Wolność budowlana a obowiązki utrzymania obiektów budowlanych

Sławomir Zwolak

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest zagadnienie wolności budowlanej, ukazanej na tle obowiązków odnoszących się do utrzymania obiektów budowlanych. Źródłem wolności budowlanej jest konstytucyjna zasada ochrony własności, zapewniająca właścicielowi ochronę przed bezprawnym naruszeniem jego prawa i nadmiernym władztwem organów administracji publicznej. Jednakże korzystanie z wolności budowlanej nie oznacza zupełnej swobody w użytkowaniu obiektu budowlanego, bowiem ma ona swoje granice zakreślone w realizacji wartości wskazanych w Konstytucji RP. W opracowaniu została dokonana analiza zgodności obowiązków dotyczących utrzymania obiektów budowlanych z Konstytucją RP.


Słowa kluczowe


obiekt budowlany; prawo budowlane; właściciel i zarządca; zasada proporcjonalności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Asman Tomasz, Niewiadomski Zygmunt: Komentarz do art. 4, [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011, s. 88-115.

Czarnik Zbigniew: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa wykonywania własności nieruchomości, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2 (2006), s. 43-51.

Duniewska Zofia, Jaworska–Dębska Barbara, Michalska–Badziak Ryszarda [i in.]: Prawo administracyjne. Pojęcia instytucje, zasady w teorii orzecznictwa, Warszawa: Wydawnictwo Difin 2009.

Jakimowicz Wojciech: Konstrukcja i istota wolnościowego prawa do zabudowy, Samorząd Terytorialny 6 (2005), s. 47-62.

Jakimowicz Wojciech: Przestrzeń prawna wolności zabudowy, [w:] Przestrzeń w prawie administracyjnym. III krakowsko-wrocławskie spotkanie naukowe administratywistów, red. J. Zimmermann, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2013, s. 46-75.

Jakimowicz Wojciech: Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012.

Janiszewska–Kuropatwa Elżbieta: Komentarz do art. 61, [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011, s. 618-624.

Kijowski Daniel: Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok: Temida 2 2000.

Kijowski Daniel: Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, Państwo i Prawo 4 (1990), s. 62-71.

Kisilowska Helena, Sypniewski Dominik: Prawo budowlane, Warszawa: LexisNexis 2012.

Kostka Zdzisław: Prawo budowlane. Komentarz, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2005.

Kruszyńska–Kośmicka Małgorzata, Kruś Maciej: Prawne ograniczenia wolności budowlanej, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, t. VI, red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, Poznań: Biuro Usługowo-Handlowe „PRINTER” 2010, s. 386-397.

Laskowska Małgorzata: Ochrona interesów sąsiadów w procesie budowlanym po nowelizacji, Samorząd Terytorialny 5 (2004), s. 47-58.

Latos Bartosz: Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym, Wrocław: Presscom 2013.

Leoński Zbigniew, Szewczyk Marek: Podstawowe instytucje planowania przestrzennego i prawa budowlanego, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 1999.

Leoński Zbigniew: Materialne prawo administracyjne, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2005.

Leoński Zbigniew: Zasada wolności budowlanej i jej administracyjnoprawne ograniczenia, [w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, red. Z. Leoński, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 1998, s. 140-146.

Majchrzak Bartosz: Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa: Wolters Kluwer 2008.

Mączyński Andrzej: Prawo do mieszkania w świetle Konstytucji RP, [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa: Wydawnictwo RPO 2003, s. 142-154.

Misiak Wojciech: Poradnik inwestora budowlanego, Warszawa: Polskie Centrum Budownictwa 1997.

Niewiadomski Zygmunt, Asman Tomasz: Wolność budowlana jako prawo podmiotowe inwestora, [w:] Księga jubileuszowa profesora Stanisława Jędrzejewskiego, red. H. Nowicki, W. Szwajdler, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2009, s. 568-582.

Orłowski Zygmunt: Wybrane aspekty właściwości użytkowych budynku w okresie jego eksploatacji, Przegląd Budowlany 10 (2011), s. 36-43.

Peljan Michał: Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli obiektów budowlanych, Samorząd Terytorialny 11 (2008), s. 68-79.

Piątek Wojciech: Komentarz do art. 4, [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, Warszawa: Wolters Kluwer 2012, s. 54-57.

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski, Warszawa: LexisNexis 2015.

Przybysz Piotr: Obowiązek administracyjny – pojęcie, rodzaje, konkretyzacja, Organizacja – Metody – Technika 8-9 (1990), s.14-19.

Sienkiewicz Tomasz: Pozwolenie w ochronie zabytków, Lubin: Wydawnictwo KUL 2013.

Sypniewski Dominik: Deregulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Ograniczenie reglamentacji robót budowlanych, Przegląd Prawa Publicznego 2 (2013), s. 67-79.

Sypniewski Dominik: Nadzór nad procesem budowlanym, Warszawa: LexisNexis 2011.

Szreniawski Piotr: Obowiązek w prawie administracyjnym, Lublin: Wydawnictwo WSPA 2014.

Walaszek–Pyzioł Anna: Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1 (1995), s. 22-24.

Wasilewski Andrzej: Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowych. Rozważania z zakresu nauki prawa administracyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 54 (1972), s. 52-63.

Woźniak Cezary: Komentarz do art. 61, [w:] Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej, red. H. Kisilowska, Warszawa: LexisNexis 2008, s. 294-195.

Wójtowicz Krzysztof: Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego 2006, s. 273-288.

Zakolska Joanna: Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa: Wydawnictw Sejmowe 2008.

Zamyślewska–Gorząch Krystyna: Wolność budowlana i jej prawne ograniczenia, Samorząd Terytorialny 10 (2005), s. 57-64.

Zdyb Marian, Stelmasiak Jerzy, Szreniawski Jan: Zasada proporcjonalności w świetle Konstytucji RP, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2005, s. 470-477.

Zdyb Marian: Administracyjnoprawne ograniczenia praw rzeczowych, [w:] System prawa administracyjnego. Prawo administracyjne materialne, t. VII, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s. 561-646.

Zdyb Marian: Wspólnotowe i polskie prawo publiczne, t. I: Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny, Warszawa: Wolters Kluwer 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)