Mediacja w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Włodzimierz Broński

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest instytucja mediacji, będąca drugim i obligatoryjnym sposobem rozwiązywaniu zatargu zbiorowego. Po przedstawieniu instytucji mediacji w sporach zbiorowych, przedmiotem analiz jest najpierw istota i znaczenie mediacji w sporach zbiorowych, a następnie rola mediatora oraz rozpoczęcie, przebieg i sposoby zakończenie postępowania mediacyjnego.


Słowa kluczowe


mediacja; mediator; spory zbiorowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran Krzysztof W.: Porozumienie zawierane w sporach zbiorowych jako źródło prawa pracy, Monitor Prawa Pracy 9 (2008), s. 452-455.

Baran Krzysztof W.: Spór indywidualny a spór zbiorowy w prawie pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2000, s. 219-236.

Baran Krzysztof W.: Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2010.

Baruch Bush Robert, Folger Joseph P.: Mediation and Social Justice: Risks and Opportunities, Ohio Journal of Dispute Resolution 27 (2012), no 1, s. 1-52.

Broński Włodzimierz: Negocjacje i mediacje w administracji publicznej, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, red. M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010, s. 305-313.

Cichobłaziński Leszek: Mediacje transformacyjne i ich rola w kształtowaniu stosunków pracowniczych na przykładzie rozwiązywania sporów zbiorowych, [w:] Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, red. M. Plucińska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014, s. 37-46.

Cichobłaziński Leszek: Mediacje w sporach zbiorowych, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2010.

Cichobłaziński Leszek: Techniki negocjacji i mediacji, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2008.

Cyrol Tomasz: Facylitacja a koncyliacja – jak mediować, aby robić to skutecznie, ADR. Arbitraż i Mediacja 3 (2013), s. 21-28.

Cyrol Tomasz: O potrzebie regulacji zawodu mediatora, ADR. Arbitraż i Mediacja 4 (2014), s. 101-106.

Europejski kodeks postępowania dla mediatorów, [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009, s. 445-448.

Fisher Roger, Ury William, Patton Bruce: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, tł. R.A. Rządca, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1994.

Gmurzyńska Ewa: Etapy mediacji, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, wyd. 2, Kraków–Warszawa: Wolters Kluwer 2014, s. 211-232.

Goździewicz Grzegorz: Mediacja i arbitraż w polskim prawie pracy, [w:] Arbitraż i mediacja w prawie pracy, red. G. Goździewicz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 9-20.

Goździewicz Grzegorz: Spory zbiorowe. Strajk (Komentarz do ustawy z dnia 23 maja 1991 r.), Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 1991.

Kalisz Anna, Zienkiewicz Adam: Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009.

Kmieciak Zbigniew: Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze” 2004.

Kressel Kenneth: Mediation Revisited, [w:] The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice, red. M. Deutsch, P.T. Coleman, E.C. Marcus, San Francisco: Jossey Bass Publisher 2006, s. 726-756.

Lewandowicz-Machnikowska Monika, Górnicz-Mulcahy Agnieszka: Mediacja w sporze zbiorowym, ADR. Mediacja i Arbitraż 2 (2011), s. 49-59.

Lewandowski Henryk: Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz, [w:] Prawo pracy, red. Z. Salwa, t. III, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN 2008, s. III/E/147-III/E/158-17.

Liwo Marian, Nowosiadły-Krzywonos Edyta: Mediacja zamiast sądu w prawie pracy, Palestra 3-4 (2012), nr 3-4, s. 69-79.

Łazarska Aneta: Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2013.

Masewicz Walery: Ustawa o związkach zawodowych. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN 1998.

Mayer Bernard: Facilitative Mediation, [w:] Divorce and family mediation. Models, Techniques and Applications, red. J. Folberg, A.L. Milne, P. Salem, New York: Guilford Press 2004, s. 29-52.

Moore Christopher W.: The Mediation Process. Practical Strategies for Resolving Conflict, San Francisco: Jossey-Bass 1996.

Morek Rafał: Mediacja i arbitraż (art. 1831–18315, 1154–1217 KPC). Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2006.

Pisarczyk Łukasz: Pokojowe (ireniczne) metody rozwiązywania sporów zbiorowych, [w:] System prawa pracy, t. V: Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran, t. V, Warszawa: LEX a Wolters Kluwer bisiness 2014, s. 566-681.

Rączka Krzysztof: Otwarcie konferencji, [w:] Skuteczność prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2009 r., red. T. Giaro, Warszawa: Liber 2010, s. 13-14.

Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów: Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora (26.06.2006), [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009, s. 491-495.

Świątkowski Andrzej M.: Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy, red. J. Wratny, K. Walczak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2009, s. 245-443.

Waszkiewicz Paweł: Zasady mediacji, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Kraków–Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009, s. 91-108.

Weitz Karol: Mediacja w sprawach gospodarczych, [w:] System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, red. T. Wiśniewski, t. VII, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2007, s. 219-266.

Zienkiewicz Adam: Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin 2007.

Żołyński Janusz: Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)