Organizacja oddziałów Narodowego Banku Polskiego po II wojnie światowej na tzw. „Ziemiach Odzyskanych” na przykładzie Oddziału NBP w Raciborzu w latach 1945-1947

Jakub Pokoj

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnienia organizacji oddziałów Narodowego Banku Polskiego na Ziemiach Odzyskanych, na przykładzie Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Raciborzu. W pierwszej kolejności przeanalizowana została kwestia stosunku władz komunistycznych do system bankowego. Następnie zbadane zostało ustawodawstwo w dziedzinie bankowości, w szczególności zaś przepisy dekretu z dnia 15 stycznia 1945 o Narodowym Banku Polskim. Następnie przedstawiono wyniki badań archiwaliów dotyczących organizacji Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Raciborzu. Końcowa część artykułu została poświęcona wnioskom z przeprowadzonych badań.


Słowa kluczowe


Narodowy Bank Polski; Racibórz; Ziemie Odzyskane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał: Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa: LexisNexis 2005.

Brzoza Czesław, Sowa Andrzej L.: Historia Polski 1918-1945, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006.

Gliniecka Jolanta, Harasimowicz Jerzy, Krasnodębski Robert: Polskie Prawo Bankowe, Warszawa: „KiK” Koniczny i Kruszewski 1996.

Gontarczyk Piotr, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944, Warszawa: Fronda PL 2003.

Góra Władysław: Reforma rolna PKWN, Warszawa: Książka i Wiedza 1969.

Jaworski Władysław: Narodowy Bank Polski 1945-1988 (powstanie – rozwój – przebudowa), Bank i Kredyt 5-6 (1988), s. 97-136.

Jezierski Andrzej, Leszczyńska Cecylia: Bank Polski SA 1924-1951, Warszawa: Narodowy Bank Polski 1994.

Jezierski Andrzej, Leszczyńska Cecylia: Narodowy Bank Polski 1948-1970, Warszawa: Narodowy Bank Polski 2001.

Jezierski Andrzej, Leszczyńska Cecylia: Pierwsze lata działalności Narodowego Banku Polskiego. Narodziny systemu finansowego PRL, Warszawa: Narodowy Bank Polski 1996.

Kaszubski Remigiusz W.: Ewolucja polskiej bankowości centralnej. Aspekty prawne, Materiały i Studia 44 (1994), passim.

Kutzner Marian: Racibórz, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1965.

Landau Zbigniew: Polityka finansowa PKWN lipiec-grudzień 1944, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1965.

Landau Zbigniew: Przeobrażenia aparatu bankowego, [w:] Gospodarka Polski Ludowej 1944-1955, t. I, red. J. Kaliński, Z. Landau, Warszawa: Książka i Wiedza 1974, s. 100-128.

Leszczyńska Cecylia: Polska bankowość centralna 1828-1989. Bank Polski, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, Bank Polski SA, Narodowy Bank Polski, [w:] Bankowość Centralna od A do Z, red. R. Kokoszczyński, B. Pietrzak, Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej 2007, s. 27-64.

Leszczyńska Cecylia: Zarys Historii Polskiej Bankowości Centralnej, Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw 2010.

Mikos Agnieszka: Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2006.

Pipes Richard: Komunizm, Warszawa: Świat Książki 2008.

Pokoj Jakub: Wywłaszczenie i nacjonalizacja nieruchomości na tle reform rolnych w Polsce po 1918 roku. Studium prawnohistoryczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016.

Racibórz ’45: pochodnia Tais, red. A. Pustelnik, Racibórz: Muzeum w Raciborzu 1996.

Roszkowski Wojciech: Historia Polski 1914-2004, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.

Sura Rafał, Spratek Andrzej: Likwidacja Banku Polskiego S.A. i utworzenie Narodowego Banku Polskiego, Roczniki Nauk Prawnych 20 (2010), nr 1, s. 79-89.

Węcławski Jerzy: System bankowy w Polsce, Rzeszów: Małopolski Instytut Gospodarczy 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)