Zasady odpowiedzialności za szkodę w środowisku - aspekty administracyjnoprawne

Barbara Krupa

Abstrakt


The balance of nature is a prerequisite of life and the existence of humans, who constitute an element of the whole ecosystem. Nature conservation is regulated by the EU law. One of the EU priorities is combatting global warming and protection of the environment. This has numerous implications in the Polish legal order. One issue that is supposed to be crucial for environment protection is the question of liability for damage done to the natural environment. Under Polish law, responsibility for any such damage has a constitutional character, since by virtue of Art. 86 of the Polish Constitution, every entity is obliged to care for the natural environment and bears responsibility for any worsening of it. Given such a legal disposition, the risk of harm done as a result of an activity detrimental to the environment should encumber the one who undertakes such an activity for his or her own material gains.


Słowa kluczowe


prawo administracyjne; zarządzanie środowiskiem; szkoda w środowisku; prawo wspólnotowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar M., [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. M. Górski, Warszawa 2011, komentarz do art. 325.

Bar M., [w:] Ustawa prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wrocław 2003.

Bar M., Jendrośka J., Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka”, 2007, nr 1.

Górski M., Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Warszawa 2008.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2002.

Lipiński A., [w:] Ustawa prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. J. Jendrośka, Wrocław 2001.

Pyziak-Szafnicka M., Odpowiedzialność cywilna prowadzącego przedsiębiorstwo za szkodę ekologiczną, [w:] Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997.

Radecki W., Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Warszawa 2007.

Rakoczy B., Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Warszawa 2008.

Rakoczy B., Odpowiedzialność za szkodę w środowisku. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego, Toruń 2010.

Wasilewski A., Wspólnotowe ramy odpowiedzialności majątkowej za szkody środowiskowe, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Prof. Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)