Krajowa i Wspólnotowa ochrona praw indywidualnych wAquis Communautaire poza obszarem stosowania środków sądowych

Jarosław Sozański

Abstrakt


The protection of individual rights within the non-judicial area is no less important that the judicial one, and it is much more often applied. Imprecise as it is, the distinction between the judicial and non-judicial protection does not bear problems in practice. One is entitled to judicial protection in CoJS and CFI and national courts (acting as communal courts) with regard to the violence of rights (protected in acquis communautaire by other units, institutions and legal persons belonging to member states). The protection in national courts deals with the whole range of acquis, including e.g. (after the recent reform in this matter) the right of competition of the EU.

Now the judicial protection embraces the following: the right of petition to the European Parliament and the right of complaint to the communal Ombudsman, and numerous complaints to the Commission. With regard to the violence of the communal right (including: cartel plot, public aid, subsidies, antidumping right, and other economic-merchant practices). The non-judicial protection is also enriched by the right to turn to all institutions of the EU in the physical and legal person's mother tongue from the area of the Union, and the duty to answer in this language. Certainty, this type of protection includes also all kinds of means for the protection of the consumer, health protection, and protection of the environment. All authorities and public institutions of the member states are also obliged to provide non-judicial protection in the area of acquis.

There are no doubts as to the duties of the EU states that follow from the primary and secondary communal right in the are under consideration. The non-judicial protection in the national systems of entitlements that follow from KPP has no complete juridical justification (it will be introduced by the Constitution for Europe). The mechanisms of protection under discussion exert a positive influence on the enhancement of the international protection of human rights.


Słowa kluczowe


prawo wspólnotowe; prawa człowieka; prawa indywidualne; środki sądowe; petycja; skarga

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arnull A., Dashwood A. A., Ross M. G., Wyatt D.A., Watt & Dashwood's European Union Law, London: Sweet & Maxwell 2000.

Bogdandy A. von, The legal case for unity: the European Union as a single organization with a single legal system, CMLRev 36(1999).

Brodecki Z. (red.), Konkurencja, Warszawa: LexisNexis 2004.

Galster J., Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego zarys wykładu, Toruń: Comer 1996.

Kańska K., Karta Praw Podstawowych a przestrzeganie praw człowieka przez instytucje Unii Europejskiej, Warszawa: PSPE WPiA UW, 2003.

Kronnenberger V. (red.), The European Union and International Legal Order. Discord or Harmony?, The Hague–Boston–New York, Kluwer Law Int. 1998.

Lasok D., Zarys prawa Unii Europejskiej, tom I-II, Toruń: TNOiK, 1996/1998.

Łazowski A., Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami WE, Kraków: Zakamycze 2002.

Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa: C. H. Beck 2004.

Łętowska E. (red.), Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich, Warszawa: C. H. Beck 2004.

Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa: C. H. Beck 2000.

Myszona K., Wprowadzenie do prawa wspólnotowego po Traktacie Amsterdamskim, Warszawa–Poznań: Iuris 2000.

Piontek E., Obowiązywanie prawa wspólnotowego, „Palestra” 1995, nr 1-2.

Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, red. W. Czapliński i in., Warszawa: Scholar 2001; nowe wydanie z suplementem 2004.

Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa: PiPG 2003.

Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa: PiPG 2002.

Schwarze J., Judicial Review In EC Law- Some Reflection on the Origins and the Actual Legal situation, ILCQ 51(2002).

Shaw J., Law of the European Union, London: Palgrave 20003.

Toth G. A., The Individual and European Law, ICQI 34(1975).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)