Zakres ochrony tajemnicy adwokackiej w postępowaniu karnym – zagadnienia wybrane

Piotr Krzyżanowski

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest zgłębienie istoty tajemnicy adwokackiej, a także analiza zakresu obowiązywania tej tajemnicy w postępowaniu karnym. Tajemnica adwokacka pełni istotną rolę w procesie karnym, ponieważ gwarantuje każdemu człowiekowi prawidłowe realizowanie prawa do obrony i rzetelnego procesu. Podkreślenia wymaga fakt, iż tajemnica ta nie ma jednolitego charakteru, ponieważ występuje dualizm skutkujący występowaniem tajemnicy obrończej i tajemnicy adwokackiej innej niż obrończa. W artykule zostaną poddane szczegółowej analizie przepisy prawne i orzecznictwo dotyczące omawianego zagadnienia, a także przedstawione propozycje zmian w obowiązujących przepisach.


Słowa kluczowe


adwokatura; tajemnica adwokacka; tajemnica obrończa; przesłuchanie; przeszukanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agacka–Indecka Joanna: Tajemnica zawodowa adwokata – znaczące rozstrzygnięcia sądów, Palestra 9-10 (2005), s. 66-70.

Czerwiński Maciej: Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej adwokata a uzasadniony interes społeczny, Palestra 11-12 (2013), s. 56-61.

Giezek Jacek: O granicach tajemnicy adwokackiej oraz zgodzie „dysponenta” na jej ujawnienie, Palestra 9 (2014), s. 60-72.

Grzegorczyk Tomasz: Kodeks postępowania karnego. Tom I: Artykuły 1-467, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2014.

Grzeszczyk Wincenty: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa: LexisNexis 2014.

Hoc Stanisław: Informacje niejawne i tajemnice w postępowaniu karnym, [w:] Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn, Gdańsk: Wolters Kluwer Polska 2013, s. 737-754.

Hofmański Piotr, Zabłocki Stanisław: Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2006.

Janczewski Stanisław: Ustrój adwokatury. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1960.

Kalinowski Stanisław: Stanowisko obrońcy w polskim procesie karnym, Palestra 6 (56) 1962, z. 8, s. 3-20.

Kardas Piotr: Konstytucyjne i ustawowe aspekty ochrony tajemnicy zawodowej powierzanej przedstawicielom zawodów zaufania publicznego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 4 (2014), s. 5-51.

Klejnowska Monika: Oskarżony, jako osobowe źródło informacji o przestępstwie, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2004.

Krzemiński Zdzisław: Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2008.

Kucharczyk Mariusz: Charakter prawny tajemnicy adwokackiej w ujęciu historycznym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1 (2007), s. 57-72.

Kurzępa Bolesław: Zakazy dowodzenia w procesie karnym, Prokurator 2 (2002), s. 47-81.

Marchwicki Wojciech: Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2015.

Matusiak–Frączak Magdalena: Glosa do wyroku ETPC z dnia 6 grudnia 2012 r., LEX nr 12323/11.

Mądrecka Emilia: W kwestii kolizji art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego i art. 6 Prawa o adwokaturze, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 28 (2012), s. 147-160.

Musialik Gabriela: Dopuszczalność stosowania podsłuchu telekomunikacyjnego w stosunku do osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej na gruncie Kodeksu postępowania karnego z 1997 r., Palestra 11-12 (1998), s. 86-95.

Paprzycki Lech, Grajewski Jan, Steinborn Sławomir: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I: Artykuły 1-424 k.p.k., red. L. Paprzycki, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2015.

Pikul Katarzyna: Zakaz zajęcia i zapoznania się z treścią pism z art. 225 § 3 k.p.k., Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 27 (2011), s. 169-180.

Razowski Tomasz: Zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w procesie karnym, Prokuratura i Prawo 7-8 (2010), s. 142-148.

Rusinek Michał: Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2007.

Skoczek Zygmunt: Spór o tajemnicę adwokacką, Palestra 13 (134) 1969, z. 2, s. 28-35.

Smarzewski Marek, Banach Małgorzata: Ochrona tajemnicy adwokackiej w procesie karnym w związku z czynnościami przesłuchania i przeszukania, Palestra 3 (2017), s. 75-87.

Szumiło–Kulczycka Dobrosława: Tajemnica obrończa a podsłuch procesowy i kontrola operacyjna, Palestra 1-2 (2013), s. 90-100.

Tokarczyk Roman: Zarys przedmiotu etyki adwokata, Przegląd Sądowy 7-8 (2005), s. 16-42.

Warylewski Jarosław: Tajemnica adwokacka i odpowiedzialność karna za jej naruszenie (ujawnienie), Palestra 5-6 (2005), s. 7-16.

Zabłocki Stanisław: Znaczenie ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego dla korporacji radców prawnych, Radca Prawny 6 (2000), s. 4-10.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)