Ugoda zawarta przed mediatorem a ugoda sądowa– glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 23 września 2016 roku, sygn. I Aca 404/16

Marek Dąbrowski

Abstrakt


Przedmiotem glosy są rozważania odnoszące się do tezy sformułowanej w uzasadnieniu do wyroku Sądu Apelacyjnego, w której sąd przyjął, iż różnicą między ugodą zawartą przed sądem a zatwierdzoną przez sąd ugodą zawartą przed mediatorem jest to, że jedynie ugoda zawarta przed sądem ma moc równą aktom notarialnym. Wątpliwości odnoszą się do tezy w części, w jakiej stanowi ona o ugodzie zawartej przed mediatorem, która została „zatwierdzona przez sąd”.


Słowa kluczowe


mediacja; zatwierdzenie ugody przez sąd

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białecki Marcin: Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa: Wolters Kluwer 2012.

Mucha Joanna: Ugodowe rozwiązywanie spraw rozpoznawanych w postępowaniach działowych – wybrane aspekty procesowe, ADR. Arbitraż i Mediacja 2 (2018), s. 75-94.

Pawlak Barbara J.: Notariusz mediatorem – korzyści i zagrożenia, ADR. Arbitraż i Mediacja 2 (2012), s. 75-93.

Piaskowska Olga M.: Komentarz do art. 18315 KPC, [w:] Katarzyna Antolak–Szymanski, Olga M. Piaskowska, Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 228-229.

Stefańska Ewa: Komentarz do art. 18315 KPC, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (art. 1-50537), t. I, red. M. Manowska, Warszawa: LexisNexis 2011, s. 386-387.

Sychowicz Marek: Komentarz do art. 18315 KPC, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1–366, t. I, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016, s. 791-792.

Telenga Przemysław: Komentarz do art. 18315 KPC, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa: Wolters Kluwer 2012, s. 258-259.

Uliasz Marcin: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2008.

Wrzecionek Rafał: Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego w formie aktu notarialnego, Rejent 1 (2009), s. 123-129.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)