Sądownictwo Najwyższe w państwach nordyckich. Zarys problematyki

Viktoria Serzhanova

Abstrakt


Opracowanie ma na celu przeprowadzenie analizy porównawczej roli i zadań, jakie sądy najwyższe realizują w nordyckich systemach prawno-ustrojowych. Przedmiot pracy w szczególności koncentruje się na rozważaniach dotyczących funkcji sądownictwa najwyższego w państwach skandynawskich, a także zasad organizacji i funkcjonowania, na jakich opierają się systemy sądów najwyższych w tym regionie Europy. Istotna część analizy obejmuje zdeterminowanie cech wspólnych i odmienności, dających się dostrzec przy porównywaniu państw wschodnio- i zachodnionordyckiego kręgu kultury prawnej.


Słowa kluczowe


sądy najwyższe w państwach nordyckich; rola, zadania i funkcje; organizacja i działalność; nordyckie systemy prawne; państwa zachodnio- i wschodnioskandynawskie; nordycka kultura prawna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bårdsen Arnfinn: The Nordic Supreme Courts as Constitutional Courts: Main Features as Seen from the Norwegian Perspective, Joint Seminar between the Constitutional Court of Austria and the Supreme Court of Norway, Vienna the 29-30th of October 2015, [w:] https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/artikler-og-foredrag/ nordic-constitutional-courts---vienna-29102015.pdf [dostęp: 18.01.2018].

Bruzelius Karin M.: The Nordic Constitutions and Judicial Review, [w:] http://www. constcourt.md/public/files/file/conferinta_20ani/programul_conferintei/Karin_Bruzelius_2.pdf [dostęp: 18.01.2018].

Follesdal Andreas, Wind Marlene: Introduction – Nordic Reluctance towards Judicial Review under Siege, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter 27 (2009), nr 2, s. 131-141.

Garlicki Leszek: Constitutional Courts versus Supreme Courts, International Journal of Constitutional Law 5 (2007), nr 1, s. 44-68.

Helgadóttir Ragnhildur: Nonproblematic Judicial review: A case study, International Journal of Constitutional Law 9 (2011), nr 2, s. 532-547.

Hirsch Günter: Appointing of Supreme Court Judges. Examination of Situation in Individual Countries, [w:] http://network-presidents.eu/sites/default/files/Report_Hirsch_ eng%5B1%5D.pdf [dostęp: 18.01.2018].

Hirschl Ran: The Nordic Counternarrative: Democracy, Human Development and Judicial Review, International Journal of Constitutional Law 9 (2011), nr 2, s. 449-469.

Iceland’s Judicial System, Scandinavian Studies in Law 51 (2007), s. 606-607.

Iuul Stig: The Danish Supreme Court Through 300 Years, Scandinavian Studies in Law 6 (1962), s. 163-183.

Lavapuro Juha, Ojanen Tuomas, Scheinin Martin: Rights-Based constitutionalism in Finland and the Development of Pluralist Constitutional Review, International Journal of Constitutional Law 9 (2011), nr 2, s. 505-531.

Lindblom Per H.: Studier i processrätt, Stockholm: Fritzes 1993.

Lindblom Per H.: The Role of the Supreme Courts in Scandinavia, Scandinavian Studies in Law 39 (2000), s. 325-366.

Modeen Tore: The Founding of the Supreme Administrative Court in Finland set Against its Historical Background in Sweden and Finland, Scandinavian Studies in Law 21 (1977), s. 209-240.

Nergelius Joakim: Om grundlagstolkning, grundlagsvänlig lagtolkning och åsidosättande av grundlagsstridig lag, Svensk Juristtidning 81 (1996), s. 835-871.

Nouisiainen Jaakko: The Role of the Finnish Supreme Court in the Legislative Process, Scandinavian Studies in Law 23 (1979), s. 131-148.

Organy i korporacje ochrony prawa, red. V. Serzhanova, S. Sagan, Warszawa: LexisNexis 2014.

Sarvilinna Sami: Court Administration in Finland, Scandinavian Studies in Law 51 (2007), s. 591-605.

Serzhanova Viktoria, Sagan Stanisław: Nauka o państwie współczesnym, Warszawa: LexisNexis 2013.

Serzhanova Viktoria: Sądy w państwach nordyckich, [w:] Sądownictwo w Europie w XIX i XX wieku, red. E. Leniart, R. Świrgoń–Skok, W.P. Wlaźlak, Kraków: Bikstudio Krzysztof M. Szwaczka 2016, s. 147-167.

Smith Eivind: Høesterett og folkestyret. Prøvningsretten overfor lover, Oslo: Universitetsforlaget 1993.

Smolej Mirka, Johnsen Jon T.: Time Management of Justice Systems: a Northern Europe Study, [w:] https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Delais/GestionTemps _en.pdf [dostęp: 18.01.2018].

Strömberg Håkan: Ett HD-fall om prövning av en förordnings grundslagsenlighet, Juridisk Tidskrift 2 (1996-97), s. 450-452.

Strömholm Stig: Goal-Steering and Judicial Review, Scandinavian Studies in Law 40 (2000), s. 189-197.

Tamm Ditlev: Nordic Supreme Courts – Differences and Similarities, [w:] Rule of Law – Development and Judicial Reform: Comparison between China and Finland, Beijing: Social Sciences Academic Press China 2016, s. 112-120.

Tamm Ditley: Nordic Unity and Nordic Supreme Courts: Differences and Similarities, [w:] Unity and Plurality in the Legal History of the Baltic Sea Area, red. M. Luts–Sootak, S. Osipova, F.L. Schäfer, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften 2012, s. 287-294.

The Danish Courts – an Organisation in Development, Scandinavian Studies in Law 51 (2007), s. 581-590.

The Supreme Court of Norway. Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies, the 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice, [w:] http://www.venice.coe.int/WCCJ/Rio/Papers/NOR_Supreme_ Court.pdf [dostęp: 18.01.2018].

The Swedish National Courts Administration, Scandinavian Studies in Law 51 (2007), s. 629-650.

Tryggvadóttir Rán, Ingadóttir Thordis: Researching Icelandic Law, [w:] http:// www.nyulawglobal.org/globalex/Iceland.html [dostęp: 18.01.2018].

von Eyben W.E.: The Attitude towards Judicial Precedent in Danish and Norwegian Courts, Scandinavian Studies in Law 3 (1959), s. 53-86.

Westerberg Ole: Judicial Review of Administrative Decisions, Scandinavian Studies in Law 16 (1972), s. 307-326.

Zahle Henrik: Judicial Opinion Writing in the Danish Supreme Court (Højesteret), Scandinavian Studies in Law 51 (2007), s. 559-580.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)