Kryzys skarbowości na przykładzie Polski w XVII wieku

Łukasz Kuśmierz

Abstrakt


Opracowanie opisuje kryzys finansów publicznych, jakiego doświadczyła Polska w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVII w. Analizie zostają poddane wpływy oraz wydatki skarbu państwa. Artykuł opisuje problemy instytucjonalne Rzeczypospolitej, m.in.: decentralizację administracji podatkowej i decentralizację planowania finansowego państwa. Opracowanie przedstawia okoliczności wprowadzenia podatków: powszechnego pogłównego oraz akcyzy. W artykule podjęto także próbę wykazania przyczyn kryzysu skarbowości.


Słowa kluczowe


skarbowość; finanse publiczne; kryzys gospodarczy; Polska XVII wieku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cywiński Henryk: Dziesięć wieków pieniądza polskiego 980-1980, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1982.

Jezierski Andrzej, Leszczyńska Cecylia: Historia gospodarcza Polski, Warszawa: Wydawnictwo Key Text 2003.

Kaczmarczyk Zdzisław, Leśnodorski Bogusław: Historia państwa i prawa Polski, t. II: Od połowy XV wieku do r. 1795, red. J. Bardach, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971.

Kersten Adam: Historia powszechna, wiek XVII, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1987.

Kowalczyk Rafał: Pojęcie i ewolucja instytucji budżetu, [w]: Prawo finansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik–Mastalska, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2013, s. 57-65.

Mączak Antoni: Problemy gospodarcze, [w:] Polska XVII wieku: państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tazbir, Warszawa: Wiedza Powszechna 1977, s. 90-127.

Mikołajczyk Andrzej: Leksykon numizmatyczny, Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.

Morawski Wojciech: Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa: Difin 2011.

Polityka fiskalna, [w:] Słownik Portalu Edukacji Ekonomicznej NBP, https://www. nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/polityka-fiskalna [dostęp: 15.07.2017].

Polityka podatkowa, [w:] Słownik Portalu Edukacji Ekonomicznej NBP, https://www. nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/polityka-podatkowa [dostęp: 15.07.2017].

Rybarski Roman: Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie 1939.

Szelągowski Adam: Pieniądz i przewrót cen w XVI i XVII wieku w Polsce, Lwów: Towarzystwo Wydawnicze we Lwowie 1902.

Topolski Jerzy: Narodziny kapitalizmu w Europie w XIV-XVII wieku, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2003.

Wyczański Andrzej: Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1991.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)