Rokowania w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Włodzimierz Broński, Maciej Jarota

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest instytucja rokowań, będąca pierwszym i obligatoryjnym sposobem rozwiązywaniu zatargu zbiorowego. Po przedstawieniu definicji, przedmiotu i stron sporu zbiorowego, zostały omówione: istota i zasady rokowań, a następnie wszczęcie, przebieg i sposoby zakończenia rokowań w rozwiązywaniu sporów zbiorowych.


Słowa kluczowe


rokowania; negocjacje; spory zbiorowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran Krzysztof Wojciech: Prawo pracy, Wolters Kluwer, Kraków 2005.

Baran Krzysztof Wojciech: Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Baran Krzysztof Wojciech (red.): Zarys systemu prawa pracy, t. V: Zbiorowe prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Borkowska Barbara: Negocjacje zbiorowe, PWE, Warszawa 1997.

Cudowski Bogusław: Spory zbiorowe w polskim prawie pracy, Temida 2, Białystok 1998.

Douglas Ann: The Peaceful settlement of Industrial and Intergroup Disputes, „Journal of Conflict Resolution” 1962, s. 69-81.

Gernigon Bernard, Odero Alberto, Guido Horacio: Collective Bargaining: ILO standards and the principles of the supervisory bodies, International, Labour Office, Genewa 2000.

Goździewicz Grzegorz: Spory zbiorowe, TNOiK, Toruń 1991.

Goździewicz Grzegorz (red.): Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, TNOiK, Toruń 2000.

Gulliver Philip: Disputes and Negotiations: a Cross-Cultural Perspective, „The Modern Law Review” 1982, nr 3, s. 346-368.

Horowitz Irving Louis: Foundations of Political Sociology, Little Brown, Nowy Jork 1972.

Jakubiak-Mirończuk Aneta: Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Jurkowski Ryszard: Negocje zbiorowe, kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowników, Difin, Warszawa 2000.

Kalisz Anna, Zienkiewicz Adam: Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Kloc Kazimierz: Rozwiązywanie sporów zbiorowych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, Pracodawcy RP, Warszawa 2012.

Korybski Andrzej: Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993.

Kurtasz Małgorzata Hanna, Marek Anna, Mularczyk Krzysztof: Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne, „ADR Arbitraż i Mediacja” 2011, nr 1, s. 19-38.

Lewandowicz-Machnikowska Monika, Górnicz-Mulcahy Agnieszka: Mediacja w sporze zbiorowym, „ADR Mediacja i Arbitraż” 2011, nr 2, s. 49-59.

Masewicz Walery: Ustawa o związkach zawodowych. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, PWN, Warszawa 1998.

Masewicz Walery: Zatarg zbiorowy pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1994.

Salwa Zbigniew (red.): Prawo pracy, t. III, LexisNexis, Warszawa 2008.

Skulimowska Barbara: Tryb i procedury rozwiązywania zatargów zbiorowych w Polsce na tle porównawczym, IPiSS, Warszawa 1992.

Stelmach Jerzy, Brożek Bartosz: Sztuka negocjacji prawniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Świątkowski Andrzej Marian (red.): Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia wygłoszone na XVII Zjeździe Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7-9 maja 2009 r., C.H. Beck, Warszawa 2009.

Walczak Krzysztof: Zbiorowe prawo pracy, aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Wronikowska Ewa, Nowik Paweł: Zbiorowe prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Wratny Jerzy, Walczak Krzysztof (red.): Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Żołyński Janusz: Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy, Oficyna, Warszawa 2011.

Żołyński Janusz: Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.3-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)