Karnoprawna ocena odpowiedzialności fizjoterapeuty za błąd medyczny

Adam Müller

Abstrakt


Artykuł przedstawia ocenę prawną błędów fizjoterapeutycznych. Nie bez znaczenia dla tej oceny okazała się reglamentacja zawodu fizjoterapeuty, co pozwoliło na potwierdzenie, iż błędy w sztuce fizjoterapeutycznej w istocie stanowią błędy medyczne. Z kolei to pozwoliło na podjęcie rozważań nad ewentualną odpowiedzialnością karną tej grupy zawodowej za przedmiotowe błędy. Końcowe wnioski ostatecznie potwierdziły, że fizjoterapeuci mogą ponosić odpowiedzialność karną za błędy medyczne na podstawie art. 156, 157 lub 160 k.k.c


Słowa kluczowe


fizjoterapia; prawo; odpowiedzialność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Filar Marian: Lekarskie prawo karne, Kraków: Kantor Wydawniczy Zamykacze 2000.

Filar Marian: Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenie pomocy), Prawo i Medycyna 1 (1999), s. 71.

Fiutak Agnieszka: Prawo w medycynie, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011.

Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., red. A. Zoll, wyd. 4, LEX/el. 2017.

Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, wyd. 7, LEX/el. 2017.

Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska–Wrzosek, LEX/el. 2017.

Liszewska Agnieszka: Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 1998.

Podstawy fizjoterapii. Część I. Podstawy teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne. Podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów, red. J. Nowotny, Kraków: KASPER 2004.

Rutkowski Stanisław: Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej lekarza, Prokuratura i Prawo 9 (1999), s. 71-91.

Sarnecki Paweł: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 maja 2001 r., I CKN 1217/98, Palestra 5-6 (2002), s. 185-188.

Szostak Robert, Kozak Magdalena: Odpowiedzialność karna lekarzy za błędy medyczne, Studia Prawnoustrojowe 23 (2014), s. 119-130.

Wolińska Magdalena: Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej, Prokuratura i Prawo 5 (2013), s. 19-35.

Wróbel Włodzimierz, Zoll Andrzej: Polskie prawo karne, Kraków: Znak 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)