Realizacja prawa duchownych do godziwego utrzymania przy okazji wizyty duszpasterskiej według polskiego ustawodawstwa partykularnego

Paweł Lewandowski

Abstrakt


Przy okazji wizyty duszpasterskiej wierni składają dobrowolne ofiary. Część zgromadzonych środków odprowadza się na potrzeby diecezjalne i parafialne, pozostałą kwotę przekazuje się do dyspozycji duchownych. Chociaż szczegółowe rozwiązania różnią się w poszczególnych diecezjach, ofiary składane przy okazji wizyty duszpasterskiej są dużą pomocą materialną dla prezbiterów, przez co stanowią realizację prawa duchownych do godziwego utrzymania.


Słowa kluczowe


duchowieństwo; wynagrodzenie; dobra doczesne Kościoła; podatek na rzecz diecezji; podatek na rzecz parafii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bobrowski Florian: Lexicon latino-polonicum. Słownik łacińsko-polski. Tom II. L-Z, wyd. 3, Wilno: Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego 1910.

Dubiel Stanisław: Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Dubiel Stanisław: Wynagradzanie pracowników duchownych według obowiązujących synodów polskich, Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 80 (2006), nr 3, s. 826-860.

Fryzeł Kazimierz: Wizyta duszpasterska – czy wykorzystana szansa?, Homo Dei 74 (2004), nr 4, s. 20-28.

Kamiński Ryszard: Kolęda, [w:] Leksykon Teologii Pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 384-388.

Lewandowski Paweł: Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Roczniki Nauk Prawnych 27 (2017), nr 2, s. 151-169, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-8.

Lewandowski Paweł: Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych, Kościół i Prawo 5 (18) 2016, nr 1, s. 53-76, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip. 2016.5.1-4.

Lipiec Dariusz: Odwiedziny duszpasterskie rodzin, [w:] Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej „Bonus Liber” 2013, s. 418-432.

Potocki Andrzej: Odwiedziny kolędowe jako forma duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych i rozbitych, Homo Dei 59 (1990), nr 3-4, s. 252-262.

Potocki Andrzej: Wizyta duszpasterska – kolęda: Instytucjonalizacja kontroli w grupie parafialnej, Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna 17-18 (2017), s. 24-47.

Rogóż Aleksander: Kolęda parafialna, Homo Dei 33 (1964), nr 4, s. 231-233.

Skreczko Adam: Odwiedziny duszpasterskie rodzin jako okazja do kształtowania kultury pedagogicznej rodziców, Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża 27 (2009), s. 137-148.

Słownik łacińsko-polski. Tom II. I-Z, red. J. Korpanty, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2003.

Słownik łacińsko-polski. Tom IV. P-R, red. M. Plezia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

Sondel Janusz: Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2005.

Śmigiel Wiesław: Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, jako szansa na ewangelizację osób dystansujących się od Kościoła, Teologia Praktyczna 14 (2013), s. 113-121.

Wojnar Stanisław: Wizyta pasterska zwana „kolędą”, Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 17 (1989), nr 10, s. 288-293.

Żyźniewski Zbigniew: Kolęda, wizyta duszpasterska. 3. Praktyka współczesna, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002, kol. 349-350.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)