Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku, sygn. akt IV KK 189/17

Sławomir Joachimiak

Abstrakt


Autor komentuje w formie co do zasady aprobującej glosy treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt IV KK 189/17. Na tle tej glosy przedstawia zmiany legislacyjne, jakie zaszły w ostatnim czasie odnośnie do art. 76 k.k., który stanowił główną podstawę rozstrzygnięcia. Omówiona zostaje wzajemna relacja tego przepisu z art. 108 k.k., na przestrzeni zmian nowelizacyjnych, poglądy doktryny i orzecznictwa w tym zakresie. Podjęty zostaje również problem możliwości objęcia wyrokiem łącznym kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania po zakończeniu okresu próby i upływie terminu, o którym mowa w art. 75 § 4 k.k.


Słowa kluczowe


zatarcie skazania; warunkowe zawieszenie wykonania kary; kara pozbawienia wolności; wyrok łączny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błaszczyk Magdalena: Komentarz do artykułu 108, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2015, s. 686-688.

Bogdan Grzegorz: Komentarz do artykułu 108, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. I, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 874-876.

Całkiewicz Tomasz: Dyrektywy wymiaru kary łącznej orzekanej wyrokiem łącznym, Palestra 7-8 (2006), s. 66-81.

Hypś Sławomir: Komentarz do artykułu 76, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2015, s. 528-529.

Kala Dariusz: Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Zagadnienia karnomaterialne i procesowe, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2003.

Lachowski Jerzy: Komentarz do artykułu 76, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2015, s. 409.

Majewski Jarosław: Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa: Wolters Kluwer 2015.

Postulski Kazimierz: Glosa do wyroku SN z dnia 13.02.2015 r., II K 194/14, LEX 2015.

Rybak–Starczak Agnieszka: Kara łączna z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, Probacja 1 (2011), s. 122-135.

Stefańska Blanka: Zatarcie skazania, Warszawa: Wolters Kluwer 2014.

Stefańska Blanka: Zatarcie warunkowego skazania, Prokuratura i Prawo 7-8 (2009), s. 115-123.

Tarapata Szymon: Kilka uwag na temat nowelizacji przepisów kodeksu karnego dotyczących instytucji przedawnienia oraz zatarcia skazania, Palestra 7-8 (2015), s. 133-143.

Tarapata Szymon: Przedawnienie i zatarcie skazania, [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karnego 2015, s. 821-822.

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Sejm RP VIII kadencji, Druk nr 207.

Żółtek Sławomir: Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2015, s. 471-547.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)