Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy służb specjalnych. Wybrane zagadnienia

Monika Bartnik

Abstrakt


Dyscyplina służbowa to jeden z warunków prawidłowego funkcjonowania służb specjalnych. W niniejszym artykule przybliżono tę problematykę wskazując m. in. sankcje, które zostaną nałożone na funkcjonariusza służb specjalnych (cywilnych i wojskowych) w sytuacji, gdy dopuści się przewinienia dyscyplinarnego, które musi mieć związek ze służbą i wykonywanymi czynnościami służbowymi. I chociaż wydaje się, że stosowanie procedur związanych z postępowaniem dyscyplinarnym nie powinno budzić zastrzeżeń, to jednak w praktyce powstaje szereg wątpliwości w toku prowadzonych postępowań. Dlatego też coraz częściej w literaturze przedmiotu podnosi się, by kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej służb mundurowych (a więc nie tylko służb specjalnych) uregulować we wspólnym akcie normatywnym.


Słowa kluczowe


Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencja Wywiadu; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Służba Kontrwywiadu Wojskowego; Służba Wywiadu Wojskowego; odpowiedzialność; kara; postępowanie dyscyplinarne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012.

Bieńkowska E.: Komentarz do art. 106 kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa 1999.

Błaszczyk M.: Komentarz do art. 106 kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. II: Komentarz do art. 32-116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2010.

Bodio J., Borkowski G., Demendecki T.: Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2012.

Bogdan G.: Komentarz do art. 106 kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, red. A. Zoll, Warszawa 2012.

Dudek D., Husak Z., Kowalski G., Lis W.: Konstytucyjny system organów państwa, Warszawa 2012.

Gardocki L.: Prawnokarna problematyka sędziowskiej odpowiedzialności dyscyplinarnej, [w:] Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Warszawa 2006.

Hoc S., Szustakiewicz P.: Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Komentarz, LEX/el., 2012.

Kłączyńska N.: Komentarz do art. 106 kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Warszawa 2012, LEXonline.

Kozielewicz W.: Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Warszawa 2012.

Kuczyński T.: Rozdział X. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna, [w:] System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, t. XI, Warszawa 2011.

Maj S.: Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych. Możliwość uchwalenia wspólnej procedury, [w:] Węzłowe problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, red. P. Jóźwiak, K. Opaliński, Piła 2012.

Maj S.: Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych, Warszawa 2008.

Mozgawa M.: Komentarz do art. 106 kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2007.

Organy i korporacje ochrony prawa, red. S. Sagan, J. Ciechanowska, Warszawa 2010.

Serafin S., Szmulik B.: Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010.

Stachowiak S.: Postępowanie dyscyplinarne w sporcie, [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, red. A. J. Szwarc, Poznań 2001.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. III, Warszawa 1989.

Zalewski S.: Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)