Uprawnienia rodzicielskie funkcjonariusza służby więziennej – ojca dziecka

Ewelina Kumor-Jezierska

Abstrakt


W artykule opisano urlopy związane z urodzeniem i wychowaniem dziecka przysługujące ojcu dziecka, który pozostaje w stosunku służbowym w Służbie Więziennej. Ojcu dziecka przysługują uprawnienia autonomiczne czyli takie, które należą się tylko jemu (urlop ojcowski), subsydiarne, przysługują jemu, ale w sytuacji kiedy nie wykorzysta ich matka dziecka (urlop macierzyński) oraz uprawnienia równorzędne, czyli takie z których może korzystać na równi z matką dziecka (urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy). Analizie poddano przypadki, kiedy rodzice dziecka świadczą pracę w oparciu o różne podstawy zatrudnienia. W związku z tym, przeanalizowano regulacje dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem w sytuacji, kiedy matka i ojciec dziecka mają status funkcjonariusza SW, gdy ojciec dziecka jest funkcjonariuszem SW, a matka dziecka pozostaje w zatrudnieniu pracowniczym bądź jest objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z innego tytułu niż stosunek pracy, np. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, oraz kiedy matka dziecka nie jest w ogóle objęta ubezpieczeniem chorobowym.


Słowa kluczowe


ojciec wychowujący dziecko; urlop ojcowski; urlop macierzyński; urlop rodzicielski; urlop wychowawczy; ochrona stosunku służbowego; uprawnienia autonomiczne; uprawnienia subsydiarne; uprawnienia równorzędne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bury Beata: Prawo ojca dziecka niebędącego pracownikiem do realizacji uprawnień rodzicielskich związanych z urlopem macierzyńskim, Monitor Prawa Pracy 5 (2016), s. 244-249.

Cudowski Bogusław: Dodatkowe zatrudnienie, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2007.

Dubownik Anna: Dodatkowe zatrudnianie i inne zajęcia pracowników sfery publicznej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10 (2005), s. 15-23.

Kaczocha Mateusz: Służba więzienna, [w:] Komentarz, red. M. Mazuryk, M. Zoń, LEX 2013/el.

Kuczyński Tadeusz, Mazurczak-Jasińska Eliza, Stelina Jakub: Stosunek służbowy, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. XI, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011, s. 419-432.

Kumor-Jezierska Ewelina: Dokumentacja w stosunkach zatrudnienia nawiązanych na podstawie ustawy o służbie więziennej, [w:] Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze, red. K.W. Baran, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2015, s. 533-772.

Kumor-Jezierska Ewelina: Komentarz do rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2016, s. 203-283.

Kumor-Jezierska Ewelina: Urlop macierzyński funkcjonariuszki Służby Więziennej, Roczniki Nauk Prawnych 28 (2018), nr 1, s. 29-51, doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-3

Latos–Miłkowska Monika: Uprawnienia ojców związane z rodzicielstwem, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t. II, red. B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas 2013, s. 331-344.

Mędrala Małgorzata: Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego, Monitor Prawa Pracy 10 (2017), s. 510-514.

Sekulski Piotr: Dopuszczalność zatrudnienia w okresie wykorzystania urlopów związanych z rodzicielstwem, [w:] Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. J. Czerniak-Swędzioł, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2016, s. 134-156.

Sobczyk Arkadiusz: Kodeks pracy. Komentarz, Legalis 2017/el.

Sobczyk Arkadiusz, Korus Paweł: Aktywność prywatna i zarobkowa pracownika a urlop wychowawczy, Monitor Prawa Pracy 1 (2014), s. 24-26.

Świątkowski Andrzej M.: Kodeks pracy. Komentarz, Legalis 2016/el.

Więcław Patrycja: Uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługujące osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, Monitor Prawa Pracy 1 (2018), s.20-24.

Włodarczyk Mirosław: Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, LEX 2016/el.

Zawiślak Arkadiusz: Dopuszczalność pracy u innego pracodawcy w trakcie urlopu wychowawczego – na tle wybranych pragmatyk służbowych, Monitor Prawa Pracy 9 (2017), s. 466-471.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)