Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Wojciech Lis

Abstrakt


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem, który odnosi się do niezmiernie ważnej sfery ludzkiego życia, jakim jest wolność słowa i prawo do informacji. W systematyce Konstytucji RP zalicza się ją do organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Z woli państwa odpowiada więc za stworzenie warunków do swobodnej wymiany poglądów i przepływu informacji, ale z poszanowaniem interesu publicznego. Prawodawca powierzył jej odpowiedzialność za utrzymanie standardów właściwych państwom demokratycznym i społeczeństwom, które uważają się za cywilizowane. Szansę na prawidłowe wykonywanie zadań daje niezależność od rządu oraz trudność odwołania jej członków przed upływem kadencji. Sposób kreowania, skład personalny oraz działalność KRRiT wywołuje kontrowersje i zdecydowany sprzeciw, a w konsekwencji prowadzi do formułowania żądań jej zlikwidowania.


Słowa kluczowe


rola KRRiT; umiejscowienie w systemie organów państwa; zadania KRRiT; zasady zorganizowania; przewodniczący KRRiT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak Bogusław: Komentarz do art. 213, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

Banaszak Bogusław: Komentarz do art. 214, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

Chruściak Ryszard: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (art. 213, 214, 215), [w:] Wiesław Skrzydło, Sabina Grabowska, Radosław Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 221-222.

Chruściak Ryszard: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2007.

Czarny Piotr: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Paweł Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 379-389 .

Czarny-Drożdżejko Elżbieta: Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2014.

Dobosz Izabela: Prawo prasowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Dudek Dariusz: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a polityka (uwagi na tle projektu nowelizacji), [w:] Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis (red.), Środki przekazu. Informacja czy manipulacja?, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 19-38.

Dyczewski Leon: Media i demokracja w Polsce, [w:] Józef Krukowski, Otto Theisen (red.), Kultura i prawo, t. II: Materiały II Międzynarodowej Konferencji na temat „Wolność mediów”, Lublin 18-19 maja 2000, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2002, s. 31-78.

Dziomdziora Wojciech: Komentarz do art. 7 urtv, [w:] Stanisław Piątek (red.), Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

Jagielski Jacek: Administracja centralna, [w:] Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.

Jakubowicz Karol: Co i jak naprawiać w mediach elektronicznych, „Rzeczpospolita” 2003, nr 6, s. C4.

Jarosz-Żukowska Sylwia: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (art. 72, 202-215), [w:] Wiesław Skrzydło, Sabina Grabowska, Radosław Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 331-333.

Jaskiernia Alicja: Media masowe w demokratycznych prawach wyborczych. Standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

Kaczmarczyk Hubert: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, [w:] Paweł Chmielnicki (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, s. 274-308.

Kowalski Grzegorz: Konstytucyjna regulacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, [w:] Wojciech Lis, Zbigniew Husak (red.), Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 129-157.

Kowalski Grzegorz: Niezależność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (wybrane kwestie prawne), [w:] Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis (red.), Środki przekazu. Informacja czy manipulacja?, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 39-65.

Lis Wojciech: Koncesjonowanie działalności radiowej i telewizyjnej, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 4 (15)2012, z. 2, s. 183-206.

Lis Wojciech, Husak Zbigniew: Konstytucyjne podstawy wolności wypowiedzi, [w:] Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 103-128.

Patyra Sławomir: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Wiesław Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Wydawnictwo Morpol, Lublin 2002.

Sarnecki Paweł: Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak (red.), Prawo mediów, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2005, s. 15-32.

Serafin Sławomir, Szmulik Bogumił: Organy ochrony prawnej RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.

Szmulik Bogumił, Żmigrodzki Marek: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki (red.), Ustrój organów ochrony prawnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 247-253.

Sobczak Jacek: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – dylematy i wyzwania, [w:] Alina Balczyńska-Kosman (red.), Media w życiu publicznym – wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 7-32.

Sobczak Jacek: Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.

Sokolewicz Wojciech: Komentarz do art. 213 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Leszek Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 1-26.

Sokolewicz Wojciech: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem konstytucyjny, „Zeszyty Naukowe WSHiP”. Seria Prawo 2004, nr 9, s. 47-67.

Sokolewicz Wojciech: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawnokonstytucyjny, [w:] Dariusz Górecki (red.), Wolność słowa w mediach. XLV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Spała 2003, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2003, s. 51-60.

Szymanek Jarosław: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Maria Kruk (red.), System organów ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe instytucje, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2008, s. 300-323.

Winczorek Piotr: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Liber, Warszawa 2000.

Zięba-Załucka Halina: Czy konstytucjonalizacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pomogła w zachowaniu jej niezależności?, [w:] Ewa Gdulewicz, Halina Zięba-Załucka (red.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 344-365.

Zięba-Załucka Halina: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a regulatory mediów w państwach współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)