Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci – dwa konteksty posługiwania w Kościele katolickim

Leszek Adamowicz

Abstrakt


Artykuł przedstawia aktualny stan prawny dotyczący możliwości udzielania w Kościele katolickim święceń diakonatu i prezbiteratu mężczyznom żonatym i celibatariuszom. W Kościele łacińskim zasadą pozostaje, że święcenia prezbiteratu kandydaci przyjmują w stanie bezżennym, natomiast diakonat jako stopień stały mogą przyjąć także mężczyźni żonaci. Wyjątkiem od wymogu celibatu w przypadku prezbiterów łacińskich jest status byłych żonatych duchownych anglikańskich, którzy po złożeniu katolickiego wyznania wiary przyjmują święcenia prezbiteratu w Kościele katolickim. Natomiast w katolickich Kościołach wschodnich decyzja odnośnie do żonatych kandydatów do święceń, na podstawie przepisów Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, należy do kompetencji władzy ustawodawczej Kościoła sui iuris lub do Stolicy Apostolskiej, w zależności od stopnia samodzielności Kościoła. W roku 2014 Kongregacja Kościołów Wschodnich opublikowała decyzję papieża Franciszka, na podstawie której dopuszczono możliwość udzielania święceń mężczyznom żonatym oraz pełnienia posługi przez żonatych prezbiterów na terytoriach, które nie są uważne za terytoria „tradycyjnie wschodnie”. Autor dołącza także analizę przepisów partykularnych Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz Konferencji Episkopatu Polski.


Słowa kluczowe


celibat; prezbiter; diakon; święcenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk Jerzy: Pozycja prawna diakona permanentnego w świetle Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, „Roczniki Nauk Prawnych” 17 (2007), nr 2, s. 153-176.

Pańczak Bogdan: Małżeństwo – sakrament podziałów?, http://www.grekokatolicy.pl/artykuly/ekumenizm/malzenstwo-sakrament-podzialow.html [dostęp: 24.03.2015].

Pospishil Victor: Compulsory Celibacy for the Eastern Catholics in the Americas, „Diakonia” 11 (1976), s. 133-156; 259-280.

Selejdak Ryszard: Formacja ludzka i duchowa diakonów stałych w świetle magisterium Kościoła i doświadczeń niektórych kościołów lokalnych, „Teologia i Człowiek” 26 (2014), nr 2, s. 43-76.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.3-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)