'uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario, Milano 2001, p. 10-12.

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 11 diciembre 2013, n° 5836/2013, in: URL: www.poderjudicial.es [consultato: 28.12.2013].

Unione Europea, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in: URL: http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190itc_002.pdf#nameddest=article167 [consultato: 28.12.2013].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)