Prawno-dogmatyczne konstrukcje przedstawicieli niemieckiej szkoły historycznoprawnej w polskiej romanistyce XIX wieku

Grzegorz Jędrejek

Abstrakt


The paper discusses the impact of the German historic-legal school on the following branches of the civil law broadly understood: the intertemporal law, the personal law, in re law, the obligatory law. One may note that Polish Roman and civil law specialists were mostly interested in the views of Carl Friedrich von Savigny. His monographs were popular throughout the 19th century. It is worth emphasising that the foundations of the contemporary Polish system of civil law were established in the 19th century. If we examine today the “historical” development of particular institutions of civil law, we often find in their origins the views of Germans pandectist studies from the historic-legal school, instead of ancient Polish law or Roman law. These constructions had remained in Polish jurisprudence throughout the 19th century until the inter-war period. They became one of the elements considered in the Codification Commission, whose outcome had broadly been used in the post-war period.


Słowa kluczowe


niemiecka szkoła historyczno-prawna; Friedrich Carl von Savigny; prawo cywilne; prawo rzymskie; romańska koncepcja posiadania; pandektystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berger A.: Encyklopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953.

Bouffałł B.: Zasady zwłoki wierzyciela w prawie rzymskim, Warszawa 1897.

Budkiewicz F.: Nowa teorya posiadania, Warszawa 1895.

Budkiewicz F.: Polemika, GSW 1896, nr 39.

Coing H.: Savigny und die deutsche Privatrechtswissenschaft, IC 1979, t. VIII.

Czachórski W., Zobowiązania − zarys wykładu, Warszawa 1994.

Dąbkowski P.: Zarys prawa polskiego prywatnego, Lwów 1922.

Denneler I.: Karl Friedrich von Savigny, Berlin 1985.

Dydyński T.: O prawie rolnem w starożytnym Rzymie, Warszawa 1881.

Dydyński T.: Rzecz o różnicy pomiędzy zastawem a hipoteką według prawa rzymskiego, Warszawa 1866.

Ebel F.: Savigny, Friedrich Carl von, DBE, t. 8.

Ehrlich S.: Otto von Gierke mniej znany, CPH 1977, t. XXIX, z. 2.

Felgentraeger W.: Friedrich Carl von Savignys Einfluß auf die Übereignungslehre, Leipzig 1927.

Fierich M.: O znaczeniu dowodu z przysięgi stanowczej w procesie cywilnym rzymskim i nowoczesnym, Lwów 1887.

Grzybowski S., Prawo podmiotowe i prawa człowieka, KSP 1990.

Ignatowicz J.: Ochrona posiadania, Warszawa 1963.

Insadowski H.: Osoba prawna − studjum prawno-kanoniczne, Lublin 1927.

Jakimowicz W.: Z historii prawa podmiotowego, KPP 2000, z. 2.

Jędrejek G.: Polski kodeks zobowiązań z 1933 roku. Powstanie, źródła, znaczenie dla europejskiego prawa obligacyjnego, RNP 11(2001), z. 1.

Jędrejek G.: Powstanie, rozwój i znaczenie niemieckiej szkoły historyczno-prawnej, „Summarium” 2003, t. 32.

Jędrejek G.: Prawo rzymskie „drogą” prowadzącą do zrozumienia współczesnego prawa cywilnego, [w:] „Droga” jako przestrzeń ludzka, Lublin 2002.

Jędrejek G.: Romańska koncepcja posiadania w polskiej nauce prawa w XIX wieku, RNP KUL 14(2004), z. 1.

Karolewicz G.: Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. II, Lublin 1999.

Landsberg E.: Savigny Friedrich Karol, ADB, t. XXX, s. 424 nn.

Longchamps de Bérier R.: Studya nad istotą osoby prawniczej, Lwów 1911.

Madeyski S.: Zarys nauki o posiadaniu jako podstawa do wykładu powszechnego prawa prywatnego, Kraków 1887.

Marini G.: Friedrich Carl von Savigny, Napoli 1978.

Miklaszewski W.: Wykład postępowania cywilnego rzymskiego w zarysie historycznym, Warszawa 1885.

Mostowski E.: Umowy na korzyść osób trzecich, Kraków 1883.

Müller E.: F. K. v. Savigny, Stuttgart 1906.

Nawiasky H.: Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, Einsiedeln 1941.

Nowiński P.: O zobowiązaniach naturalnych podług prawa rzymskiego i francuskiego, Warszawa 1870

Opałek K.: Prawo podmiotowe, Warszawa 1957.

Peretiatkowicz A.: Wstęp do nauk prawnych, Poznań 1946.

Pietrzykowski T.: Zasada nieretroakcji w kodeksie cywilnym (art. 3 k.c.), SP 1999, z. 3.

Polszakiewicz-Zabrzeska I.: Służebności gruntowe i osobiste, Warszawa 1999.

Puchta G. F.: Das Gewohnheitsrecht, t. I-II, Erlangen 1828-1837.

Radwański Z.: Prawo cywilne − część ogólna, Warszawa 1993.

Savigny F. C. von: Das Recht des Besitzes. Eine zivilistische Abhandlung, Gießen 1803.

Savigny F. C. von: System des heutingen römischen Rechts, Berlin 1849.

SchröderJ.: Friedrich Carl von Savigny, [w:] G. Kleinheyer, J. Schröder, Deutsche Juristen auf fünf Jahrhunderten, wyd. 3, Heidelberg 1989.

Savigny F. C. von: Friedrich Karl von Savigny, Frankfurt am Main 1984.

Siedlecki W.: Podstawowe pojęcia prawne, Kraków 1948.

Sondel J.: Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

Stelmachowski A.: Czy kryzys osoby prawnej?, RPEiS 1965, z. 3.

Stoll A.: Der junge Savigny, t. I, Berlin 1927; Friedrich Karl von Savigny − Professorenjahre in Berlin 1810-1842, t. II, Berlin 1929; Friedrich Karl von Savigny − Ministerzeit und letzte Lebensjahre 1842-1861, t. III, Berlin 1939.

Szczaniecki K.: O służebnościach ziemskich podług prawa rzymskiego, Kraków 1862.

Szpunar A.: Prawo cywilne, [w:] Nauka prawa prywatnego i procesowego w Polsce, Kraków 1948.

Thieme H.: Der junge Savigny, DR 1942, Nr 7.

Wieacker F.: Friedrich Carl von Savigny, ZSS RA 1955, t. 72.

Wieacker F.: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, Göttingen 1967.

Wieling H. J.: Testamentsauslegung im römischen Recht, München 1972.

Wolf E.: Große Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, Tübingen 1951.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K.: Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1996.

Wróblewski S.: Posiadanie na tle prawa rzymskiego, Kraków 1899.

Zielonacki J.: Der Besitz nach dem römischen Rechte, Posen 1854.

Zielonacki J.: Zastosowanie ustaw pod względem czasu, Kraków 1874.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)