Przestępstwo profanacji postaci eucharystycznych w kanonicznym prawie karnym

Rafał Zaleski

Abstrakt


Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii. Pomimo tego faktu, ludzie dopuszczają się przewinień wobec niej. Artykuł traktuje o jednym przestępstwie wobec Najświętszej Ofiary: profanacji postaci eucharystycznych. Jest to czynność zabroniona. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r., kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu świętokradczym zabiera lub przechowuje, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej; duchowny może być ponadto ukarany inną karą, nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego. Krótki opis profanacji znajduje się w normach Kongregacji Nauki Wiary De delictis reservatis. Dokument ten był promulgowany w 2010 r.. W artykule znajdują się szczegółowe opisy sprawcy, czynności wykonawczej, znamion subiektywnych oraz kary za to przestępstwo.


Słowa kluczowe


delicta graviora; profanatio; Eucharystia; kara; sprawowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk Jerzy: Nadużycia przeciwko Najświętszej Eucharystii według instrukcji Redemptionis Sacramentum, Prawo–Administracja–Kościół 28 (2006), nr 4, s. 7-32.

Arias Juan: Księga VI. Sankcje w Kościele, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, red. P. Majer, edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2011, s. 983-1046.

Bączkowicz Franciszek, Baron Józef, Stawinoga Władysław: Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. III, Opole: Nakładem Księży Misjonarzy 1958.

Borek Dariusz: Delicta graviora contra mores w normach De delictis reservatis z 2010 roku, Prawo Kanoniczne 57 (2014), nr 2, s. 53-70.

Borek Dariusz: Ordynariusz a delicta graviora zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary, Prawo Kanoniczne 47 (2004), nr 3-4, s. 97-145.

Borek Dariusz: Przestępstwa przeciwko sakramentom w normach De delictis reservatis z 2010 roku, Prawo Kanoniczne 55 (2012), nr 4, s. 111-158.

Borras Alphonse: C. 1367, [w:] Comentario exegético al código de Derecho Canónico, red. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. IV/1, wyd. 3, Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra S.A. 1996, s. 488-490.

de Paolis Velasio, Cito Davide: Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico, t. VI, Roma: Urbaniana University Press 2001.

Góralski Wojciech: Komentarz do listu Kongregacji Doktryny Wiary o poważniejszych przestępstwach zastrzeżonych tejże kongregacji z 18 maja 2001 r., Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie 1 (2002), s. 4-9.

Góralski Wojciech: Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Prawo Kanoniczne 27 (1984), nr 3-4, s. 77-87.

Green Thomas: Book VI. Sanctions in the Church [cc. 1311-1399], [w:] New Commentary on the Code of Canon Law, red. J. Beal, J. Coriden, T. Green, New York: Paulist Press 2000, s. 1527-1605.

Herranz Julian: Commentatio ab Excellentissimo Preside parata: Tutela della Santissima Eucaristia, Communicationes 31 (1999), s. 42-49.

Kaczor Adam: Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne, Kościół i Prawo 15 (2013), nr 2, s. 133-163.

Krajczyński Jan: Kapłańska cześć dla Eucharystii, Prawo Kanoniczne 51 (2008), nr 3-4, s. 227-250.

Krukowski Józef: Księga VI. Sankcje w Kościele. Część ogólna, [w:] Walenty Wójcik, Józef Krukowski, Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. IV, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1987, s. 119-218.

Lempa Florian: Księga VI. Sankcje w Kościele. Część szczegółowa, [w:] Walenty Wójcik, Józef Krukowski, Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. IV, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1987, s. 219-280.

Leszczyński Grzegorz: Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, Prawo Kanoniczne 47 (2004), nr 1-2, s. 93-110.

Mały słownik łacińsko-polski, red. J. Korpanty, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2001.

Miziński Artur G.: Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, Roczniki Nauk Prawnych 15 (2005), nr 1, s. 417-435.

Myrcha Marian A.: Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kościelnym, Prawo Kanoniczne 29 (1986), nr 1-2, s. 43-80.

Pastuszko Marian: Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Kielce: Wydawnictwo Jedność 1997.

Pawluk Tadeusz: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV: Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn: Warmiński Wydawnictwo Diecezjalne 2009.

Rapacz Józef: Ochrona Eucharystii w prawie karnym (KPK, kan. 1367), Annales Canonici 1 (2005), s. 45-57.

Rybak Ryszard: Ekskomunika latae sententiae za popełnienie przestępstwa apostazji, herezji i schizmy, Prawo i Kościół 1 (2006), s. 37-58.

Sitarz Mirosław: Słownik prawa kanonicznego, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2004.

Skonieczny Piotr: Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii. Komentarz do art. 2 norm Kongregacji Nauki Wiary De gravioribus delictis z 2001 r., Prawo Kanoniczne 54 (2011), nr 3-4, s. 247-286.

Stasiński Piotr: Przyczyny wydalenia z instytutu zakonnego, Prawo Kanoniczne 40 (1997), nr 1-2, s. 147-173.

Steczkowski Piotr: Normy De gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis – wybrane aspekty, Annales Canonici 3 (2007), s. 245-263.

Stokłosa Marek: Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis, Prawo i Kościół 3 (2011), s. 101-129.

Stokłosa Marek: Ochrona Najświętszej Eucharystii w świetle motu proprio Jana Pawła II Sacramentorum sancitatis tutela, Studia Redemptorystowskie 8 (2010), s. 204-224.

Syryjczyk Jerzy: Kanoniczne prawo karne: część szczegółowa, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2003.

Syryjczyk Jerzy: Kara ekskomuniki a pełna wspólnota kościelna według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Prawo Kanoniczne 33 (1990), nr 3-4, s. 173-196.

Syryjczyk Jerzy: Profanacja Eucharystii według karnego ustawodawstwa kanonicznego i polskiego prawa karnego, Prawo Kanoniczne 29 (1986), nr 3-4, s. 173-208.

Syryjczyk Jerzy: Wymiar kar latae sententiae w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Prawo Kanoniczne 28 (1985), nr 3-4, s. 41-64.

Syryjczyk Jerzy: Zagadnienia kościelnego prawa karnego w świetle publikacji zawartych w kwartalniku Prawo kanoniczne, Prawo kanoniczne 51 (2008), nr 1-2, s. 75-112.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)