Ewolucja w zakresie kary ograniczenia wolności w systemie polskiego prawa karnego

Aneta Michałek

Abstrakt


The present article deals with the development of restriction of freedom under the Polish legal system. Its original formulation is presented as well as the changes has undergone, and finally its present form. This penalty was introduced into the Polish legal order by the act passed on 14 May 1969 (Penal Code). Further, it features as a sanction for offences in the Petty Offences Code (20 May 1971) and in the Fiscal Penal Act passed on 26 October 1971 – as a sanction for financial offences. The penalty of restriction of freedom in its current form was enacted on 10 September 1999 (Fiscal Penal Code). The presented article outlines the many distinctions between this kind of sanction under the Fiscal Penal Code and the one under the Criminal Code. Moreover, differences regarding this penalty in relation to soldiers are discussed. New prospects concerning restriction of freedom are presented in the light of planned changes to Penal Code Changes drafted by the Criminal Law Codification Commission on 9 November 2013.


Słowa kluczowe


kara ograniczenia wolności; żołnierze; wykroczenia; projekt zmian Kodeksu karnego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bafia J., Cegierska D., Śmietanka I., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1980.

Grzegorczyk T., Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1996.

Kotowski W., Kurzępa B., Komentarz do Kodeksu karnego skarbowego, Warszawa 2000.

Kunicka-Michalska B., Kara ograniczenia wolności jako alternatywa pozbawienia wolności, [w:] Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, red. J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński, Warszawa 2009.

Marek A., Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 1981.

Marcinkowski W., Kodeks karny. Cześć wojskowa. Komentarz, Warszawa 2011.

Młynarczyk Z., Nadzwyczajne złagodzenie kary ze szczególnym uwzględnieniem grzywny, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 9.

Radzikowska Z., Założenia systemu wymiaru kary w polskim prawie karno-skarbowym, Kraków 1986.

Sitkowska K., Stefański R., Stępień T., Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, Warszawa 1996.

Siwik Z., System środków penalnych w prawie karnym skarbowym, Wrocław 1986.

Skupiński J., Problem alternatyw pozbawienia wolności w obecnej i przyszłej polityce kryminalnej (uwagi końcowe), [w:] Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, red. J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński, Warszawa 2009.

Stefański R.A., Nowe ujęcie recydywy w znowelizowanym kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 4.

Stępniak P., Środowisko otwarte jako alternatywa dla wiezienia. Z doświadczeń francuskich, Poznań 1997.

Szewczyk M., Kara pracy na cele społeczne na tle rozważań o przestępstwie i karze. Studium porównawcze, Kraków 1996.

Szewczyk M., O nowy kształt kary ograniczenia wolności, [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2010.

Zagórski J., Prawnomaterialne podstawy stosowania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w Polsce, „Państwo i Prawo” 2004, nr 1.

Zagórski J., Tendencje w orzekaniu i wykonywaniu kary ograniczenia wolności oraz kary społecznie użytecznej pod rządem kodeksu karnego i karnego wykonawczego z 1969 r. oraz z 1997 r., [w:] S. Lelental, G.B. Szczygieł, X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, Białystok 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)