Kwestie sporne dotyczące strony podmiotowej przestępstwa uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia dziecka poczętego

Marzena Czochra

Abstrakt


Polski ustawodawca uregulował stronę podmiotową przestępstwa uszkodzenia ciała dziecka poczętego w sposób odmienny od regulacji przyjętych przy przestępstwach związanych ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu człowieka urodzonego. W obecnym stanie prawnym nieumyślne spowodowanie uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu nie jest objęte penalizacją. Taki stan skłania do pochylenia się nad kwestią ewentualnej zmiany art. 157a k.k. w zakresie karalności czynów nieumyślnych. Wydaje się (biorąc pod uwagę kryterium narodzin), że ustawodawca różnicuje ochronę dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka. Nie podlegający dyskusji jest fakt, że prawo karne to ultima ratio, stosowane wówczas, gdy inne środki prawne nie są adekwatne do rangi chronionego dobra. Jednakże mimo to, że istnieją regulacje cywilne tejże problematyki, wydaje się, że nie są one wystarczającym środkiem służącym ochronie przedmiotowych dóbr prawnych. Z tego powodu, w niniejszym dyskursie zaproponowano kilka rozwiązań w zakresie strony podmiotowej przestępstwa art. 157a k.k.


Słowa kluczowe


prawo karne; poczęcie; ochrona życia poczętego; ultima ratio prawa karnego; instytucja winy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cieślak Wojciech: Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa: Wolters Kluwer 2010.

Czebotar Łukasz, Gądzik Zuzanna: Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim, Kościół i Prawo 2 (15) 2013, s. 243-270.

Gardocki Lech: Prawo karne, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017.

Giezek Jacek: Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2014, s. 225-229.

Górski Adam: Prawnokarne problemy określania relacji lekarz–pacjent z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego (kwestie ogólne), [w:] Studia i Analizy Sądu Najwyższego, t. VI, red. K. Ślebzak, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business 2012, s. 309-331.

Grześkowiak Alicja: Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017, s. 3-156.

Hryniewicz–Lach Elżbieta: Przestępstwa z niewiedzy lub zapomnienia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (2015), z. 4, s. 173-186.

Karkowska Dorota: Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach – prawa pacjenta, Warszawa: Wolters Kluwer 2008.

Karlikowski Dawid: Odpowiedzialność cywilna placówki medycznej a odpowiedzialność cywilna lekarza – zarys problemu w kontekście analizy przypadku, Rozprawy Ubezpieczeniowe 1 (2015), nr 18, [w:] https://rf.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow [dostęp: 8.01.2018].

Krajewski Radosław: Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań, Warszawa: Wolters Kluwer 2009.

Łagodziński Stanisław: Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 155 k.k.). Rozważania teoretyczne i praktyka ścigania, Prokuratura i Prawo 7-8 (2014), s. 57-78.

Marcinkowski Tadeusz: Medycyna sądowa dla prawników, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2010.

Marek Andrzej: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2006.

Nykiel Magdalena: Nieumyślne przestępstwa aborcyjne – uwagi de lege ferenda na marginesie wyroku SN – Izba Karna z 27 wrzesień 2010 r. (V KK 34/10), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 16 (2012), nr 2, s. 65-85.

Szwarczyk Maciej: Część szczególna. XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Art.157a. Uszkodzenie ciała dziecka poczętego, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa: LexisNexis 2012, s. 361-363.

Wiak Krzysztof: Część IV. Część szczególna. Rozdział III. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. § 126. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (art. 156-157a k.k.), [w:] Prawo karne, red. A. Grześkowiak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s. 318-320.

Wiak Krzysztof: Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001.

Wolińska Magdalena: Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej, Prokuratura i Prawo 5 (2013), s. 19-35.

Wołoszyn–Cichocka Agnieszka, Lubeńczuk Grzegorz: Działalność lecznicza – pojęcie oraz formy i zasady wykonywania, Studia Iuridica Lublinensia 23 (2014), s. 65-87.

Zoll Andrzej: Komentarz do art. 157a k.k., LEX/el. 2013 nr 172271.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)