Geneza rynku mocy w Polsce

Hanna Spasowska-Czarny

Abstrakt


Jednym z podstawowych obowiązków państwa wobec obywateli jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Nie ulega wątpliwości, że w kontekście energii elektrycznej przez bezpieczeństwo energetyczne rozumie się̨ przede wszystkim bezpieczeństwo dostaw – zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię. Zależy ono przede wszystkim od dostępności źródeł wytwarzania energii elektrycznej w wystarczającej ilości, czyli od wystarczalności mocy wytwórczych. Aby zapewnić ciągłość i stabilność dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców końcowych na terenie kraju w horyzoncie średnio i długoterminowym, na początku 2016 r. w Ministerstwie Energii podjęto prace nad projektem rynku mocy. Celem miało być m.in. stworzenie efektu zachęty do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz do odstąpienia od zamiaru wycofywania z eksploatacji istniejących źródeł wytwórczych, decydujących o bezpieczeństwie pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.


Słowa kluczowe


energetyka; polityka energetyczna; model rynku mocy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojarski Włodzimierz: Bezpieczeństwo energetyczne, Wokół Energetyki czerwiec 2004, s. 48.

Cichocki Krzysztof, Mołdawski Tomasz, Lewicki Maciej: Model rynku mocy w Polsce, 18 stycznia 2018 r., [w:] www.skslegal.pl [dostęp: 20.02.2018].

Czerpak Paweł: Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa: SGH 2006, s. 121-136.

Długosz Tomasz: Formalne aspekty regulacji handlu transgranicznego energią elektryczną i gazem ziemnym w świetle tzw. trzeciego pakietu energetycznego, [w:] Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki, red. F.M. Elżanowski, M.M. Sokołowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011, s. 24-45.

Domagała Michał: Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Domagała Michał: Bezpieczeństwo energetyczne. Ujęcie administracyjno-prawne, [w:] Bezpieczeństwo państwa. Współczesne zagrożenia, red. W. Lis, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 127-137.

Domagała Michał: Charakter prawny uprawnień kontrolnych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Forum Prawnicze 3 (35) 2016, s. 56-69.

Gradziuk Artur, Lach Wiesława, Posel–Cześnik Edyta [i in.]: Co to jest bezpieczeństwo energetyczne państwa?, [w:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, red. S. Dębski, B. Górka–Winter, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2003, s. 71-80.

Hoff Waldemar: Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa: Difin 2008.

Kaczmarski Marcin: Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2010.

Kaliś Henryk: Bezpieczeństwo energetyczne: perspektywa dużych odbiorców energii elektrycznej, [w:] W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna, red. M. Swora, Warszawa: Instytut Obywatelski 2011, s. 106-133.

Kraś Ireneusz: Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, [w:] Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, seria: Res Politicae, t. IV, Częstochowa 2011, s. 35-48.

Marszałek Marcin: Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy-sprzedawcy energii elektrycznej, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2015.

Michalski Dariusz, Sołtysik Maciej: Rynek mocy. Kolejny etap tworzenia zliberalizowanego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, Unia Europejska.pl 3 (238) 2016, s. 49-60.

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 2008.

Mucha–Kuś Karolina, Sołtysik Maciej, Zamasz Krzysztof: Capacity market – „demand for coopetition”?, [w:] Capacity market in contemporary economic policy, red. K. Zamasz, Warszawa: Difin 2015.

Pach–Gurgul Agnieszka: Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, Warszawa: Difin 2012.

Surdej Aleksander: Regulacyjne instrumenty w polityce publicznej, Studia z Polityki Publicznej 4 (2014), s. 69-85.

Swora Mariusz (oprac.): O raporcie, [w:] W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna, red. M. Swora, Warszawa: Instytut Obywatelski 2011, s. 7-22.

Szalbierz Zdzisław, Kott Joanna: Regulacje instytucjonalne w sektorach infrastrukturalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 372 (2014), s.367-375.

Trojanowska Hanna: Bezpieczeństwo energetyczne – znaczenie energetyki jądrowej, [w:] W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna, red. M. Swora, Warszawa: Instytut Obywatelski 2011, s. 40-47.

Trubalska Justyna: Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków: PTG 2015.

Trubalska Justyna: W kierunku unii energetycznej. Nowa koncepcja bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami i Mineralnymi PAN 97 (2017), s. 21-32.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)