Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie

Włodzimierz Broński

Abstrakt


Użyteczną formą zarządzania relacjami i rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie może być mediacja. Jej wykorzystywanie w przedsiębiorstwie jest wyrazem panującej w nim kultury organizacyjnej. Jako instytucja uregulowana w prawie jest narzędziem rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy. Wspomaga także dialog, zapewnia właściwą komunikację, współpracę i kreatywne rozwiązywanie problemów. Z przeprowadzonych badań pilotażowych w 20 polskich przedsiębiorstwach wynika, że jest w nich wykorzystywana, ale wciąż stosunkowo rzadko.


Słowa kluczowe


mediacja; konflikt; przedsiębiorstwo; kultura organizacyjna; spory pracownicze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran Krzysztof W.: Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2010.

Broniewicz Witold: Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa–Łódź: PWN 1978.

Broński Włodzimierz: Europejskie regulacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych, Roczniki Nauk Prawnych 21 (2011), nr 1, s. 43-57.

Budniak Aleksandra: Zasady mediacji w polskim i niemieckim postępowaniu cywilnym, Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja 2 (2012), s. 117-123.

Cichobłaziński Leszek: Mediacje transformacyjne i ich rola w kształtowaniu stosunków pracowniczych na przykładzie rozwiązywania sporów zbiorowych, [w:] Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, red. M. Plucińska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014, s. 37-46.

Cichobłaziński Leszek: Mediacje w sporach zbiorowych, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2010.

Gajda-Roszczynialska Katarzyna: Mediacja obligatoryjna w postępowaniu cywilnym, Polski Proces Cywilny 3 (2012), s. 437-472.

Hatch Mary J.: Teoria organizacji, Warszawa: PWN 2002.

Jakubiak–Mirończuk Aneta: Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Warszawa: Wolters Kluwer 2008.

Jeżak Jan: Przedsiębiorstwo w gospodarce narodowej, [w:] Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortan, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 1997, s. 67-110.

Kabut Mateusz, Malesa Tomasz: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa a otoczenie prawne na przykładzie branży samochodowego transportu ładunków, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 42 (2015), nr 3, s. 137-149.

Kalisz Anna, Ziemkiewicz Adam: Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa: Wolters Kluwer 2009.

Karwińska Anna, Wiktor Dobrosława: Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna. Teksty 6 (2008), s. 4-52.

Kisielnicki Jerzy: Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne, Warszawa: WSHiP 2005.

Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, t. VI, red. J. Gutowski, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.

Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem. Postępowanie rozpoznawcze. Księga pierwsza. Proces, t. I, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, Warszawa: PWN 1989.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1–366, t. I, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa: LexisNexis 2012.

Kogut Justyna: Kultura organizacyjna na przykładzie przedsiębiorstwa branży energetycznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie 18 (2015), s. 82-90.

Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. II, red. G. Bieniek, Warszawa: LexisNexis 2011.

Kopczewski Marian, Pączek Bartłomiej, Tobolski Marek: Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p084. pdf [dostęp: 26.11.2018].

Kordasiewicz Stanisław: Historyczna i międzynarodowa pespektywa mediacji, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa: Wolters Kluwer 2009, s. 32-50.

Kostera Monika, Kownacki Stanisław: Kultura organizacyjna, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa: PWN 1996, s. od-do.

Kovach Kimberlee K.: Mediation, [w:] The Handbook of dispute resolution, ed. M.L. Moffitt, R.C. Bordone, San Francisco: Jossey Bass 2005, s. 304-317.

Kovach Kimberlee K.: Mediation. Principles and practice, St. Paul: West Academic Publishing 2004.

Miszkin–Wojciechowska Małgorzata: Prawne gwarancje poufności mediacji gospodarczej i cywilnej – ocena regulacji prawa polskiego na tle wybranych rozwiązań w prawie obcym, Kwartalnik ADR. Arbitraż i Mediacja 2 (2010), s. 23-34.

Morek Rafał: Mediacja i arbitraż (art. 1831–18315, 1154–1217 KPC). Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2006.

Penc Józef: Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wolters Kluwer 2011.

Piwowar–Sulej Katarzyna: Kultura organizacyjna i jej wpływ na działalność projektową – studium przypadku, Marketing i Rynek 5 (2014), s. 143-148.

Rajski Jerzy: Rola mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych ze stosunkami w obrocie gospodarczym, [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2005, s. 911-922.

Runesson Eric M., Guy Marie L.: Mediating Corporate Governance Conflicts and Disputes, Washington: International Finance Corporation 2007.

Schein Edgar: Organizational Culture and Leadership, 4th ed., San Francisco: Jossey Bass 2010.

Siedlecki Władysław: Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa: PWN 1977.

Sikorski Czesław: Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Warszawa: Difin 2007.

Stoner James A.F., Wankel Charles: Kierowanie, Warszawa: PWE 1992.

Sułkowski Łukasz: Procesy kulturowe w organizacjach, Toruń: Difin 2002.

System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. VIII, red. J. Panowicz–Lipska, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2004.

Szpunar Andrzej: Z problematyki ugody w prawie cywilnym, Przegląd Sądowy 9 (1995), s. 4-15.

Świątkowski Andrzej M.: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa Wydawnictwo C.H. Beck 2016.

Tomanek Artur: Mediacja i arbitraż, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 402-417.

Uliasz Marcin: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2008.

Waszkiewicz Paweł: Zasady mediacji, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa: Wolters Kluwer 2009, s. 91-105.

Wąsowska Anna: Mediacje budują zaufanie społeczne, Na Wokandzie 27 (2016), s. 28-29.

Woroch Anna: Kultura organizacyjna, [w:] Zespół – Kultura – Projekt, red. W. Olejniczak, Szczecin: ZPSB 2009, s. 31-42.

Zbiegień–Maciąg Lidia: Kultura w organizacji, Warszawa: PWN 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)