Definicyjno-prawna regulacje wojny oraz terminów pochodnych

Malwina Kołodziejczak

Abstrakt


W aktach prawnych i najważniejszych dokumentach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej nie brakuje mnogości sformułowań pojęć takich jak: wojna, stan wojny czy czas wojny. Brak definicji prawnie wiążących oraz niekonsekwencja użycia definicji tożsamych prowadzi do różnych, często wykluczających się interpretacji danych sytuacji, co może nieść różne skutki prawne.

Jedynie precyzyjne i ścisłe definiowanie powyższych pojęć, najlepiej poprzez wprowadzenie ich do prawa krajowego bądź międzynarodowego, spowodowałyby rozwianie wielu wątpliwości i zamknęłoby drogę do czasem wykluczających się interpretacji, co jest szczególnie ważne w zakresie pojęć i zagadnień związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Dlatego też w pracy autorka przedstawi definicje i regulacje wynikające z polskich aktów prawnych, odnoszące się do wojny, czasu wojny i stanu wojny.


Słowa kluczowe


wojna; czas wojny; stan wojny; definicje legalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak Bogusław: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2009.

Białocerkiewicz Jan: Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2005.

Bierzanek Remigiusz, Symonides Janusz: Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa: LexisNexis 2002.

Bukowicka Stanisława: Wybrane zagadnienia z zakresu zadań Ministra Obrony narodowej na czas wojny, [w:] Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem. Wybrane problemy, red. W. Kitler, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2013, s. 126-140.

Clausewitz von Carl: O wojnie, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1958.

Cybichowski Zygmunt: Prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, wyd. 3, Warszawa [s.n.] 1928.

Garlicki Leszek: Rozdział IV. Sejm i Senat. Artykuł 116, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2001, s. 5.

Kallas Marian: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN 1997.

Kitler Waldemar: Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2011.

Kołodziejczak Malwina: Analiza pojęcia wojny, agresji i napaści zbrojnej oraz przykłady ich użycia w aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, Obronność. Zeszyty Naukowe WZiD AON 2 (14) 2015, s. 70-79.

Kołodziejczak Malwina: Legal problem with binding definitions illustrated with an example of extraordinary measures, [w:] New Approaches to the National Security, Brno: University of Brno 2017, s. 214-219.

Kołodziejczak Malwina: Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w polskim systemie prawnym, [w:] Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie obronnym Państwa Polskiego, red. T. Kośmider, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2014, s. 130-140.

Kołodziejczak Malwina: Różnica pojęć wojna, konflikt, kryzys, zagrożenie występujących w naukach o bezpieczeństwie – ujęcie prawne, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku. Pojęcie, zakres, kwalifikacja, red. W. Sójka, M. Kołodziejczak, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2016, s. 11-21.

Mała encyklopedia wojskowa, t. III, red. J. Urbanowicz, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1971.

Słownik terminów wojskowych, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1958.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2008.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Pawłowski, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2002.

Surmański Marek: Pojęcie „czas wojny” oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym, Bezpieczeństwo Narodowe 30 (2014), nr 2, s. 95-109.

Winczorek Piotr: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa: Wydawnictwo LIBER 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)