Administrowanie formami ochrony przyrody

Kamila Sobieraj

Abstrakt


The article analyses the provisions of the Polish law regulating various forms of nature conservation, authorised organs, and instruments of nature conservation. The act of 16 April 2004 regulates the goals, principles, and forms of protecting the flora and fauna, inanimate nature, and landscape. According to the legislator, a form of nature conservation is a legal institution serving to achieve goals related to nature conservation. Such a form involves isolating a particular object (area, landmark, species) that is distinguished by some features, declaring it as protected, attributing to it a special legal regime in which it is strongly prohibited to act to the detriment of this object, and determining criminal liability for infringement of such prohibitions. The latest comprehensive regulation in this area is embodied by provisions associated with the area of Natura 2000. However, the overlap of competences that arise from these regulations makes it difficult to undertake investments, which are vital for the development of areas that enjoy special status.


Słowa kluczowe


prawo administracyjne; zarządzenie środowiskiem; system obszarów chronionych Natura 2000; park narodowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciechanowicz-McLean J., Działalność administracji publicznej w świetle zasad prawa ochrony przyrody, [w:] Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia prawno-społeczne, red. M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 2011.

Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony przyrody w systemie ochrony środowiska, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2007, nr 1(47).

Dobrowolski G., Propozycja reformy instytucjonalnej ochrony środowiska, [w:] Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia prawno-społeczne, red. M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 2011.

Europeizacja prawa ochrony środowiska, red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Lublin 2011.

Górski M., Miłkowska-Rębowska J., Prawo ochrony różnorodności biologicznej, Warszawa 2013.

Gruszecki K., Komentarz do ustawy o ochronie przyrody, Warszawa 2005.

Habuda A., Obszary Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2013.

Habuda A., Oceny oddziaływania przedsięwzięć na przyrodę parku krajobrazowego, [w:] Europeizacja prawa ochrony środowiska, red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Lublin 2011.

Jaworowicz-Rudolf A., Ochrona różnorodności biologicznej na gruncie idealnej ochrony przyrody, [w:] Prawo ochrony różnorodności biologicznej, red. M. Górski, J. Miłkowska-Rębowska, Warszawa 2013.

Lebowa D., Podstawy prawne funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce, [w:] Administracja publiczna – człowiek a ochron środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, red. M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 2011.

Mierzejewski P., Organy i służby ochrony przyrody, [w:] Polskie prawo ochrony przyrody, red. J. Ciechanowicz-McLean, Warszawa 2006.

Pchałek M., Ochrona gatunkowa w procesie inwestycyjnym, [w:] Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, red. B. Rakoczy, M. Pchałek, Warszawa 2010.

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2009.

Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2008.

Radecki W., Uzgadnianie rozporządzeń w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu, „Aura” 2005, nr 5.

Radecki W., Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, Wrocław 2006.

Rakoczy B., Organy ochrony przyrody i służby ochrony przyrody, [w:] Rakoczy B., Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009.

Symonides E., Ochrona przyrody, Warszawa 2008.

Wąsowski K.A., Administracyjnoprawna problematyka handlu uprawnieniami do emisji, [w:] Współczesne problemy prawa energetycznego, red. M. Wierzbowski, R. Stankiewicz, Warszawa 2010.

Współczesne problemy prawa energetycznego, red. M. Wierzbowski, R. Stankiewicz, Warszawa 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)