The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part IV. Chinese Model of Mutual Relationsbetween the Attorney and the Clientduring the Period of the People’s Republic of China

Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel

Abstrakt


Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu. Część IV. Chiński model wzajemnych relacji adwokat-klient ukształtowany w czasach Chińskiej Republiki Ludowej

Pierwsze dekady istnienia ChRL to czas niezwykle trudny dla świata prawniczego. Komunistyczne władze żywiły w stosunku do jego przedstawicieli, a szczególnie wobec adwokatów, niechęć graniczącą z nienawiścią. Stale podejrzewano parających się tą profesją o nielojalność oraz skłonności do spiskowania przeciwko rządzącym. Dlatego też do śmierci twórcy nowego systemu ustrojowego Mao Zedonga prawnicy poddawani byli masowym prześladowaniom, prowadzącym do eksterminacji znakomitej większości przedstawicieli tej grupy zawodowej. Dopiero od lat osiemdziesiątych XX wieku obserwujemy stopniową odbudowę struktur wymiaru sprawiedliwości, jak również przywracanie cywilizowanych relacji pełnomocników z ich klientami, co pozwala żywić nadzieję na pełniejszą ochronę interesów tych ostatnich przed chińskimi sądami.


Słowa kluczowe


Mao Zedong; prześladowania prawników chińskich; rewolucja kulturalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agacka–Indecka, Joanna. 2005. “Tajemnica zawodowa adwokata – znaczące rozstrzygnięcia sądów.” Palestra 7–8:121–122.

Conner, Alison W. 2009. “China’s Lawyers and Their Training: Enduring Influences and Disconnects.” Legal Development in East Asia: China and Vietnam Compared, Forthcoming June 1. In https://ssrn.com/abstract=1433602 [accessed: 24.07.2018].

Dargas, Marta. 2012. “W jakim kierunku zmierza prawo Chińskiej Republiki Ludowej – ku systemowi common law czy ku kompleksowej kodyfikacji prawa?.” Gdańskie Studia Azji Wschodniej 1:59–68.

Jurzyk, Marek. 1998. “Tajemnica zawodowa adwokatów w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych.” Palestra 4–5:162–180.

Kaftal, Alfred. 1970. “Procesowe zagadnienia tajemnicy adwokackiej.” Palestra 14(145), no. 1:31–50.

Lynch, Elizabeth M. 2011. “China’s Rule of Law Mirage: The Regression of the Legal Profession Since the Adoption of the 2007 Lawyers Law.” George Washington International Review 42:535–585.

Łągiewska, Magdalena. 2016. “Wykonywanie zawodów prawniczych w świetle ustawodawstwa chińskiego.” Gdańskie Studia Azji Wschodniej 9:105–122.

Marshall, John McClellan. 2013. “Ewolucja przywileju poufności adwokat-klient w sądownictwie angloamerykańskim.” In Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw, edited by Grzegorz Borkowski, 15–18. Lublin: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Xu, Xi. 2009. “A Comparative Study of Lawyers’ Ethics in the US and PRC: Attorney – Client Privilege and Duty of Confidentiality.” Tsinghua China Law Review 1:46–61.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)