Charakter prawny zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Tomasz Sienkiewicz

Abstrakt


Zezwolenie wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie art. 83a ustawy o ochronie przyrody jest decyzją administracyjną sformalizowaną w stopniu większym niż wymaga tego art. 107 K.p.a. Charakter prawny zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków jest niejednoznaczny. Nie da się go bez wątpliwości przypisać do działań z zakresu ochrony zabytków lub działań z zakresu ochrony przyrody. Wiele przesłanek wskazuje na to, że pomimo wydawania zezwolenia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków jest to działanie z zakresu ochrony przyrody.


Słowa kluczowe


wojewódzki konserwator zabytków; ochrona zabytków; ochrona przyrody

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Haładyj Anna: Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko jako instytucja prawa ochrony środowiska, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.

Krukowski Józef: Zasada pomocniczości w prawie kanonicznym, Zeszyty Naukowe KUL 14 (1971), z. 4 (56), s. 51-58.

Sałuda Daniel: Domniemanie właściwości wojewody w sprawach z zakresu administracji rządowej w województwie, Teza nr 1. CASUS.2011.1.11 LEX szkolnictwo wyższe i nauka on-line 129863/1 [dostęp: 9.11.2015].

Sienkiewicz Tomasz: Pozwolenie w ochronie zabytków, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Supernat Jerzy: Administracja jako splot umów, [w:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun Wrocław: Kolonia Limited 2008, s. 161-170.

Wróbel Andrzej, Jaśkowska Małgorzata: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009.

Zeidler Kamil: Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa, [w:] Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa–Gdańsk: Wolters Kluwer SA, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014, s. 23-33.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)