Akty autodeterminujące personalny status prawnokanoniczny osób konsekrowanych

Przemysław Michowicz

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest problematyka dotycząca autodeterminacji podmiotowego statusu prawnokanonicznego osób konsekrowanych. W trosce o kompletność argumentu autor dokonał analizy niezbędnych pojęć, takich jak: status osobowy, zdolność działania i dokonywania określonych aktów prawnych. Analiza norm kodeksowych wykazała, że urzeczywistnienie niektórych aktów może dokonać poważnej modyfikacji statusu profesów – tak pozytywnej, jak i działając na niekorzyść działającego – nie wykluczając jednocześnie całkowitej utraty zagwarantowanych przez Kodeks prerogatyw.

Przyjęta metodologia pozwoliła stwierdzić, że ustawodawca kościelny przewidział istnienie takich aktów prawnych, których dokonanie automatycznie określa nową pozycję (nowy status osobowy): otrzymanie indultu opuszczenia Instytutu, wydalenie, o którym w kan. 694, jak również popełnienie określonych ustawą kar.


Słowa kluczowe


capacitas agendi; habilitas; prerogatywy; indult; eksklaustracja; wydalenie ipso facto

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrés Domingo: I Capitoli religiosi. Autonomia, potestà e rappresentanza con particolrae riguardo al diritto di petizione, [w:] P. Gherri (red.), Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza, Roma 2010, s. 170-177.

Andrès Domingo: Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico, Roma 2008.

Chiappetta Liugi: Il Codice di dirtto canonico. Commento giuridico-pastorale, Napoli 1988.

D’Ostilio Francesco: Prontuario del Codice di diritto canonico, Città del Vaticano 1998.

De Paolis Velasio: Atto giuridico, „Periodica” 90 (2001), s. 185-223.

De Paolis Velasio: Stati di vita delle persone nella Chiesa secondo il CIC, [w:] AA. VV., Episcopato, presbiterato, diaconato, Milano 1988, s. 121-122; 125-132.

Ferme Brian: Gli elementi dell’atto giuridico: essenza (e motivazioni); volontà (e dichiarazioni); forma, [w:] AA. VV. L’atto giuridico nel diritto canonico, Città del Vaticano 2002.

Ferrer Ortiz Javier: ‘Capacidad de obrar’, [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano (red.), Diccionario General de Derecho Canónico, vol. I, Navarra 2012, s. 816-820.

García Martín Julio: Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 2006.

Gherri Paolo: Il concetto ammninistrativistico di „efficacia”, [w:] J. Wroceński, M. Stokłosa (red.), La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico. Atti del XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Warszawa 2012, s. 297-309.

Heinzmann Marcelo: Le leggi irritanti e inabilitanti. Natura e applicazione secondo il CIC 1983, Roma 2002.

Labandeira Eduardo: Tratado de derecho administrativo canónico, Pamplona 1993.

Lombardia Pedro: Contribución a la teoria de la persona canónica, „Ius Canonicum” 57 (1989), s. 111-106.

Michiels Gommar: Principia generalia de personis in Ecclesia. Commenatarius libri II Codicis juris cano-nici. Canones præliminares 87-106, Pariis–Tornaci–Romæ 1955.

Molano Eduardo: Los derechos naturales de la persona y del fielante el ordenamnete canónico, [w:] E. Corecco, N. Herzog, A. Scola (red.), Les droits fondamentaux du chrétien dans l’Église et dans la société: actes du IVe congrès international de droit canonique, Fribourg 1981.

Otaduy Javier: Actos de la autonomia privada, [w:] AA. VV., Manual de derecho canónico, Pamplona 1991.

Robleda Olis: De conceptu actus iuridici, „Periodica” 4 (1962), s. 413-446.

Robleda Olis: La nullidad del Acto juridico, Roma 1964.

Shakal Daniel: The canonical status of members of Institutes of Consecrated Life, „Studia Canonica” 43 (2009), s. 297-329.

Sugawara Yuji: Autonomia degli Istituti di vita consacrata, „Periodica” 90 (2001), s. 415-436.

Valdrini Patrick: Comunità, persone, governo, Roma 2013, s. 153-154; 176.

Zuanazzi Ilaria: ‘Habilitación’, [w:] J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano (red.), Diccionario General de Derecho Canónico, vol. IV, Navarra 2012, s. 283-285.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.1-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)