Opłaty w sprawach cywilnych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (do 1876 roku)

Piotr Pomianowski

Abstrakt


Artykuł dotyczy opłat uiszczanych przez strony procesów sądowych w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim (do czasu rusyfikacji sądownictwa w latach siedemdziesiątych XIX w.). Na koszty procesu składały się: opłaty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników procesowych oraz biegłych, koszty dojazdu stron i innych osób, których stawiennictwo było niezbędne, diety dla samych stron, świadków i urzędników sądowych oraz koszty doręczeń (dokonywanych przez urzędników sądowych).

Spośród wyżej wymienionych największe znaczenie miały opłaty sądowe uiszczane za pomocą papieru stemplowego. Autor koncentruje się na treści trzech kolejnych ustaw, które kompleksowo regulowały zasady poboru podatku stemplowego (z 1809 r., 1811 r. i 1863 r.). W procesach o roszczenia majątkowe, wysokość opłaty stemplowej zależała od wartości przedmiotu sporu, przy czym miała ona charakter regresywny (wraz ze wzrostem wysokości roszczenia stawki opłaty malały). Natomiast w sprawach o roszczenia niemajątkowe, opłata zależała od zamożności stron lub miała charakter ryczałtowy.


Słowa kluczowe


koszty procesu; Królestwo Kongresowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bukowski Tadeusz: Rozstrzyganie o kosztach procesu cywilnego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1971.

Godlewski Józef: Głosy posła Maryampolskiego na Seymie roku 1811 w Warszawie miane, [Warszawa: Druk. Rządowa 1814].

Ihnatowicz Ireneusz, Biernat Andrzej: Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2016.

Korzan Kazimierz: Koszty postępowania cywilnego a nakłady państwa na utrzymanie wymiaru sprawiedliwości, Gdańsk: Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne „Lex” 1992.

Kowalczyk Rafał: Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1812, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010.

Krzyżanowski Hieronim: Zasady postępowania sądowego cywilnego, Warszawa: nakładem autora 1864.

Nowakowski Władysław: Ustawa postępowania sądowego cywilnego z dnia 20 listopada 1864 roku ze zmianami zaprowadzonemi przez najwyżej zatwierdzone postanowienie z dnia 19 lutego 1875 r. i z objaśnieniami ułożonemi, cz. 1 i 2, Warszawa: Red. Biblioteki Umiejętności Prawnych 1878-1879.

Rogron Joseph-A.: Kodeks postępowania cywilnego wyłuszczony…, Warszawa: Drukarnia Łątkiewicza przy ulicy Senatorskiej n. 467 1829.

Trzetrzewiński Wojciech: Zbiór praw i przepisów stemplowych w czasie od dnia 23 grudnia 1811 roku do dnia 10 kwietnia 1828 wydanych, Warszawa: Drukarnia N. Glücksberga 1828.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)