Pojęcie pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy

Ewelina Kumor-Jezierska

Abstrakt


Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie pojęcia pracodawcy w kontekście przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i możliwość zastosowania wykładni celowościowej i prounijnej. Za „pracodawcę”, zgodnie z art. 3 k.p., uważana jest każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Jednakże w obrocie gospodarczym dochodzi do transakcji, gdzie stronami są podmioty, które w dniu przejścia nie mają statusu pracodawcy, gdyż nie zatrudniają pracowników, a pracodawcą stają się dopiero w wyniku właśnie przejścia zakładu pracy lub tylko jego części. W takiej sytuacji występują wątpliwości, jak należy rozmieć znaczenie „innego pracodawcy”, o którym mowa w art. 231 § 1 k.p. W artykule zwrócono uwagę, że dokonanie tylko wykładni językowej tego przepisu, która to wykładnia w państwach demokratycznych zajmuje uprzywilejowaną pozycję wobec wykładni systemowej i funkcjonalnej, jest w tym wypadku nieuzasadnione. W wyniku takiej interpretacji podmioty przejmujące dany zakład pracy lub tylko jego część, a niezatrudniające w dniu przejścia żadnego pracownika, mogłyby dążyć celowo do utrzymania statusu nie-pracodawcy (tzn. nie zatrudniałyby pracowników), aby doprowadzić do wyłączenia stosowania regulacji art. 231 k.p. w ich przypadku. W tej sytuacji uzasadnione jest zastosowanie wykładni celowościowej i prounijnej przy interpretacji tego przepisu. Zastosowanie instytucji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę obejmuje także sytuacje, kiedy nowy podmiot przejmujący zakład pracy lub tylko jego część stanie się pracodawcą dopiero w wyniku przejęcia pracowników od dotychczasowego pracodawcy.


Słowa kluczowe


zakład pracy; przedsiębiorstwo; zorganizowana część przedsiębiorstwa; transfer zakładu pracy na nowego pracodawcę; jednostka organizacyjna; osoba fizyczna; wykładnia celowościowa; wykładnia prounijna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran Krzysztof W. (red.): Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Dral Antoni: Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy (Tendencje zmian), Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2009.

Gawlik Zdzisław [w:] Andrzej Kidyba (red.): Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna, LEX, Warszawa 2012.

Gersdorf Małgorzata, Krzysztof Rączka, Jacek Skoczyński: Kodeks pracy. Komentarz, (Wielkie Komentarze), LexisNexis, Warszawa 2011.

Hajn Zbigniew: Nowa regulacja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996 , nr 10.

Hajn Zbigniew: Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 5-6.

Hajn Zbigniew: Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, [w:] K. Rączka (red.), Prawo pracy po zmianach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.

Hajn Zbigniew: Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w prawie polskim a prawo pracy UE, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 5.

Iwulski Józef, Sanetra Walerian: Komentarz do Kodeksu pracy, LexisNexis, Warszawa 2009.

Liszcz Teresa: Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2014.

Morawski Lech: Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 1998.

Muszalski Wojciech (red.): Kodeks pracy. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2011.

Nadskakulski Robert: Część zakładu pracy w rozumieniu wybranych przepisów prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 10.

Pisarczyk Łukasz: Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę – wybrane problemy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 5.

Sanetra Walerian: O pojęciu części zakładu pracy, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 1.

Sobczyk Arkadiusz: Uwagi na temat praw pracodawcy w polskim prawie pracy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 1995.

Stelina Jakub [w:] Arkadiusz Sobczyk (red.), Dominika Dörre-Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitrus, Maciej Zieleniecki, Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Suknarowska-Drzewiecka Ewa [w:] Krzysztof Walczak (red.): Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Świątkowski Andrzej: Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Tomanek Artur: Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Twardowska-Mędrek Izabela: Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, LEX, Warszawa 2011.

Wąż Piotr: Koncepcja pracodawcy rzeczywistego w świetle art. 3 KP, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 3.

Wratny Jerzy: Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Zawirska Patrycja, Magdalena Zwolińska: Proeuropejska wykładnia pojęcia przejścia zakładu pracy – kryterium tożsamości, „Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.3-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)