Uwagi na temat charakteru prawnego instytucji dostępu do informacji o środowisku

Jacek Trzewik

Abstrakt


In the paper considerations are presented on the meaning of access to environmental information as one of the key institutions that guarantees public participation in environmental matters. It should also be combined with the principle of openness of public authority and the sustainable development. The analysis of the legal nature of the institution of access to information on the environment and the process of its protection can be considered as one of the fundamental human rights guaranteed by international and the European Union law system. Whereas in light of national legal system right to information on the environment must be regarded as constitutionally guaranteed individual right. Despite its apparent public origin, you can also find the civil aspects of this legal institution.


Słowa kluczowe


prawo do informacji; wolność informacji; zasada jawności; społeczeństwo obywatelskie; partycypacja publiczna; zrównoważony rozwój; prawa człowieka; prawa konstytucyjne; publiczne prawa podmiotowe; prywatne prawa podmiotowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aman Jr. A. C., The democratic deficit: taming globalization through law reform, New York 2004, s. 14.

Antoszewski A., Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, [w:] Studia z teorii polityki, red. A.Czajkowski, L.Sobkowiak, t. III, Wrocław 2000.

Atapattu S.A., Emerging principles of international environmental law, New York 2006.

Bar M., Jendrośka J., Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania, Wrocław 2004.

Beringer K., An international comparison of public participation in forest policy and management, red. J. Meijer, A. der Berg, Handbook of environmental policy, New York 2010.

Boć J., Dostęp do informacji i akt w sferze ochrony środowiska, Wrocław 1990.

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wrocław 2008.

Boć J., [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010.

Boyle A.E., Anderson M.R., Human rights approaches to environmental protection, Oxford 1998.

Calliess C., The Charter of Fundamental Rights of the European Union, [w:] European fundamental rights and freedoms, red. D. Ehlers, U. Becker, Berlin 2007.

Churchill R.R., Environmental rights in existing human rights treaties, [w:] Human rights approaches to environmental protection, red. A. E. Boyle, M.R. Anderson, Oxford 1998.

Ciechanowicz J., Mering L., Ochrona środowiska w Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. IV Ogólnopolska konferencja prawnicza, Toruń 19-20 listopada 1998 r., red. C. Mik, Toruń 1999.

de Abreu Ferreira S., Fundamental environmental rights in EU law: an analysis of the right of access to environmental information, [w:] Managing environmental justice, red. D. J. Pavlich, Amsterdam–New York 2010.

Déjeant-Pons M., Pallemaerts M., Fioravanti S., Human rights and the environment: compendium of instruments and other international texts on individual and collective rights relating to the environment in the international and european framework, Strasbourg 2002.

Dernbach J.C., Sustainable development as a framework for national governance, „Case Western Reserve Law Review” 1998, nr 1.

Dobra administracja – teoria i praktyka, red. J. Łukasiewicz, S. Wrzosek, Radom 2007.

Działocha K., Zasada bezpośredniego stosowania konstytucji w dziedzinie wolności i praw obywateli, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10-lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, oprac. B. Oliwa-Radzikowska, Warszawa 1998.

Erechemla A., Prawo dostępu do informacji o środowisku w Unii Europejskiej, „Prawo iŚrodowisko” 2009, nr 1.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.

Gaskill S., Townsend L., The right to know, [w:] Your rights: the liberty guide to human rights, red. M. Addis, P. Morrow, London 2005.

Ginther K., Denters E., Waart P.J.I.M. de, Sustainable development and good governance, Boston 1995.

Gormley P.W., Human rights and environment: the need for international cooperation, Amsterdam 1976.

Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków 1999.

Habuda A., Dostęp i rozpowszechnianie informacji o środowisku, [w:] In¬sty¬tucje prawa ochrony środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy, red. W. Radecki, Warszawa 2010.

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

Jabłoński M., Wygoda K., Konstytucyjne uprawnienia jednostki w sfe¬rze informacyjnej, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do¬świadczenia iinspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003.

Jackiewicz A.I., Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Toruń 2008.

Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.

Jendrośka J., Konwencja z Aarhus – geneza, status i kierunki rozwoju, Wrocław 2002.

Kaźmierczak T., Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] Par¬tycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Warszawa 2011.

Kina E., Rozwój zrównoważony w społeczeństwie informacyjnym – szanse i za¬gro¬żenia, [w:] Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, red. R. Grądzki, M. Matejun, Łódź 2009.

Koch R., Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Kraków 1997.

Koniuszewska E., Środki ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Warszawa 2009.

Langton S., What is citizen participation?, [w:] Citizen participation in America: Esseys on the State of the Art, red. S. Langton, Lexington 1978.

Lipiński A., Prawo powszechnego dostępu do informacji o środowisku, „Państwo i Prawo” 2001, nr 9.

Lipiński A., Mikosz R., Prawo do informacji geologicznej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2000, nr 11.

Łustacz L., Rola państwa i prawa w ochronie środowiska, [w:] Prawo aochrona środowiska, red. L. Łustacz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.

Mazurkiewicz M., Regulacja konstytucyjna ochrony środowiska w Polsce, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 1997, nr 2.

Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa 2000.

Mik C., Koncepcja normatywna prawa europejskiego praw człowieka, Toruń 1994.

Munshi S., Abraham B.P., Good governance, democratic societies and globalisation, New Delhi–Thousand Oaks–London 2004.

Nowacki K., Legislation and instruments of the protection of environment in Poland and central Europe countries (general overview), „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2000, Prawo CCLXXII.

Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25 września 2002 r., red. Z. Niewiadom¬ski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.

Public participation in making local environmental decisions: the Aarhus convention Newcastle workshop good practice handbook, London 2000.

Radecki W., Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce, „Problemy Ekologiczne” 1997, nr 5.

Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska wKonstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006.

Reed M., Stakeholder participation for environmental management: a literature review, „Biological Conservation” 2008, nr 141.

Resich Z., Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Warszawa 1981.

Safjan M., Odpowiedzialność państwa na podstawie artykułu 77 Konstytucji, [w:] Odpowiedzialność władzy publicznej za wyrządzoną szkodę w świetle artykułu 77 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M.Wyrzykowski, Warszawa 2000.

Schermers H.G., The European communities bound by fundamental human rights, „Common Market Law Review” 1990, nr 2.

Sibiga G., Podstawy prawne komunikacji elektronicznej w relacjach obywatel – organ administracji publicznej (od informacji do transakcji), [w:] Informacja prawna a prawa obywatela, red. K. Grajewski, J. Warylewski, Sopot 2006.

Skanavis C., Koumouris G.A., Petreniti V., Public partici¬pation mechanisms in environmental disasters, „Environmental Management” 2005, nr 35.

Sowiński R., Interes publiczny – dobro wspólne. Wartości uniwersalne jako kategorie kształtujące pojęcie administracji, [w:] Prawo do dobrej administracji, red. Z. Niewiadomski, W. Cieślak, Warszawa 2003.

Stoczkiewicz M., Siwiński T., Prawo do informacji w ustawie prawo ochrony środowiska zdnia 27 kwietnia 2001 r. na tle dyrektywy 90/313/EWG o swobodnym dostępie do informacji o środowisku oraz konwencji z Aarhus, http://www.zb.eco.pl/inne/prawo/wpiaŹuj.htm#2 [20.12.2012].

Tarnacka K., Prawo do informacji w Polsce, „Państwo i Prawo” 2003, nr 5.

Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.

Thurman D., The right of access to information from the government, Dobbs Ferry-New York 1973.

Voigt C., Sustainable development as a principle of international law: resolving conflicts between climate measures and WTO law, Leiden-Boston 2009.

W poszukiwaniu dobrej administracji, H. Izdebski, H. Machińska (red.), Warszawa 2009.

Wieruszewski R., Rola i znaczenie Karty praw podstawowych Unii Euro¬pejskiej dla ochrony praw człowieka, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.

Witkowska M., Wierzbicki A., Społeczeństwo obywatelskie, War¬szawa 2005.

Zoll A., Dostęp do informacji prawnej jako prawo obywatelskie, [w:] K. Gra¬jewski, J.Warylewski (red.), Informacja prawna a prawa obywatela, Sopot 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)