Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 roku, sygn. akt III CSK 301/13

Grzegorz Wolak

Abstrakt


Glosa dotyczy postanowienia z dnia 16 października 2014 r., III CSK 301/13, w którym Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że członek organu osoby prawnej w zasadzie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu, w którym została przewidziana dla tej osoby jakakolwiek korzyść. Podobnie, w ocenie Sądu Najwyższego, w zasadzie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu członek korporacyjnej osoby prawnej, dla której została przewidziana korzyść w testamencie. Autor dokonał w glosie krytycznej oceny tego stanowiska. Za właściwe uznał zapatrywanie, zgodnie z którym, świadkiem przy sporządzeniu testamentu, w którym została przewidziana jakakolwiek korzyść dla osoby prawnej nie może być co do zasady ani piastun organu takiej osoby prawnej ani żaden z członków (wspólników) korporacyjnej osoby prawnej.


Słowa kluczowe


testament; świadek; osoba prawna; organ osoby prawnej; członek (wspólnik) korporacyjnej osoby prawnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błahuta Franciszek: Komentarz do art. 957 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1972, s. 1884.

Duszyńska–Misarko Katarzyna, Księżak Paweł: Glosa do postanowienia SN z dnia 16 października 2014 r., III CSK 301/13, OSP 2015, nr 12, poz. 117, s. 1730-1735.

Haberko Joanna: Komentarz do art. 957 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, red. M. Gutowski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016, Legalis.

Ignaczewski Jacek: Prawo spadkowe. Art. 922-1088. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2004.

Kawałko Agnieszka, Witczak Hitczak: Rozdział IV. Podmioty prawa cywilnego, § 13. Osoby prawne, [w:] Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2014, s. 100-117.

Kremis Józef: Komentarz do art. 957 k.c.,[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2013, s. 1630-1632.

Niedośpiał Michał: Glosa do postanowienia SN z dnia 16 października 2014 r., III CSK 301/13, Palestra 4 (2017), s. 100-108.

Niedośpiał Michał: Niezdolność świadków sporządzenia testamentu – glosa – III CZP 22/02, Monitor Prawniczy 2 (2004), s. 92-94.

Niezbecka Elżbieta: Część I. Część ogólna prawa cywilnego. Rozdział VII. Podmioty prawa cywilnego, [w:] Teresa A. Filipiak, Jan Mojak, Mirosław Nazar [i in.]: Zarys prawa cywilnego, Lublin: Oficyna Wydawnicza Verba 2006, s. 115-145.

Niezbecka Elżbieta: Komentarz do art. 957 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV: Spadki, red. A. Kidyba, LEX 2015.

Niezbecka Elżbieta: Komentarz do art. 962 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV: Spadki, red. A. Kidyba, LEX 2015.

Osajda Konrad: Komentarz do art. 957 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III: Spadki, red. K. Osajda, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2013, s. 418-428.

Pazdan Maksymilian: Komentarz do art. 957 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 455-1088. Przepisy wprowadzające, red. K. Pietrzykowski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2013, s. 864-865.

Skowrońska–Bocian Elżbieta: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 2001.

Stecki Leopold: Komentarz do art. 957 k.c., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1980, s. 856-857.

Wójcik Sylwester, Zoll Fryderyk: Rozdział IV. Testament, [w:] System Prawa Prywatnego, t. X: Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicza, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2015, s. 331-419.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)